Litanie k umučení Pána Ježíše

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Ježíši, za třicet stříbrných zrádně prodaný, smiluj se nad námi.
Ježíši, na kolena v zahradě klesající,
Ježíši, smrtelným zármutkem sklíčený,
Ježíši, krvavým potem se potící,
Ježíši, andělem posilněný,
Ježíši, polibkem zrazený,
Ježíši, vojáky svázaný,
Ježíši, svými učedníky opuštěný,
Ježíši, od Annáše a Kaifáše na posměch vystavený,
Ježíši, od služebníků zpolíčkovaný,
Ježíši, falešnými svědky křivě obžalovaný,
Ježíši, do tváře poplivaný,
Ježíši, Petrem třikrát zapřený,
Ježíši, celou noc posmívaný,
Ježíši, svázaný a k Pilátovi odvedený,
Ježíši, od Herodesa potupený,
Ježíši, za horšího než Barabáš vyhlášený,
Ježíši, k sloupu přivázaný,
Ježíši, nesmírně zbičovaný,
Ježíši, pro naše nepravosti zraněný,
Ježíši, kvůli většímu posměchu do šarlatu oblečený,
Ježíši, trním korunovaný,
Ježíši, k strašné smrti na kříži nevinně odsouzený,
Ježíši, těžkým křížem obtížený,
Ježíši, ze svých šatů vysvlečený,
Ježíši, ukřižovaný,
Ježíši, s křížem ze země vyzdvižený,
Ježíši, za své nepřátele na kříži orodujucí,
Ježíši, mezi lotry započítaný,
Ježíši, na kříži posmívaný,
Ježíši, ke kajícímu lotru milosrdný,
Ježíši, ke své Matce stojící pod křížem starostlivý,
Ježíši, octem a žlučí napojený,
Ježíši, až ke smrti na kříži poslušný,
Ježíši, bolestně usmrcený,
Ježíši, kopím probodnutý,
Ježíši, z kříže sňatý a pochovaný,

Milostiv nám buď, slituj se nad námi, Ježíši.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Ježíši.

Od všeho zla, ochraňuj nás, Ježíši.
Od každého hříchu,
Od těžkého pokušení,
Od náhlé a nepředvídané smrti,
Od úkladů ďáblových,
Od nemocí, hladu a války,
Od věčné smrti,
Pro tvé bolestné utrpení,
Pro tvé bolesti a muka,
Pro otevření tvého svatého boku,
Pro tvé přehořké umučení,
Pro tvých svatých pět ran,

My, hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Abys nás přivedl k pravému pokání,
Abys nás ochránil mocí tvého svatého kříže proti všem nepřítelům,
Abys v našich srdcích zachoval stálou památku na tvé umučení a smrt,
Abys nám byl v hodině smrti milostivý,
Abys celému křesťanskému lidu udělil pokoj a jednotu,
Abys dal všem věrným zemřelým večné odpočinutí,
Abys nás vyslyšel,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, Tys podstoupil velká muka a přehořkou smrt na kříži, abys nás očistil od hříchu a vysvobodil od věčného zatracení. Dej nám, prosíme, svou milost, abychom pamatovali na Tvé umučení, žili v posvěcující milosti a získali věčnou spásu. Amen.

Zpět