Chronologie života – podrobná

sv. Jan od Kříže

(1542 – 1591)

I. Dětství a dospívání: 1542-1563
1529 Sňatek Gonzala de Yepes, obchodníka s hedvábím z Toleda, s Catalinou Alvarezovou, sirotkou. Gonzalo je vyděděn „pro příliš velké rozdíly ve společenském stavu“.
1530 Narozen syn František. Později druhý syn Ludvík.
1542 ? 24. června Ve Fontiveros se narodí Jan (Juan de Yepes Alvarez).
asi 1545 Otec Gonzalo de Yepes po vleklé nemoci umírá.
před r. 1548 Bratr Ludvík umírá, pravděpodobně na podvýživu.
1548 Catalina se s Františkem a Janem stěhuje do Arévala, aby našli obživu.
1551 Stěhování do Mediny del Campo
Jan začíná navštěvovat Colegio de la doctrina, internát pro chudé děti, kde se učí číst, psát a různá řemesla. Také chodí prosit o almužny pro kolegium.
Pomáhá jako ošetřovatel ve Špitále Početí P. Marie.
1559 Na návrh správce Špitálu, dona Alonsa Alvareza de Toledo, Jan navštěvuje jezuitskou školu. Dále pomáhá ve Špitále a sbírá almužny.
1560 26. června Založení kláštera karmelitánů v Medině del Campo.
II. Na Karmelu: 1563-1568
1563 Vstup ke karmelitánům v Medině del Campo.
Při obláčce příjímá jméno Jan od sv. Matěje.
1564 Jan skládá sliby. Hned po jejich složení dostává od představených povolení zachovávat „prvotní řeholi“.
1565 6. ledna Zapsán na universitu v Salamance ke studiu filosofie a teologie. Během studií uvažuje o přestupu ke kartuziánům.
1567 Léto Jan vysvěcen na kněze.
14. srpna Terezie od Ježíše přijíždí do Mediny, aby založila druhý dům mnišek.
Září – Říjen Jan slouží v Medině primiční mši svatou.
Setkání s Terezií, Jan je získán pro reformu, pokud „se to příliš neprotáhne“.
Vrací se ještě na rok studovat do Salamanky.
III. První roky reformy: 1568-1577
1568 Léto Návrat do Mediny del Campo.
9. srpna Terezie bere Jana na založení kláštera mnišek do Valladolidu, aby se naučil životu v reformovaném Karmelu.
Říjen Jan odchází do Duruela. Asi dva měsíce tu žije sám s jedním laikem a rodným bratrem Františkem.
27. listopadu Do Duruela přijíždí provinciál a další otcové.
28. listopadu Slavnostní zřeknutí se zmírněné řehole.
Zůstává zde komunita pěti řeholníků, převor O. Antonín od Ježíše.
1569 Jaro Oficiální otevření kláštera v Duruelu.
1570 11. června Komunita (15-17 bratří) se stěhuje do Mancery. Duruelo zůstane opuštěno.
13. července Otevření nového domu v Pastraně.
Terezie vybízí Jana, aby přijel a uvedl je do karmelitánského života. Jan organizuje život noviciátu.
Podzim Návrat do Mancery.
1571 Leden Doprovází Terezii na založení kláštera mnišek v Albě de Tormes.
Duben V Alcala de Henares zakládá kolej bosých karmelitánů, stává se jejím rektorem.
1572 Zač. roku Na čas odjíždí do Pastrany dát do pořádku noviciát, který vede příliš skrupulózní a asketický novicmistr.
Jaro Terezie přivádí Jana jako zpovědníka do klášteraVtělení v Avile, kde se stala převorkou (130 mnišek, těžká ekonomická situace).
Září Terezie píše o velkých duchovních pokrocích mnišek. Téměř všechny se zpovídají u Jana, dává jim lístky s myšlenkami, ze kterých později snad vzniknou Výroky o světle a lásce.
1573 Léto Jan se stěhuje z konventu v Avile do domku u sester.
Anně Marii od Ježíše věnuje obrázek Ukřižovaného Krista.
Podzim Bosí založili konventy v Andalusii s dovolením apoštolského vizitátora, ale proti příkazům P. generála. Příčina vážných těžkostí v budoucnu.
1574 Březen Pomáhá Terezii při zakládání kláštera mnišek v Segovii, pak se sám vrací do Avily. Začínají problémy s „obutými“.
13. června Vizitátor dominikán F. de Vargas jmenuje P. Graciána provinčním vizitátorem a vikářem karmelitánů v Andalusii.
Provinciál P. Rubeo zplnomocňuje P. Antonia Heredia k založení v Almodóvar del Campo.
