2. den – Se sv. Janem od kříže

Úvodní modlitba
Královno a Ozdobo Karmelu…

K rozjímání
Svatý Jan od Kříže velmi miloval Pannu Marii. Podle tradice již v dětství zakusil její zvláštní ochranu, když byl zachráněn před utonutím ve studni v Medině del Campo. Panna Maria věděla, že vstoupí do „jejího“ řádu a zaslouží se o jeho obnovu. Ve svých dílech hovoří Mystický učitel o Marii jen velmi málo, ale to, co říká, je velmi výmluvné a přesvědčivé. Představuje nám Pannu Marii především jako vzor modlitby (3V 36,1) a vybízí nás k tomu, abychom si ji zvolili za patronku a přímluvkyni na cestě povolání a duchovního života (sr. K 12).

Modlitba
Maria, Královno a Ozdobo Karmelu, na radu sv. Jana od Kříže si tě dnes beru za přímluvkyni a patronku mého duchovního života. Každým dnem tě chci stále vroucněji prosit se stále větší důvěrou: „proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči“. Svým příkladem mě nauč pomáhat bližním. Tvůj škapulíř ať mi neustále připomíná, že jsem pod tvou ustavičnou ochranou.

Litanie k Panně Marii Karmelské

Zpět