Prvotní Řehole

Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel,
daná sv. Albertem Jeruzalémským,
upravená a potvrzená Inocencem IV. (1)

 

1. Albert, z milosti Boží povolaný za patriarchu církve jeruzalémské, milovaným synům v Kristu, Brokardovi (2) a ostatním poustevníkům, kteří pod jeho vedením přebývají u pramene Eliášova (3) na hoře Karmel: pozdrav v Pánu a požehnání Ducha Svatého.

2. Mnohokrát a mnoha způsoby (srov. Žid 1,1) stanovili svatí otcové, jak má ten, kdo bude v kterémkoli životním stavu nebo si zvolí jakýkoli způsob života odevzdaného Bohu, žít v poslušnosti („in obsequio“) vůči Ježíši Kristu (srov. 2 Kor 10,5) a věrně mu sloužit s čistým srdcem a dobrým svědomím (1 Tim 1,5).

3. Protože nás však žádáte, abychom vám podle vašeho záměru dali pravidla pro život, která byste v budoucnosti měli zachovávat:

Volba převora a tři sliby, jež se mu skládají

4. Nejprve tedy ustanovujeme, abyste jednoho z vás měli jako převora, který bude k této službě zvolen jednomyslným souhlasem všech nebo větší a rozumnější části. Každý z ostatních bratří ať mu slíbí poslušnost, a když ji slíbí, ať se ji spolu s čistotou a zřeknutím se vlastnictví snaží skutkem opravdově zachovávat (srov. 1 Jan 3,18).

Volba míst k bydlení

5. Místa můžete mít na samotách nebo tam, kde vám je darují, vhodná a odpovídající vašemu způsobu řeholního života, podle toho, co převor a ostatní bratři uznají za vhodné.

Cely bratří

6. Mimoto podle dispozice místa, kde se rozhodnete přebývat, ať má každý z vás samostatnou oddělenou celu, která mu bude přidělena osobním rozhodnutím převora za souhlasu ostatních bratří nebo rozumnější části.

Společné stolování

7. Avšak to, co se vám předloží, požívejte spolu ve společném refektáři a poslouchejte přitom nějaké čtení z Písma svatého, kde to lze snadno zachovat.

Autorita převora

8. Nikomu z bratří ať bez povolení převora, který v té době bude, není dovoleno změnit místo, jež mu bylo přiděleno, nebo si je vyměnit s jiným.

9. Převorova cela ať je blízko vchodu, aby se první setkával s příchozími, a podle jeho rozhodnutí a nařízení ať se pak děje vše, co je třeba učinit.

Společná modlitba

10. Všichni ať zůstávají ve svých celách nebo poblíž nich a dnem i nocí rozjímají o zákonu Páně (srov. Žl 1,2; Joz 1,8) a bdí na modlitbách (srov. 1 Petr 4,7), nejsou-li z oprávněných důvodů jinak zaměstnáni.

Církevní hodinky

11. Ti, kdo se s kleriky umějí modlit kanonické hodinky, ať se je modlí podle ustanovení svatých Otců a schváleného zvyku církve. Ti, kteří to neumějí, ať se při nočních bděních modlí pětadvacetkrát Otčenáš, vyjma neděle a svátky, kdy počet nařizujeme zdvojnásobit, takže se Otčenáš pomodlí padesátkrát. Sedmkrát ať se pak tato modlitba recituje namísto ranních chval. Místo ostatních hodinek podobně sedmkrát kromě nešpor, kdy se ji pomodlíte patnáctkrát.

Zákaz soukromého vlastnictví

12. Nikdo z bratří ať o ničem neříká, že je to jeho vlastní, ale mějte všechno společné (srov. Sk 4,32; 2,44). To ať se s ohledem na věk a potřeby jednotlivců rozděluje prostřednictvím převora, tzn. bratra od něho touto službou pověřeného, jak je komu zapotřebí (srov. Sk 4,35).

