Novéna k Panně Marii Karmelské

Ozdoba Karmelu

Szczepan Praśkiewicz OCD
Vojtěch Kohut OCD

Úvodní modlitba

Královno a Ozdobo Karmelu, Maria, naše Matko. Toužím ti být v těchto několika dnech před tvým svátkem zvláště nablízku, rozjímat nad tvou dobrotou a chválit tě po vzoru karmelitánských světců. Chci tě prosit, abys mi pomáhala být den ode dne lepší, pokornější, čistší, vnímavější vůči bližním. Toužím ale především po tom, abych miloval(a) Ježíše tak, jak jsi jej milovala a dosud miluješ ty. Dej, Matko, aby byl Ježíš v mém životě vším, jako byl vším ve tvém životě. Dovol mi žít se všemi v pokoji, jak po tom toužíš i ty sama, Matko každého člověka. Svěřuji do tvé ochrany všechny své děti. Především všechny ty, které mi dal Bůh jako mé nejbližší – členy mé rodiny, mé přátele, spolubydlící. Dále všechny ty, kteří jsou mými bratřími a sestrami díky znamení tvého škapulíře; všechny ty, které neznám a kteří tě ctí a vzývají jako Matku. Prosím tě také, Útočiště hříšníků, pomoz těm, kdo bojují s různými pokušeními. Ať neupadají a ti, kdo upadli, ať se navrátí a nežijí ve hříchu, vzdáleni tvému Synu, Vykupiteli lidstva. Uzdravení nemocných, pomoz těm, kdo trpí, jsou nemocní a opuštění. Buď jim útěchou a úlevou. Uveď, Královno nebes, do radosti věčného života všechny naše zemřelé. Dej, aby mohli hledět na tvář tvého Syna. Obrať k nám všem „své milosrdné oči“ a veď nás stále cestou spásy. Dej, abychom tě mohli velebit a abychom mohli napodobovat tvé ctnosti až do smrti. Amen.

1. den – Se sv. Terezií od Ježíše
2. den – Se sv. Janem od kříže
3. den – Se sv. Marií Magdalenou deʼ Pazzi
4. den – S bl. Alžbětou od Trojice
5. den – Se sv. Miriam od Ukřižovaného
6. den – S bl. Titem Brandsmou
7. den – Se sv. Terezií od Dítěte Ježíše
8. den – S bl. Annou od sv. Bartoloměje
9. den – Se sv. Rafaelem Kalinowským

Litanie k Panně Marii Karmelské

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Nejčistší Panno zjevená Eliášovi na hoře Karmel,
Nejčistší Panno, zářivý oblaku plný nebeské rosy,
Nejčistší Panno, která sis vyvolila horu Karmel za své sídlo a trůn slávy,
Nejčistší Panno, vzore kontemplativního života,
Patronko prorockých žáků,
Patronko poustevníků na hoře Karmel,
Patronko karmelitánských společenství,
Patronko těch, kdo nosí tvůj šat,
Sestro všech, kdo skrytým životem slouží Bohu,
Sestro těch, kdo dnem i nocí rozjímají o zákoně Páně,
Sestro velkodušných lidí, ochotně plnících Boží záměry,
Sestro všech, kdo svým utrpením přispívají k přijetí spásy,
Matko odvážně důvěřujících v Milosrdnou Lásku,
Matko duší, které si uvědomují a přijímají svou slabost,
Matko velkých tužeb,
Matko krásného milování,
Ozdobo karmelitánského řádu,
Ozdobo řeholních komunit,
Ozdobo Kristovy církve,
Ozdobo celého tvorstva,
Královno Karmelu, dej, abychom se znovuzrodili v Duchu a v pravdě,
Královno Karmelu, odstraň z naší vlasti náboženskou lhostejnost,
Královno Karmelu, vypros nám horlivá kněžská, řeholní a misijní povolání,
Královno Karmelu, dej nám vytrvalost ve službě Bohu,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, Královno Karmelu,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, tys obklopil karmelitánský řád zvláštní ochranou blahoslavené Panny Marie; dej, abychom oděni jejím šatem – znamením její lásky, dosáhli na její přímluvu věčné spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Závěrečná modlitba

Maria, milující Matko a Patronko řádu, který mě chová ve svém lůně. Od mého početí jsi nepřestala být Sestrou, která bdí nad mými kroky a ukazuje mi svým životem cestu spásy. V tobě chci, Nejčistší Panno, nacházet odpovědi na všechna svá tápání; proto oděn(a) tvým divotvorným šatem, Ozdobo Karmelu, celý(á) se ti odevzdávám a netoužím po ničem jiném, než abys mi byla Královnou. Amen.

Zpět