Vzývání Božího milosrdenství

Láska Boží je květem a milosrdenství plodem.

Milosrdenství Boží, pramenící z Otcova lůna, důveřuji Ti!
Milosrdenství Boží, největší Boží vlastnosti,
Milosrdenství Boží, nepochopitelné tajemství,
Milosrdenství Boží, prameni, tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice,
Milosrdenství Boží, nepochopitelné žádným lidským ani andělským poznáním,
Milosrdenství Boží, v kterém pramení všechen život a každé štěstí,
Milosrdenství Boží, ktoré převyšuje nebesa,
Milosrdenství Boží, prameni zázraků a divů,
Milosrdenství Boží, které objímáš celý vesmír,
Milosrdenství Boží, které sestupuješ na svět v osobě vtěleného Slova,
Milosrdenství Boží, které vytrysklo z otevřené rány Ježíšova Srdce,
Milosrdenství Boží, které přebýváš v Ježišově Srdci pro nás, a zvlášť pro hříšníky,
Milosrdenství Boží, nepochopitelné v ustanovení svátosti oltářní,
Milosrdenství Boží, v ustanovení svaté cirkve,
Milosrdenství Boží, ve svátosti svatého křtu,
Milosrdenství Boží, které nás ospravedlňuješ skrze Ježíše Krista,
Milosrdenství Boží, které nás provázíš celý život,
Milosrdenství Boží, které nás obklopuješ zvlášť v hodině smrti,
Milosrdenství Boží, které nás obdarováváš nesmrtelným životem,
Milosrdenství Boží, které nás provázíš v každém okamžiku života,
Milosrdenství Boží, které nás chráníš před pekelným ohněm,
Milosrdenství Boží, které obracíš zatvrzelé hříšníky,
Milosrdenství Boží, které přivádíš do úžasu anděly a jsi nepochopitelné pro svaté,
Milosrdenství Boží, nepochopitelné ve všech Božích tajemstvích,
Milosrdenství Boží, které nás pozdvihuješ z každé bídy,
Milosrdenství Boží, prameni našeho štěstí a radosti,
Milosrdenství Boží, které nás povoláváš z nicoty k životu,
Milosrdenství Boží, koruno všech Božích děl,
Milosrdenství Boží, do kterého jsme všichni ponoření,
Milosrdenství Boží, sladké upokojení utrápených srdcí,
Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufajících,
Milosrdenství Boží, úlevo a pokoji srdcí uprostřed pochybností,
Milosrdenství Boží, radosti a nadšení svatých duší,
Milosrdenství Boží, naděje všech nadějí,

Modleme se:
Věčný Bože, tvé milosrdenství je nevyčerpatelnou pokladnicí milostí a láskou bez hranic; shlédni laskavě na nás a rozmnož v nás své milosrdenství, abychom si v těžkých chvílích nezoufali a neklesali na duchu, ale s velkou důvěrou se oddali tvé svaté vůli, která je jen láskou a milosrdenstvím. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Nejvznešenejší vlastnosti všemohoucího Boha, Ty jsi sladká naděje hříšného člověka!

Zpět