III. Spis „De institutione…“ Filipa Ribota

Spis Institutio primorum monachorum (Deset knih o založení a charakteristických rysech karmelitánských řeholníků) vznikl na konci 14. století, kolem roku 1370. Jeho vliv na karmelitány mnoha generací byl veliký. Sepsal ho pravděpodobně katalánský provinciál Filip Ribot jako formační spis určený pro novice a pro bratry.
V druhé kapitole tohoto spisu se mluví o cíli řeholního života. Vysvětluje se pomocí veršů 1 Král 17,2-7 obsahujících Boží pokyn Eliášovi:
„Stalo se k němu slovo Hospodinovo: ‚Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.‘ Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu. A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno, i chléb i maso večer a z potoka pil. Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště.“

Filip Ribot rozlišuje dvojí cíl řeholního života:
Totiž jeden, kterého dosahujeme naším úsilím a cvičením ve ctnostech za pomoci Boží milosti. Ten znamená: nabízet Bohu srdce svaté a čisté od každé poskvrny hříchu. Tohoto cíle dosahujeme, jsme-li dokonalí a skrytí u Kerít, to znamená skrytí v oné lásce, o níž moudrý řekl: Všechny chyby přikrývá láska. Bůh chtěje, aby Eliáš dospěl k tomuto cíli, řekl: Skryj se u potoka Kerít.
Jméno Kerít je tu vykládáno ve spojení s latinským caritas – láska, proto: skryj se v lásce. Toto je první cíl – aby člověk podal Bohu čisté srdce.
Druhý cíl řeholního života je nám dán jako nezasloužený Boží dar. Totiž nejen po smrti, ale též v tomto smrtelném životě jakýmsi způsobem okoušet v srdci a zakoušet v mysli moc božské přítomnosti a sladkost nebeské slávy. To pak znamená pít z potoka Boží rozkoše. Tento cíl slíbil Bůh Eliášovi, když řekl: Z potoka budeš pít.
Takové vyjádření nám zní určitě jako zastaralé, středověké, ale co do jádra věci onen dvojí cíl zůstává týž. Na jedné straně stojí naše snaha, úsilí o obrácení a na druhé straně každý z nás potřebuje vnitřní setkání s Bohem, zkušenost Boží přítomnosti.

Dále se z tohoto úryvku Písma vykládá Eliášova cesta, tzn. postup v řeholním životě:

Nakonec Institutio říká, že Eliáš toto všecko v životě naplnil. „Šel tedy a učinil, jak mu řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu. A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer, a z potoka pil.“

Na závěr můžeme uvést jeden verš z komentáře blahoslaveného Jana Soretha (+ 1471). On nejprve ukazuje, že Eliáš opustil svět, otcovský dům, rodinu, žil v čistotě, chudobě a poslušnosti a naplněn láskou – to je karít, kerít – dospěl k dokonalosti. Bl. Jan Soreth pak doslova píše: „Nevidíte bratři, že řehole našeho zasvěcení byla od Boha prvně dána Eliášovi ve zkrácené podobě?“

Podle bl. Jana Soretha jsou tedy zmíněné verše Písma jakýmsi shrnutím naší řehole.
A tedy: Eliáš je otec a vzor poustevnického života.

Další význam spisu F. Ribota spočívá v tom, (11) že těsně spojuje vztah karmelitánů k Eliáši s jejich vztahem k Panně Marii, jak to před ním naznačili už Jan Baconthorpe a jiní karmelitánští spisovatelé:

Pokračovat
Zpět na úvod