Litanie za zemřelé

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad nimi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad nimi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad nimi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad nimi.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za ně.
Matko milosrdenství, oroduj za ně.
Matko církve,
Útočiště hříšníků,
Útěcho zarmoucených,

Všichni svatí andělé a archandělé, orodujte za ně.
Všechny sbory nebeských duchů,
Všichni svatí patriarchové a proroci,
Všichni svatí apoštolové a evangelisté,
Všichni svatí mučedníci,
Všichni svatí biskupové a vyznavači,
Všichni svatí učitelé církve,
Všichni svatí kněží a jáhnové,
Všichni svatí mniši a poustevníci,
Všechny svaté panny a vdovy,
Všichni svatí a světice Boží,

Milostiv jim buď, odpusť jim, Pane.
Milostiv jim buď, vysvoboď je, Pane.
Od každé viny a trestu vysvoboď je, Pane.
Od bolestného toužení po tobě
Pro své vtělení
Pro své narození
Pro svůj křest a svatý půst
Pro svou dokonalou poslušnost
Pro svou nekonečnou láskou
Pro svou smrtelnou úzkost
Pro svůj krvavý pot
Pro své bolestné bičování
Pro svou trnovou korunu
Pro svůj těžký kříž
Pro svou bolestiplnou křížovou cestu
Pro své ukřižování
Pro svou bolestnou opuštěnost
Pro svou přehořkou smrt
Pro své svaté rány
Pro bolesti své svaté Matky
Pro své slavné zmrtvýchvstání
Pro své podivuhodné nanebevstoupení
Pro seslání Ducha Svatého

My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Prokaž všem duším v očistci své milosrdenství
Odpusť jim všechny jejich viny
Vysvoboď je svou drahocennou krví z očistce
Smiluj se nad těmi, na které nikdo nevzpomíná
Vysvoboď všechny, za jejichž hříchy jsme spoluvinní
Odpusť a vysvoboď všechny, kdo se provinili proti nám
Daruj svou věčnou spásu obětem neštěstí, katastrof a válek
Dopřej jim všem vzkříšení ke slávě
Dopřej nám, abychom spolu se svými zemřelými rodiči, příbuznými, přáteli a dobrodinci nalezli u tebe věčný domov
Daruj všem zemřelým svůj pokoj
Přiveď je k patření na svou tvář
Povolej je k hostině věčného života

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné.

Modleme se:
Bože, Stvořiteli, Pane živých i mrtvých, tys stvořil člověka k svému obrazu a ve své nekonečné lásce jsi ho přijal za své dítě. Když v pokušení upadl do hříchu, smrtí svého Syna na kříži jsi ho pozdvihl. Od Kristova vzkříšení už naše smrt není beznadějným zánikem. Pevně věříme, že my, kteří jsme byli křtem pohřbeni do smrti tvého Syna, budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.
Pokorně tě prosíme za ty, kdo už ukončili svoji životní pouť a překročili bránu smrti. Ať je tvé velké milosrdenství vysvobodí z očistce. Vezmi je do království, kde už není pláč, ani zármutek, ani bolest, ale věčná radost. A nás, kteří nyní vzpomínáme na naše zemřelé, milosrdný Bože, veď cestou spravedlivého života a posiluj nás svou milostí, abychom žili podle víry. A když se přiblíží poslední hodina našeho života, dej, abychom ve tvém Synu nalezli milosrdného soudce, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Zpět