Co může mít komunita

13. Bude-li to nutné, můžete mít osly nebo mezky a nějaká užitková zvířata nebo malé množství drůbeže.

Kaple a bohoslužba

14. Pokud to lze snadno uzpůsobit, ať se uprostřed cel zřídí kaple, kde se budete každé ráno scházet k slavení eucharistie, bude-li to možné bez nesnází učinit.

Kapitula a bratrské napomínání

15. O nedělích nebo podle potřeby v jiných dnech probírejte záležitosti spásy duší a zachovávání všeho, co patří k vašemu životnímu stavu; ať jsou přitom s nestrannou láskou napomínáni bratři, u nichž byl zpozorován nějaký přestupek nebo provinění.

Půst

16. Půst zachovávejte od svátku Povýšení svatého kříže až do neděle Zmrtvýchvstání Páně kromě nedělí denně, nevyžaduje-li nemoc nebo tělesná slabost či jiný spravedlivý důvod jej přerušit, neboť nutnost nezná zákona.

Zdrženlivost od masa

17. Zdržujte se požívání masa, není-li jej užíváno jako léku v nemoci nebo slabosti. A protože na cestách musíte častěji žebrat, můžete mimo své domy požívat vařené pokrmy s masem, abyste nebyli hostitelům na obtíž; také na moři smíte jíst maso.

Povzbuzení

18. Poněvadž život člověka na zemi je zkouška (srov. Job 7,1) a všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, trpí pronásledování (srov. 2 Tim 3,12), a navíc váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil (srov. 1 Petr 5,8), usilujte se vší pečlivostí obléci zbroj Boží, abyste mohli obstát proti nástrahám nepřítele (srov. Ef 6,11).

19. Bedra mějte přepásaná pásem čistoty (srov. Ef 6,14); hruď ať je obrněna svatými myšlenkami, neboť je psáno: „Svatá myšlenka tě zachová“ (Př 2,11 podle Septuaginty). Je třeba obléci pancíř spravedlnosti (srov. Ef 6,14), abyste milovali Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou silou a svého bližního jako sebe sama (srov. Mk 12,30n; Dt 6,5).
Při každé příležitosti je třeba vzít štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé střely onoho ničemníka (srov. Ef 6,16); bez víry se totiž nelze líbit Bohu (srov. Žid 11,6). Nasaďte si také přílbu spásy (srov. Ef 6,17), abyste doufali ve spásu od samotného Spasitele, který spasí svůj lid od jeho hříchů (srov. Mt 1,21).
Meč ducha, jímž je slovo Boží (srov. Ef 6,17), ať hojně přebývá (srov. Kol 3,16) ve vašich ústech i v srdci (srov. Řím 10,8) a cokoliv konáte, ať se děje podle slova Páně (srov. Kol 3,17; 1 Kor 10,31).

Práce

20. Dělejte nějakou práci, aby vás ďábel našel vždy zaměstnané (4) a nemohl si z vaší nečinnosti najít přístup k vaší duši. Jako učitele a příklad tu mějte svatého Pavla; jeho ústy promlouval Kristus (srov. 2 Kor 13,3), on byl od Boha ustanoven a dán národům jako kazatel a učitel víry a pravdy (srov. 1 Tim 2,7). Jestliže se ho budete držet, nemůžete zbloudit.
On sám praví: „Pracovali a lopotili jsme se u vás ve dne v noci, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo; ale abychom vám dali sami sebe za vzor, který byste mohli napodobovat. Neboť když jsme byli u vás, napomínali jsme vás: ‘Kdo nechce pracovat, ať nejí.’ Slyšeli jsme totiž, že někteří z vás žijí nespořádaně a vůbec nepracují. Takovým lidem přikazujeme a zapřísaháme je v Pánu Ježíši Kristu, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají“ (2 Sol 3,7-12). Toto je svatá a dobrá cesta: tou jděte (srov. Iz 30,21)!

Mlčení

21. Apoštol doporučuje mlčení, když v něm nařizuje pracovat (srov. 2 Sol 3,12). A jak svědčí prorok: „Mlčení je úsilím o spravedlnost“ (srov. Iz 32,17). A opět: „V mlčení a naději bude vaše síla“ (srov. Iz 30,15).
Proto ustanovujeme, abyste po kompletáři zachovávali mlčení až do primy následujícího dne. V ostatní dobu, i když vás mlčení tak přísně nezavazuje, se přece jen velice bedlivě varujte mnohomluvnosti, neboť jak je psáno a jak zkušenost neméně učí: „V mnohomluvnosti se nelze vyhnout hříchu“ (Př 10,19). A „kdo je nerozvážný v mluvení, zakusí neštěstí“ (Př 13,3). Rovněž „kdo užívá mnoha slov, škodí své duši“ (srov. Sir 20,8). A Pán říká v evangeliu: „Z každého neužitečného slova, jež lidé pronesou, vydají účty v den soudu“ (Mt 12,36).
Ať tedy každý váží svá slova a pevně krotí svá ústa, aby snad nezakolísal a neklesl jazykem a jeho pád nebyl nezhojitelný k smrti (srov. Sir 22,27; 28,25n). Ať střeží s prorokem své cesty, aby se neprovinil jazykem (srov. Žl 39(38),2), a ať se snaží pilně a obezřetně zachovávat mlčení, jež je úsilím o spravedlnost (srov. Iz 32,17).

Výzva převorovi k pokoře

22. Ty pak, bratře Brocarde, (5) a kdokoli bude po tobě ustanoven převorem, mějte vždy na mysli a skutkem zachovávejte to, co říká Pán v evangeliu: „Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem; a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem“ (Mk 10,43n; srov. Mt 20,26n).

Napomenutí bratřím, aby měli převora v úctě

23. A vy, ostatní bratři, mějte svého převora v pokorné úctě. Spíše než na něho samotného myslete na Krista, který jej postavil nad vaše hlavy (srov. Žl 66(65),12) a který říká představeným církví: „Kdo slyší vás, slyší mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou“ (Lk 10,16), abyste pro pohrdání nepřišli před soud, ale zasloužili si poslušností odměnu věčného života.

Závěr

24. Toto jsme vám krátce napsali a stanovili tak pravidla vašeho soužití, podle nichž máte žít. Chce-li pak někdo učinit více, odmění ho sám Pán, až přijde. Ať však správně rozlišuje, neboť rozlišování usměrňuje ctnosti. (6)

Zpět

Poznámky pod čarou:

(1) Tuto Řeholi dal karmelitánům sv. Albert Jeruzalémský mezi r. 1206 a 1214. Poprvé ji schválil Honorius III. 30. ledna 1226, a potom také Řehoř IX. 6. dubna 1229 a Inocenc IV. 8. června 1245. Týž Inocenc IV. ji znovu potvrdil 1. října 1247. Zde se řídíme textem, který uvedla bula Quae honorem conditoris (Reg Vat. 21, ff 465,v-466,r). Tlumočíme ji moderním slohem a připojujeme biblické odkazy, nadpisy a čísla kapitol, třebaže v původním textu nejsou.
(2) Původní registr Inocence IV. ve vatikánském archivu (21, f 465,v) a nejstarší kodexy uvádějí prostě iniciálu B, která se později vykládala jako „Brocardus“.
(3) Tentýž registr a jiné staré kodexy nemají „Eliášova“. Bylo to přidáno později.
(4) Tato věta je vzata z dopisu 125 Rustikovi od svatého Jeronýma (PL 22,1078).
(5) Srov. výše pozn. 2. Také zde je jednoduše B.
(6) Pravděpodobně pochází tento výrok od Jana Kassiána (Collationes 2,4 v PL 49,528).