3. srpna Řehoř XIII. ruší oprávnění apoštolských vizitátorů.
22. září Nuncius N. Ormaneto jmenuje apoštolské vizitátory Karmelu pro Andalusii P. F. de Vargas a J. Graciána „in solidum“.
1575 Květen Generální kapitula v Piacenze. Rozhodnutí zrušit kláštery bosých založené bez povolení P. generála, zákaz nových zakládaní bosých mnišek i bratří.
1576 9. září Setkání bosých v Almodóvaru, schvalují vlastní Konstituce. Posílají bratry do Říma, aby jednali o možnosti autonomie bosých, jako jediném možném řešení situace.
1577 18. června Umírá nuncius Ormaneto. Obutí toho chtějí využít, aby uskutečnili rozhodnutí z Piacenzy.
Podzim Jan ví o hrozícím nebezpečí. Lidé po nějakou dobu hlídají jejich domek v Avile.
IV. Vězeň v Toledu: 1577-1578
2. prosince V noci vylomí obutí s ozbrojenými lidmi dveře domku a zajmou Jana. Podaří se mu utéci, zničí kompromitující dokumenty a pak se věznitelům vydá.
Převezen do Toleda. Uvězněn v konventu obutých v maličkém karceru. Nátlak, aby se vzdal reformy.
Trpí zimou, vedrem, horečkou, hladem, bičováním. Také pochybností, osamělostí, temnotou. Dospívá k hlubokému společenství s Bohem.
1578 Červen Dostává nového žalářníka, který je mírnější, opatří mu také papír a inkoust.
Ve vězení vzniká 31 slok Duchovní písně, Romance, parafráze žalmu U řek babylonských, Pramen a možná i báseň Za jedné noci temné.
23. července Nuncius Sega odvolává rozhodnutí Ormaneta a bosé podrobuje obutým. Terezie usiluje o změnu.
16. srpna V noci Jan uteče z vězení. Ukryje se u bosých mnišek v Toledu a pak odchází do Andalusie.
V. Plnost aktivity v Andalusii: 1578-1588
9. října Druhá kapitula bosých v Almodóvaru. P. Antonín od Ježíše provinciálem, rozhodnutí usilovat o osamostatnění reformy.
Nuncis výsledky kapituly anuluje, všechny účastníky exkomunikuje, některé bratry (i P. provinciála) uvězní.
Říjen Jan odchází jako převor do Calvaria. V té době zpovídá mnišky v Beas de Segura. Vzniká posledních pět slok Duchovní písně, náčrt Hory dokonalosti, Výroky o světle a lásce, části Výstupu na horu Karmel, Výstrahy.
1579 13. června Jan zakládá v Baeze klášter a univerzitní kolegium bosých karmelitánů, je převorem a rektorem.
1580 Velká chřipková epidemie ve Španělsku. Jan se stará o nemocné bratry i lidi ve městě.
V Medině umírá i Janova matka Catalina.
22. června Řehoř III. podepisuje breve, kde souhlasí se založením nezávislé, autonomní provincie bosých.
15. července Španělský král posílá do Říma list, kde žádá o vytvoření nezávislé provincie bosých v Kastilii a Andalusii.
5. srpna Jan se dovídá o povolení k založení samostatné provincie.
Slavnostní oddělení provincie se připravuje půl roku.
1581 3. března Kaputila v Alcala. Velkých oslav se účastní celé město.
4. března Jan zvolen jedním ze čtyř definitorů.
Nový provinciálem je zvolen Jeroným od Matky Boží Gracián o jeden hlas před Antonínem od Ježíše.
Nové konstituce.
 27./28. října V Avile se poprvé od uvěznění setkává s Terezií, již velmi nemocnou a unavenou. Velká radost ze setkání.
 15. prosince Jan doprovází mnišky pod vedením Anny od Ježíše na zakládání do Granady.
1582 20. ledna Založení kláštera v Granadě.
 Leden Přichází jako převor do konventu de Los Mártires.
4. října Na Karmelu v Albě de Tormes umírá Terezie od Ježíše.
1583 1. května Kapitula bosých v Almodóvaru. Změny v jurisdikci. Projednávají se misie. Začátek sporů mezi Graciánem a Doriou.
Jan se vrací do Granady, kde je velmi oblíben. Je převorem, káže duchovně vede lidi všech vrstev.
V Granadě nejbohatší období. Dokončil Výstup na horu Karmel, napsal Temnou noc, doplnil a ukončil první redakci Duchovní písně. Často používá také náčrt Hory dokonalosti.
