Litanie ke svatému Janu od Kříže

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš Nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Královno a ozdobo Karmelu,

Svatý Jane od Kříže, oroduj za nás.
Náš otče,
Milované dítě Královny Karmelu,
Obdivuhodný nositeli ducha Eliášova,
Úhelný kameni karmelitánské reformy,
Duchovní synu a milovaný otče svaté Terezie,

Vůdce ke svatosti,
Vzore kněží,
Vzore zpovědníků,
Učiteli vnitřního života,
Učiteli temné víry,
Učiteli oproštěné naděje,
Učiteli ryzí a radikální lásky,
Mystický doktore,
Patrone básníků,

Věrný následovníku Ukřižovaného Krista,
Příteli hříšníků,
Horlivý kazateli Božího Slova,
Pěvče úzké cesty k životu,
Pěvče duchovních nocí,
Pěvče Boží Krásy,
Pěvče kontemplace,
Pěvče sjednocení s Bohem,
Konající zázraky,
Přemožiteli satana,
Přinášející radost a pokoj do duše,
Obdivovateli Božího stvoření,

Příklade řeholního života,
Příklade pokory,
Příklade usebrání,
Horlivý v praktikování ctnosti,
Milovníku chudoby,
Ponořený do jednoduchosti,
Nejdokonalejší v poslušnosti,
Neporažený v trpělivosti,
Vzore pokání,
Žíznící po ponížení,

Ctiteli blahoslavené Panny,
Ctiteli Nejsvětější Trojice,

Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý Jane od Kříže, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, Tys dal svatému Janu od Kříže, našemu otci, velkou lásku k Ukřižovanému Kristu a schopnost zcela přilnout k Tobě; dej, ať ho v tom následujeme a spolu s ním dosáhneme patření na Tvou slávu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět