„Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.“ (Ž 127,1)
– Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň naše město!

Milí přátelé,
uběhlo více než půl roku, kdy jsme Vás informovaly o koupi pozemku v Drastech na Praze-východ, kde chce naše komunita vybudovat nový klášterní areál pro život svůj i těch, kteří by si chtěli k nám přijet na chvíli odpočinout či duchovně načerpat.

Chtěly bychom se nyní s Vámi podělit o to, co je v tomto směru nového.

Z našeho generálního domu jsme na dobu stěhování dostaly částečný dispenz od naší klauzury. Protože od začátku bylo pro naši komunitu důležité seznámit se s místem, do kterého se máme stěhovat, a jelikož naše finanční prostředky na obnovu celého areálu jsou omezené, rozhodly jsme se od poloviny dubna jezdit do Drast každou sobotu na brigádu a dělat si některé věci svépomocí.

Celý areál dostala Vyšehradská kapitula, od níž jsme pozemek kupovaly, v restitucích ve velmi neutěšeném stavu, a proto bylo nutné v první fázi obnovy areálu domy i celý dvůr uklidit a vyčistit. Bohužel jsme se mohly na vlastní oči přesvědčit, jak devastující může být „hospodaření“ na pozemku, za nějž nikdo necítí odpovědnost. V průběhu několika měsíců jsme tak odvezly několik desítek kontejnerů odpadu z nelegálních skládek.

Také přilehlé zemědělské pozemky budou vyžadovat postupnou obnovu. Letos jsme se zaměřily zvláště na louku pod sýpkou, která zarůstala vysokými kopřivami, a původně ovocný sad, jenž je však v současnosti plný náletových křovin. Křovinořezy jsme alespoň tuto část pozemku očistily tak, aby se na něm dalo volně pohybovat a dále ho upravovat.

V půli července nastoupila na dvůr těžká technika a během čtrnácti dní došlo na demolici některých polorozpadlých budov. Cihly z demolic chceme postupně čistit a příští rok použít na stavbu klauzurní zdi.

Celé jaro probíhal konkurz na vhodnou stavební firmu, kterou, jak věříme, se nám podařilo najít. Na přelomu srpna a září jsme podepsaly smlouvy na obnovu prvních dvou budov v areálu, bývalého „Panského domu“, který se má stát hostovským domem, a bývalé truhlárny, z níž se stane bytový dům pro současné i budoucí nájemníky.

V průběhu roku se nám také podařilo podrobněji vyčíslit stavební náklady na celou rekonstrukci areálu. Bohužel jsme v období, kdy ceny za stavební materiál i práci neustále narůstají. Podle propočtů nám – kromě koupě pozemku – finance stačí na opravu již existující sýpky a dostavbu klášterní kvadratury, ve které se počítá nejen s prostory pro cely sester, ale také s jejich společnými místnostmi (kuchyň, refektář, knihovna, ekonomika, rekreační a noviciátní místnost, sakristie, prádelna, kotelna atd.), dílnami pro práci (keramická, šicí a malířská dílna, svíčkárna atd.) a fortnou s hovornami pro kontakt s návštěvami, včetně malé prodejny s našimi výrobky.

Protože je celý dvůr pod památkovou ochranou – kromě zcela nevyhovujících budov, které byly v létě zdemolovány –, jsme nuceny postupně opravit všechny objekty, nacházející se v areálu.

Z bývalého „Panského domu“, který zatím tvoří přirozenou dominantu areálu, jsme se rozhodly udělat dům pro hosty. Pojmenovaly jsme ho Dům Navštívení. Název je odkazem na událost navštívení Panny Marie u svaté Alžběty, které bylo skutkem praktické lásky, lidskou spoluúčastí, ale také duchovním sdílením a prorockou událostí v životě obou žen. Má také ukazovat na naši otevřenost pro přijetí hostů a ochotu sdílet náš život. Za patronku Domu Navštívení jsme zvolily naši karmelitánskou světici, nedávno svatořečenou Alžbětu od Trojice (1880–1906), které Bůh dal prorocké poslání vzhledem k laikům: učit je žít z tajemství Trojice a z hlubokého prožívání svátosti křtu a eucharistie.

Do tohoto domu jako do našeho provizorního bydlení bychom se měly na podzim příštího roku přestěhovat a uvolnit tak náš původní klášter na Hradčanském náměstí v Praze našim bratřím bosým karmelitánům. Naše přestěhování nám má pomoci být přímo účastny stavby klášterní kvadratury (která se bude kvůli množství potřebných povolení realizovat až v druhé fázi obnovy, v letech 2020–2021), kaple sv. Terezie a obnově zemědělského pozemku. Chceme také svépomocí zprovoznit jeden z domů, který by pak mohl sloužit jako ubytování a zázemí pro brigádníky, kteří se nám hlásí na pomoc i na několik dní.

Chtěly bychom Vás moc poprosit o finanční příspěvek na tento dům pro hosty, na který se nám nedostává financí. Velmi děkujeme za Vaši spoluúčast na tomto projektu a věříme, že Vám to Pán mnohonásobně odplatí, vždyť tento dům bude do značné míry sloužit převážně Vám, našim hostům a poutníkům.

Kromě domu pro hosty se v této první fázi obnovy bude opravovat objekt bývalé truhlárny, z něhož by se měl stát bytový dům s jedenácti byty. V současné době v areálu bydlí čtyři nájemníci s rodinami ve zcela nevyhovujících podmínkách; dům by měl sloužit i jako možnost pro nájemné bydlení lidí nám blízkých, kteří by chtěli žít v blízkosti našeho kláštera a mít spoluúčast na našem životě. Tento dům bychom chtěly postupně financovat z restitučních financí, které jsou nám v rámci „solidárního příspěvku“ vypláceny díky solidaritě ženských řeholních společenství.

Ostatní domy, které jsou součástí areálu, by se opravovaly až v poslední fázi obnovy podle množství finančních prostředků.

Celý tento rok před nás stavěl nové, dosud nepoznané výzvy. Přesto nemůžeme říci, že by se tato naše zkušenost zcela vymykala představám o kontemplativně prožívaném životě. Máme kde sbírat moudrost – vždyť naše zakladatelka svatá Terezie sama založila 17 nových reformovaných Karmelů a své dcery učila, jak „Marie a Marta musí jít vždy pospolu“. Při obdělávání zpustošeného pozemku v Drastech jsme si často vzpomněly na její obraz z Knihy života, kdy duši, která začíná s životem modlitby, popisuje jako „neobdělávanou zahradu“, plnou hloží a bodláčí, kterou musí Božský Zahradník svým působením přeměnit na krásnou, kvetoucí zahradu, přinášející ovoce. Také naše modlitby při práci i mimo ni směřují k tomu, aby se z tohoto kousku země stalo území naplněné Boží přítomností.

Chtěly bychom poděkovat Vám všem, kteří jste nás v průběhu roku jakkoli podpořili – modlitbou, pracovní či finanční spoluúčastí nebo i „jen“ lidskými sympatiemi.

Prosíme, aby ti, kteří by chtěli dostávat pravidlené informace o našem stěhování a výstavbě areálu, nebo ti z Vás, kteří by se chtěli účastnit sobotních brigád, se nám přihlásili na naší mailové adrese: karmel.svjosef@centrum.cz nebo nám poštou poslali svou adresu.

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu

Vaše sestry bosé karmelitky

Zpět