Použité zkratky, poznámky pod čarou

 

 DPB = Duchovní píseň sv. Jana od Kříže (druhá redakce)
 DSAM = Dictionnaire de Spiritualité Ascetique et Mystique, ed. M. Viller,
F. Cavallera a další, Paris: Beauchesne, 1937-1995
 H = Vnitřní hrad sv. Terezie od Ježíše
 K = Korespondence sv. Jana od Kříže
 N = Temná noc sv. Jana od Kříže
 S. Th. = Summa Theologiae sv. Tomáše Akvinského
 V = Výstup na horu Karmel sv. Jana od Kříže
 Výroky = Výroky o světle a lásce sv. Jana od Kříže
 Ž = Kniha života sv. Terezie od Ježíše
 ŽPB = Živý plamen lásky sv. Jana od Kříže (druhá redakce)

Poznámky pod čarou:

(1) Sv. Tomáš Akvinský, Questiones disputatae de veritate 22,1 ad a,1.
(2) X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid, 1984, s. 402.
(3) H. U. von Balthasar, Gloria. Una estética teológica, svazek I, Madrid, 1985, s. 201; J. Martín Velasco, La experiencia cristiana de Dios, Madrid, 1995, s. 42.
(4) D. Sölle, Viaje de ida. Experiencia religiosa e identidad humana, Santander, 1977, s. 34.
(5) Tamtéž, s. 35-37.
(6) M. de Certeau, L’expérience spirituelle, in: Christus 17, 1970, s. 490n.
(7) X. Zubiri, o. c., s. 325.
(8) Svatý Augustin, Vyznání 3,6.
(9) Srov. O Božích jménech 2,9 (ve španělském vydání in: Obras Completas del Pseudo Dionisio Areopagita, ed. Teodoro H. Martín, Madrid, 1990, s. 288); S. Th. I-II,22,3; II-II,45,2.
(10) Odtud se převedla do „klasické formulace k určení vlastního charakteru mystického poznání“, popisovaného jako situace, v níž „duše bez rozumování a přemítání, ví a cítí se zaplavena hnutím, které nepochází z ní samotné a vede ji za ni samotnou“ (P. Agasse – M. Sales, heslo Mystika, in: DSAM 10, 1980, sl. 1955).
(11) K. Rahner, Experiencia de la gracia, in: Týž, Escritos de Teología, sv. 3, Madrid, 1961; s. 103-107; Týž, Experiencia del Espíritu, Madrid, 1977, s. 50-53.
(12) K. Rahner, heslo Mystika, in: K. Rahner – H. Vorgrimler, Teologický slovník, Praha: Zvon, 1996, s. 190.
(13) Měli jsme zkušenost, ale ztratili jsme smysl. Přiblížení se smyslu obnovuje zkušenost.
(14) Na začátku tohoto komentáře básně sv. Jana od Kříže nabízím vlastní poetickou verzi překladu této glosy; dále v textu budu uvádět jen pokud možno doslovný překlad (pozn. překl.)
(15) allí („tam“): niterná a nedefinovaná lokalizace. Opakuje se ve v. 25.
(16) balbuciendo („koktaje, žvatlaje“): anticipace v. 35 Duchovní písně: un no sé qué que quedan balbuciendo („jakési nevímco, které žvatlají“). Balbucir: „je dětské mluvení, jež je neschopností vyjádřit a dát pochopit to, co je třeba říci“ (DPB 7,10).
(17) ajenado = enajenado („odcizený“).
(18) de vero = de veras, de verdad („skutečně, doopravdy“).
(19) esclarecía = iluminaba („osvěcoval“). Jde o narážku na oblak, který vedl izraelity při jejich vyjití z Egypta a během jejich putování pouští (srov. Ex 13,21n.; 14,19n.; Dt 1,33; Žl 78,14).
(20) arguendo = argumentando, disputando („zdůvodňuje, diskutuje“). „Arguir znamená v disciplínách diskutovat, což se také vyjadřuje slovem argumentovat, zdůvodňovat“ (Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española [rok 1611], Madrid-México, 1984, s. 144b).
(21) facultad = ciencia, arte („schopnost“, zde ve smyslu „věda, umění).
(22) emprender = aprehender, coger, captar („postihnout“). „Označuje se tak jednání v nějaké velmi náročné a těžké záležitosti; pochází z latinského slovesa apprehendere, protože si bere do hlavy onen úmysl a snaží se jej uskutečnit. A odtud se tato událost označuje jako podnik (empresa)“ (Tesoro…, s. 509b).
(23) divinal = divina („božská“).
(24) clemencia = „mírnost povahy, lidskost a jemnost“ (Tesoro…, s. 327a).
(25) Defensa de la contemplación, Madrd, 1988, s. 75.
(26) Diálogo de doctrina cristiana, Madrid, 1979, s. 90.
(27) Obras completas, Madrid, 1990, s. 288.
(28) S. Th. I-II, 22,3; II-II,45,2.

Zpět na úvod