Litanie k nejdražší Krvi Páně

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Krvi Kristova, jednorozeného Syna věčného Otce, zachraň nás.
Krvi Kristova, Krvi vtěleného Slova Božího,
Krvi Kristova, Krvi nové a věčné smlouvy,
Krvi Kristova, která jsi při smrtelné úzkosti stékala na zem,
Krvi Kristova, vytrysklá při bičování,
Krvi Kristova, prýštící při korunování,
Krvi Kristova, prolitá na kříži,
Krvi Kristova, ceno naší spásy,
Krvi Kristova, bez níž není odpuštění,
Krvi Kristova, která jsi v eucharistii nápojem a očistou duší,

Krvi Kristova, zdroji milosrdenství,
Krvi Kristova, vítězi nad démony,
Krvi Kristova, statečnosti mučedníků,
Krvi Kristova, sílo vyznavačů,
Krvi Kristova, z níž se rodí panny,

Krvi Kristova, z níž pramení čistota duší,
Krvi Kristova, oporo těžce zkoušených,
Krvi Kristova, posilo kolísajících,
Krvi Kristova, úlevo nemocných,
Krvi Kristova, potěšení v pláči,
Krvi Kristova, naděje kajícníků,
Krvi Kristova, útěcho umírajících,
Krvi Kristova, pokoji a smíření srdcí,
Krvi Kristova, záruko věčného života,
Krvi Kristova, vysvobozující duše z očistce,
Krvi Kristova, hodná veškeré cti a chvály,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Vykoupil jsi nás, Pane, svou Krví. A učinil jsi nás královstvím našeho Boha.

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, ustanovil jsi svého jednorozeného Syna Vykupitelem světa a chtěl jsi být usmířen jeho Krví. Prosíme Tě tedy, ať tuto cenu naší spásy uctíváme a její mocí jsme uchráněni od všeho zla v životě časném, abychom se tak mohli radovat z jejích plodů v nebi. Skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Zpět