Křížová cesta s matkou Terezou z Kalkaty

1. Ježíš je odsouzen

Řekneme-li Bohu ANO, pak musíme přesně vědět, co toto ANO zahrnuje. Znamená: „Zříkám se sebe“, naprosto, úplně, bez vypočítavosti, bez zkoumání, zda je to tak správné nebo vhodné. Naše ANO Bohu je bezvýhradné. Právě to znamená být kontemplativním člověkem. Patřím Bohu tak úplně, že neexistují žádné výhrady. Přitom nezáleží na tom, co cítíme.

2. Ježíš přijímá kříž

Úplné odevzdání se Bohu se musí projevit v maličkostech i ve velkých věcech. Neznamená to než prosté slovo: „Ano, přijímám vše, co dáváš, a dávám ti vše, co bereš.“ A to je velmi jednoduchá cesta ke svatosti. Nemusíme to nijak komplikovat. Být svatý neznamená dělat neobyčejné věci nebo chápat veliké věci, ale znamená to docela prosté přijímání, protože jsem dala sebe sama Bohu, protože Mu náležím skrze úplné odevzdání. Může mě postavit sem, může mě postavit tam. Může mě používat nebo také ne. Nezáleží na tom, protože Mu patřím tak úplně, že se mnou může dělat, co chce.

3. Ježíš padá pod křížem poprvé

Jak se staneš pokornou? Skrze pokoření, která k tobě přícházejí, přijímáním sebe sama takové, jaká jsi a radostí ze své slabosti. Přirozeně tyto způsoby nemáme rádi, ale důvěra v Boha dokáže vše. Bůh potřebuje naši prázdnotu a poníženost, ne naši skvělost. Sestra hořící láskou zná svou slabost a snaží se být šťastná, když druzí její slabost vidí.

4. Ježíš potkává Marii, svou Matku

Láska začíná doma. Vše záleží na tom, jak se milujeme navzájem. Aby láska byla pravdivá, musí bolet. Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna. A Syn tak miloval svět, že dal svůj život. Nebojte se milovat, až to bude bolet, neboť tak miloval Ježíš i jeho Matka.

5. Šimon pomáhá nést Ježíšovi kříž

Můžeme odmítnout Krista právě tak, jako můžeme odmítnout člověka: „Nedám ti své ruce, abys jimi pracoval, nedám ti své nohy, abys mohl chodit… ani své srdce, abys mohl skrze ně milovat. Klepeš na dveře, ale já ti nedám klíč od svého srdce.“ Pro Ježíše je hořkou bolestí, zůstane-li duše pro jeho život zavřená.

6. Veronika otírá Ježíšovi tvář

Naším povoláním je milovat svět. A Bůh tak miloval svět, že dal Ježíše. Dnes Ježíš miluje svět tak, že dává tebe, dává mne, abychom byli jeho láskou, jeho soucitem. Máme být jeho přítomností v životě modlitby, oběti, odevzdání se. Odpověď, kterou od nás Bůh žádá, je kontemplativní život.

7. Ježíš padá pod křížem podruhé

Jěžíš říká: „Amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstena samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek.“ Chceme-li přivádět duše k Bohu, musíme denně umírat. Musíme být připravené platit cenu, kterou za duše zaplatil On, jít pro duše tou cestou, kterou šel On.

8. Ježíš potkává plačící ženy

Řekněte Ježíšovi: „Já budu ten někdo.“ Já Ho budu utěšovat, já Ho budu povzbuzovat a milovat. Buďte s Ježíšem. On se modlil a modlil a pak se vydal hledat útěchu, ale nenašel nikoho. Vždycky píšu tu větu: „Čekal jsem, že mě někdo potěší, ale nikoho jsem nenašel.“ A pak píšu: „Buď ten někdo.“ Tak tedy buďte ten někdo. Snažte se být ten někdo, kdo se s Ním bude sdílet, kdo Ho bude posilovat, kdo Ho bude těšit.

9. Ježíš padá pod křížem potřetí

Pane, můj Bože, kdo jsem, že mě opouštíš? Dítě tvé lásky a teď jako bych byla nejnenáviděníhodnější – ta , kterou jsi odmrštil pryč jako nechtěnou, nemilovanou. Temnota je tak temná a já jsem sama. Osamělost srdce, které chce lásku je nesnesitelná. Dokonce i tam hluboko, úplně vevnitř, není nic než práznota a temnota. Můj Bože, jak bolestná je tato neznámá bolest. Bolí bez ustání. Občas se přistihnu, jak si říkám: „Už to dál nemůžu snášet,“ a jedním dechem přitom říkám: „Odpusť, dělej si se mnou, co chceš.“ Jestli Ti tohle přinese slávu, jestli z toho budeš mít aspoň kapičku radosti, jestli budou duše přivedeny k Tobě, jestli mé utrpení utěší tvou žízeň, zde jsem, Pane, s radostí všechno přijímám do konce života a budu se usmívat na Tvou skrytou Tvář – vždycky.

10. Ježíš je svlečen ze šatu

Náš Pán žádá chudobu kříže. Na kříži neměl nic. Měl kříž, který mu dal Pilát. Hřeby a korunu Mu dali vojáci. Když umřel, byl nahý. Kříž, hřeby a korunu Mu vzali a zabalili ho do rubáše, který dostal od dobrodince a pohřbili ho do hrobu, který nebyl jeho. Ale Ježíš nemusel toto všechno dostat. Mohl zemřít jako král. Ale On si vyvolil chudobu, protože ve své nekonečné moudrosti věděl, že to je pravý způsob jak získat Boha, jak získat jeho Srdce a přinést jeho lásku dolů na zem.

11. Ježíš je přibit na kříž

Utrpení musí přijít – neboť díváte-li se na kříž, vidíte, že Ježíš sklání svou hlavu, chce vás políbit, široce rozevírá své paže, aby vás objal. A proto cítíte-li se v nitru uboze, podívejte se na kříž a poznáte, o co jde. Utrpení, bolest, smutek, pokoření, pocit opuštěnosti, to vše je jen polibek od Ježíše, znamená to, že jste se Mu přiblížili tak, že vás může políbit.

12. Ježíš na kříži umírá

„Žízním,“ řekl Ježíš na kříži, když byl zbaven veškeré útěchy a umíral v absolutní chudobě, opuštěn , opovrhován a zbitý na těle i na duši. Vyslovil svou žízeň – ne po vodě – ale po lásce, po oběti. Ježíš je Bůh: jeho láska je nekonečná. Naším cílem je totu nekonečnou žízeň Boha, který se stal člověkem, těšit.

13. Ježíš je sňat z kříže a položen do klína Panny Marie

Prosme Pannu Marii, aby byla s námi. Prosme, aby nám dala své srdce, které je tak krásné, tak čisté, tak neposkvrněné – své srdce, tak plné lásky a pokory – abychom byli schopni přijmout Ježíše, abychom Ho uměli milovat tak, jak Ho milovala Ona.

14. Ježíš je uložen do hrobu

Ti, kteří sdílejí všechno spolu, dávají lásku za lásku, utrpení za utrpení. Ježíši, Tys umřel, dal jsi všechno: život, krev, vše… Teď je řada na mně. I já Ti chci dát vše. Obyčejný vojín bojuje ztracený někde v řadě, ale ten nejvěrnější se snaží být blízkou svého velitele, aby s ním sdílel jeho osud. To je to jediné, na čem záleží, neboť to znamená žít Kristovým životem.

Zpět