4. den – S bl. Alžbětou od Trojice

Úvodní modlitba
Královno a Ozdobo Karmelu…

K rozjímání
Sestra Alžběta od Trojice je jednou ze slavných postav Karmelu naší doby. Panně Marii vděčí za milost uskutečnění svého řeholního povolání navzdory překážkám z matčiny strany. Když dosáhla svého cíle, tj. vstupu na Karmel, zakouší plnost kontemplativního života. Zvláštním způsobem prožívá tajemství přítomnosti Nejsvětější Trojice ve své duši. Nazírá a uvažuje o největším tajemství naší víry a v jeho souvislosti objevuje velikost Panny Marie, vyvolené Otcem, naplněné moci Ducha, Matky Syna. Proto ve svých duchovních zápiscích poznamenává: „V poslední, nejdůležitější chvíli mého pozemského života, kdy budu moci pronést své „je dokonáno“, mě ta, kterou nazýváme Královnou Nebes, uvede do věčných příbytků.“ Titul, kterým tato blahoslavená označuje Pannu Marii, nám není cizí. Ale jsme si vědomi toho, co znamená? Maria je nebeskou bránou, neboť skrze ni sestoupil Kristus, Spasitel světa, na zem a skrze ni také my, hříšníci, směřujeme do nebe, do domu Otcova – do domu, jehož bránou je Maria.

Modlitba
Maria, bráno nebes, prosím tě, buď i pro mne branou do Otcova domu a podobně jako blahoslavenou Alžbětu, i mne uveď do příbytků věčnosti.

Litanie k Panně Marii Karmelské

Zpět