Život ve společenství – s Trojjediným Bohem

Svatý Jan se celý život zabýval otázkou: „Kdo jsi Ty, Bože?“ Tato otázka usměrňovala celý jeho život. Chtěl Boha znovu a znovu poznávat a hlouběji Mu porozumět, aby jej stále hlouběji mohl milovat a přijímat Jeho lásku. Když se zaobíral Ježíšem, který se stal člověkem, mohl stále hlouběji nahlížet do Jeho Srdce. Jednoho dne objevil toto: „Ježíš nežije sám.“ Žije stále ve vnitřním společenství s Tím, kterého nazývá Otcem, a říká, že pošle Utěšitele, Zastánce, Ducha Svatého. Ježíš žije ještě s dvěma dalšími! Svatý Jan věřil v Nejsvětější Trojici, a přesto předtím žil jako žid s jedním Bohem. Ale Bůh je Trojice! Bůh není „křestní jméno“, ale „přijímení“. Bůh je jméno, které se vztahuje ke společenství. Bůh je jeden, ale ve třech osobách. Tyto tři osoby jsou odlišné a nesmí se zaměňovat, a přece jsou jedno. Jsou jedno, protože jsou v lásce jedno. A jsou tak jedno v milování, že se vzájemně téměř prolínají, a když chce něco jeden, chce to i druhý a třetí. Jak myslí jeden, tak myslí druhý i třetí. Jsou zcela jedno v lásce. Kristus miluje Otce a Otec miluje Krista. Ale nemilují jen sami sebe, není to takový ten sobecký vztah mezi dvěma, ale oba jsou jedno v lásce k tomu třetímu, k Duchu Svatému. A my máme žít podle tohoto vzoru, podle vzoru Nejsvětější Trojice.
Protože Bůh je společenství, i náš život musí zobrazovat společenství. Nejen žít pokojně vedle sebe, ale být ve vzájemném vztahu prostoupeném láskou. To je naše vnitřní povolání. Žít s trojjediným Bohem a jako společenství prožívat život jako Nejsvětější Trojice. Můj vztah ke Kristu není jen moje osobní záležitost. Nemohu žít s představou: „Ty, Kriste, a já, my si rozumíme. Ty mi dáváš své milosti, svou blízkost a já se modlím.“ Ale já musím být s Kristem jedno v lásce k tomu třetímu. Ten třetí je například Otec Pána Ježíše nebo spolusestra. V mezilidských vztazích se dovršuje láska tím, že jsme jedno v lásce ke Kristu, Otci a Duchu Svatému. Vždy dvojitý vztah – k Bohu i k lidem – který stále vyhledává společenství v lásce k tomu třetímu. Tak se buduje Boží království a po tom Bůh touží. Tak jsou všichni spojeni v lásce, ve které žije Nejsvětější Trojice.

Zpět na úvod