II. Po příchodu do Evropy

V Evropě se karmelitáni ocitli ve zcela jiné situaci: byli malým společenstvím, které nikdo neznal. Museli se věrohodně představit tomu prostředí, do nějž přicházeli: od biskupů a vladařů až po prosté lidi, které žádali o almužnu.
Významným činitelem byla přitom velká „konkurence“ mnoha dalších podobných společenství, z nichž některá svými napjatými vztahy s hierarchií nebo svými bludařskými rysy vyvolávala atmosféru všeobecné opatrnosti a nedůvěry. Z toho vyplynula pravidelná otázka, která zaznívala při setkání věřících s žebravými bratry: „Jakého řádu jste? Od koho a jak vznikl váš řád?“
Zachovala se nám písemná odpověď karmelitánů na tyto otázky, jak byla vložena do prvních stanov řádu, které se dochovaly. Text nazývaný Rubrica prima pochází z akt generální kapituly, konané v Londýně v roce 1281, ale pravděpodobně je starší, někteří odborníci soudí, že pochází z doby ještě před úpravou řehole v roce 1247.

Protože totiž mladší bratři v řádu neumějí
odpovědět podle pravdy
těm, kdo se ptají čí iniciativou (od koho a kdy) a jakým způsobem vznikl náš řád,
chceme za ně takovým zanechat písemně tuto odpověď.
Prohlašujeme a podle pravdy dosvědčujeme,
že od doby Eliáše a Elizea,
kteří ve zbožnosti přebývali na hoře Karmel,
svatí otcové jak Starého tak Nového zákona,
pro kontemplaci nebeských věcí praví milovníci samoty téže hory,
tam u pramene Eliášova
beze vší pochyby chvályhodně prodlévali
ve svatém pokání, bez ustání projevovaném svatými plody.
Jejich nástupce v době Inocence III.
Albert, patriarcha církve jeruzalémské,
shromáždil v jedno společenství,
napsal jim řeholi,
kterou papež Honorius, nástupce téhož Inocence,
a mnozí jeho nástupci
svědectvím svých bul velmi ochotně potvrdili
a tento řád schválili.
V jejíž profesi
my, jejich následovníci,
v různých částech světa
sloužíme Pánu
až do dnešního dne.

Několik vysvětlujících poznámek k textu:

Karmelitáni se tedy od počátku odvolávali na to, že Karmel byl vždy oblíbeným místem pro život ve zvláštní oddanosti Bohu. Tradice tohoto života na Karmelu není ještě pojímána nijak sevřeně, blíže se tu nepopisuje.
Ve zmíněném „konkurenčním soupeření“ s ostatními řády, především s mendikanty, se ukázalo, že karmelitáni se nemohou prokázat výraznou postavou zakladatele. To se jevilo jako citelný nedostatek. Přitom útoky byly nevybíravé: bylo jim předhazováno, že jsou spurii, nemanželští synové. Možná to nebyl jediný vliv, jemuž byli vystaveni; jisté je, že své spojení s Eliášem začali chápat a vysvětlovat mnohem těsněji:

To otevřelo prostor pro spekulace o vztahu různých biblických postav ke karmelitánům a k legendickému zpracování těchto témat:

Pokusím-li se zaměřit na podstatu a formulovat z toho inspiraci pro nás: karmelitáni odmítali představu, že náš vztah k Eliáši je jen „nějaký“- neurčitý a že naše návaznost na Eliáše je vzdálená. Hájili přesvědčení, že naše spojení s prorokem Eliášem je těsné. Tím se toto spojení stalo ještě těsnějším.

Názorný je tento posun v listu Universis christifidelibus, v tom, jak upravuje text převzatý z nám už známé Rubrica prima….

…od doby proroků Eliáše a Elizea,
kteří ve zbožnosti přebývali na hoře Karmel,
svatí otcové Starého zákona,
pro kontemplaci nebeských věcí praví milovníci samoty téže hory,
tam u pramene Eliášova
chvályhodně prodlévali
ve svatém pokání, bez ustání projevovaném svatými plody,
jako praví synové proroků očekávajíce vykoupení Izraele
až do vtělení Páně.

Poznámky k textu:

Nám – s odstupem tolika staletí – se tu vynořuje evangelijní scéna, kdy Pán Ježíš výkřik chvály ohledně pokrevního příbuzenství opravuje slovy: „Spíše jsou blahoslaveni ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho“ (Lk 11,27).

Pokračovat
Zpět na úvod