Modlitba (litanie) ke svatým

Úctyhodní svatí, učte mě!
Svatá Anno, nauč mě lásce k tvé dceři Marii.
Svatá Maria, nauč mě, abych se stále více stával hodným zaslíbení Kristových.
Svatý Josefe, nauč mě ctnosti mlčení.
Svatý Danieli, nauč mě moudrosti.
Svatý Michaeli, nauč mě přemáhat ďábla.
Svatý Jene Křtiteli, nauč mě umrtvování.
Svatý Jene, miláčku Páně, nauč mě čisté lásce k Ježíši.
Svatý Petře, nauč mě věrnosti.
Svatý Pavle, nauč mě horlivosti pro spásu lidí.
Svatý Tomáši apoštole, nauč mě překonávat pochybnosti.
Svatý Šimone z Cyrény, nauč mě lásce ke kříži.
Svatá Veroniko, nauč mě soucitu s trpícími.
Svatá Marie Magdalská, nauč mě lítosti.
Svatý Dismasi, nauč mě, jak se vloudit do ráje.
Svatá Anežko Římská, nauč mě čistotě.
Svatá Marie Goretti, nauč mě odolávat pokušení.
Svatý Jeronýme, nauč mě lásce k Písmu svatému.
Svatá Moniko, nauč mě vytrvalosti v modlitbě.
Svatý Augustine, nauč mě úctě k matčině modlitbě.
Svatý Františku Borgio, nauč mě pohrdání pozemskými marnostmi.
Svatý Františku Saleský, nauč mě stálému úsměvu.
Svatý Františku z Assisi, nauč mě pokoře.
Svatý Františku Xaverský, nauč mě horlivosti pro misie.
Svatý Filipe Neri, nauč mě radosti.
Svatý Tomáši More, nauč mě držet hlavu vzhůru.
Svatý Antoníne, nauč mě nalézat svatost.
Svatý Paschale, nauč mě lásce k Nejsvětější svátosti.
Svatý Václave, nauč mě lásce ke mši svaté.
Svatý Jene Maria Vianneyi, nauč mě úctě k svatému kněžství.
Svatý Tomáši Akvinský, nauč mě lásce ke kontemplaci Boha.
Svatý Alberte Veliký, nauč mě lásce k nebeské moudrosti.
Svatá Alžběto Durynská, nauč mě lámat chléb hladovým.
Svatý Kamile, nauč mě trpělivým návštěvám nemocných.
Svatý Jene Bosco, nauč mě lásce k mládeži.
Svatá Markéto Marie Alacoque, nauč mě lásce k Nejsvětějšímu Srdci.
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, nauč mě vážit si malých věcí, a jak vše konat pro čest a slávu Boží.
Amen.

Níže uvedená modlitba, kterou původně nalezneme v anglickém znění mešního misálku pro všední dny v části nazvané Treasury of prayers, by snad mohla obohatit i českou „pokladnici modliteb“. (zkráceno a bez poznámek – Tomáš Káňa)

Z Teologických textů 2015/2
S laskavým svolením

Zpět