Stavební práce v klášteře – akvadukt (dodnes), kvadratura.
V té době tam žije i jeho rodný bratr František.
Pokračuje ve vední mnišek.
1584 Všeobecný hlad v Andalusii. Jan se stará o chudé, třebaže i klášter má nedostatek.
1585 17. února Zakládá klášter mnišek v Malaze.
 10. května Kapitula v Lisabonu.
 11. května Provinciálem P. Mikuláš Doria. Jan opět zvolen definitorem.
 17. října Kapitula v Pastraně. Reforma rozdělena na čtyři semiprovincie.
Jan se stává provinčním vikářen Andalusie. Má na starosti konventy v Granadě, Calvariu, La Peňuele, Malaze, Caravace, Seville a Gudalcázaru; navíc mnišky, jež jsou všechny pod jurisdikcí řádu.
Hodně cestuje pěšky nebo na mule, čte přitom Písmo, zpívá mariánské písně, žalmy nebo Píseň písní.
1586  8. května Zakládá konvent v Cordóbě.
 Červen Jan se účastní zakládání kláštera mnišek v Seville.
V Guadalcázaru vážně onemocní, lékaři mluví o smrti.
V Córdobě se na něj při přestavbě zřítí kostelní zeď. Pod troskami jeho cely hledají mrtvolu a v malém prostoru pod sutí sedí Jan a směje se se slovy, že jej zachránila Panna Maria.
13. srpna Setkání definitorů v Madridu. Neshody. Jan dorazí později, zdržela jej nemoc v Toledu.
Při návratu se zastavuje u mnišek Malagónu.
Říjen Zakládá konvent v Manchuele.
Prosinec Zakládá konvent v Caravace.
1587  Zač. roku Vrací se za P. Doriou do Madridu.
Duben Kapitula ve Valladolidu. Jan vybrán převorem pro Granadu. Žádá, aby nemusel, ale není přijato.
VI. Na vrcholu života: 1588-1591
1588 Červen V Madridu utvoření samostatné kongregace z provincie bosých. Jan zvolen prvním definitorem a třetím radním generální rady. Generálním vikářem Mikuláš Doria.
Jan ustanoven převorem v Segovii. Buduje zde studentát, noviciát a sídlo Generální rady. Na zahradě má jeskyňku, kam se uchyluje k modlitbě.
Zpovídá, duchovně vede mnišky, studenty, mnoho laiků.
1590 Červen Mimořádná kapitula v Madridu. Řeší postoj vůči mniškám a vůči P. Graciánovi. Napětí mezi bosými.
1591  2. června Generální kapitula v Madridě. Jan nebyl zvolen do žádného z 65 volených úřadů. Přijímá návrh vést skupinu misionářů do Mexika.
Usazuje se v klášteře v La Peňuele, aby vybral vhodné bratry z Andalusie na cestu do Mexika.
Zde píše druhou redakci Živého plamene lásky.
Začíná prodásledování Jana. Shromažďování materiálů s cílem vyloučit ho z Řádu.
 Září Jan vážně onemocní.
 28. září Odchází léčit se do kláštera v Ubedě, kde ho „nikdo nezná“ a kde je převorem P. František Chrysostom, přítel P. Diega, jeho hlavního pronásledovatele.
Mnišky zastrašené hrozbami exkomunikace pálí dopisy a sešity s duchovními napomenutími Jana od Kříže.
Po příchodu do kláštera Janovi velmi stoupne horečka, hnisavé vředy se rozšíří po celém těle.
11. prosince Poslední svatá zpověď, požádal o viatikum.
12. prosince Spálil všechny dopisy a adresy, které měl, aby „zachoval dobré jméno a čest všech“.
13. prosince Převor P. František Chrysostom ho prosí za odpuštění všeho nepřátelsví.
Navštíví jej ještě P. provinciál Antonín od Ježíše, se kterým začínali v Duruelu.
Před půlnocí prosí bratry, aby mu předčítali z Písně Písní.
14. prosince V prvních minutách nového dne umírá obklopen bratry.
18. prosince Pohřeb za účasti velkého množství kněží i lidu.
1593 Tělesné ostatky převezeny z Ubedy do Madridu.
1609 Tělesné ostatky převezeny do nového kostela karmelitánů v Segovii.
1618 První vydání Janova díla: Výstup na horu Karmel, Temná noc a Živý plamen lásky.
1675 25. ledna Jan od Kříže blahořečen papežem Klementem X.
1726 27. prosince Svatořečení papežem Benediktem XIII.
1926 24. srpna Papež Pius XII. prohlašuje Jana od Kříže Učitelem církve.

Zpět