Eucharistie – zjevení Otcovy lásky a brána k Trojici

Mystická báseň Jana od Kříže
Že dobře já znám pramen

Pavel Vojtěch Kohut OCD

Ještě dříve, než nás nedávno zesnulý papež Jan Pavel II. vyzval k tomu, abychom v roce 2004-2005 slavili Rok eucharistie, (1) povzbudil celou církev, aby „vstoupila do školy svatých, velkých příkladů opravdové eucharistické úcty“, a to proto, že „v nich nabývá eucharistická teologie veškerou zář žité zkušenosti, ‘nakazí nás’ a v jistém slova smyslu nás ‘zahřívá’.“ (2)
Teologie světců je totiž teologií existenciální, žitou, vycházející z konkrétní, autentické duchovní zkušenosti. A tak má pro nás jejich svědectví nesmírný význam a obrovský motivační náboj. O křesťanských mysticích to přitom platí dvojnásob, neboť jejich zkušenost je nejen ve shodě s obecnou duchovní zkušeností ostatních křesťanů, ale nese navíc punc mimořádné intenzity a výpovědní hodnoty. (3)
Z tohoto důvodu pro nás může být velmi inspirující a přínosné zamyslet se i nad mystickou zkušeností eucharistie, jak ji nacházíme u svatého Jana od Kříže. Tento Mystický učitel sice nevěnuje eucharistii ve svých spisech tolik místa, jak by se u autora jeho formátu zřejmě čekalo, (4) avšak rozhodně o ní má co říci, a to „slova pronášená k srdci, zalitá něhou a láskou“, neboť tak to má Bůh rád a tím se také lidem nejsnáze odstraňují překážky na cestě následování Ježíše Krista a připodobnění se jemu. (5) I Janova mystická zkušenost s eucharistií je tedy s to nás „nakazit“ a v jistém smyslu „zahřát“.
Nacházíme ji zejména v básni Že dobře já znám pramen, označované podle ústředního symbolu zkráceně také jako Pramen, a proto se na následujících stránkách pokusím o jakýsi teologický a duchovní komentář této poémy. Pojednám o ní ve třech částech: nejprve si povšimnu postupného vzniku básně (a tím se pokusím odhalit také rozvoj autorovy mystické zkušenosti); dále provedu krátkou literárně-pramennou analýzu těchto veršů; a nakonec se budu věnovat jejich teologicko‑duchovnímu rozboru. Věřím, že nás tento postup vhodně uvede do mystické zkušenosti eucharistie svatého Jana od Kříže a že tím získáme nemálo duchovních podnětů i pro naše vlastní prožívání této ústřední svátosti křesťanské existence.

Znění básně a problém textové kritiky
Postupný vznik básně
Několik postřehů k literární analýze
Teologický a duchovní rozbor básně
Resumé

Zpět