9. den – Se sv. Rafaelem Kalinowským

Úvodní modlitba
Královno a Ozdobo Karmelu…

K rozjímání
Svatý Rafael Kalinowski, se narodil ve Vilniusu, poblíž poutního chrámu Matky Božího Milosrdenství v Ostré Bráně, který byl oblíbeným místem jeho rodiny. Josef (křestní jméno otce Rafaela) tam byl přinesen už jako nemluvně. Pak sem přicházel sám, aby se tu jako dítě modlil ke své nebeské Matce. Tehdy ještě nevěděl, že už tehdy na něm zvláštním způsobem spočinul její pohled, který jej bude provázet po celý život. Ve svých vzpomínkách vypráví, jak mu Panna Maria pomohla překonat krizi víry v mládí, jak se k ní modlil během uvěznění a vyhnanství za účast v národně-osvobozeneckém povstání, jak ji uctíval, když žil na Západě. „Napadlo mě – dodává – že právě tento řád (Karmel) má sjednotit odpadlíky se svatou církví. (…) Zvláštní cestou Boží Prozřetelnosti jsem do něj o deset let později vstoupil.“ Jako bosý karmelitán otec Rafael plně odevzdal službě řádu a církvi všechny své síly, své znalosti a životní zkušenosti. Zasloužil se o obnovu řádu v Polsku. Uctíval a miloval především Pannu Marii, Patronku a Královnu karmelitánského řádu. Zakládal škapulířová bratrstva, posílal škapulíře na Sibiř, do Rumunska a Maďarska. Pobízel všechny k napodobování ctností Panny Marie. „Kdo je povinen napodobovat Marii více než my, kdo jsme dvojnásob jejími syny“ – řekl na jedné přednášce svým řádovým spolubratřím. Jindy říká: „Pro karmelitány či karmelitky je úcta k Panně Marii prvořadou záležitostí. Naše myšlenky se k ní musejí obracet, k ní mají směřovat také naše city.“ Sám svatý Rafael především žil po vzoru Panny Marie v rozjímání Božího slova.

Modlitba
Panno Maria, prostřednictvím škapulíře jsi mi umožnila duchovně patřit do karmelitánské rodiny. Dovol, abych tě tedy mohl(a) ctít po vzoru světců tvého řádu. Přijímám za svá slova otce Rafaela a prosím tě i já: shlédni milostivě na sklíčenost mé duše. Buď mi – skrze škapulíř – ochranným štítem proti ďáblovým nástrahám, ukaž mi cestu upřímného pokání a připrav mě na smrt ze stezku po Bohu. Amen.

Litanie k Panně Marii Karmelské

Zpět