Žádost sester z Karmelu v Praze P. generálovi

J. M. † J. T.

Ctihodnému otci generálovi pokorně předkládají bosé karmelitky chudého kláštera sv. Josefa v Praze nejpokornější prosbu:

Nejctihodnější otče:
my všechny, nehodné dcery, poddané Vaší Ctihodnosti, se na Vás, který jste náš vyšší představený, obracíme v nejhlubší pokoře, a snažně prosíme, aby Vaše Ctihodnost měla slitování s naším klášterem a schválila velkoryse naši žádost.
Ctihodný otče, jsme si vědomy toho, jaká dobrodiní, zvlášť duchovní, přinesla a doposud přináší naše nejdražší matka klášteru sv. Josefa, především, co se týká péče o naše duše. Pro své ctnosti, moudrost a jiné vzácné dary, a také pro svou bohatou zkušenost převorky je pro nás nepostradatelná.
Proto pokládáme za svou povinnost pokorně požádat, aby nám tato duchovní pomoc pro zachování dokonalé kázně řeholního života, nebyla odňata. My, chudé bosé karmelitky, bychom bez ní byly jako ovce bez svého věrného a bdícího pastýře. Na kolenou tedy snažně prosíme, aby nám naše nejmilovanější a nejctihodnější převorka nebyla odňata.
Podepisující se kromě toho prosí, aby jim tato milost nebyla udělena pouze ústně, ale pro větší jistotu také písemně, a aby byla označena pečetí generálního představeného.
Klášter bosých karmelitek sv.  Josefa v Praze, 22. února 1660.
Nehodné a nejvděčnější služebnice a dcery:

sestra Paula Marie od Ježíše
sestra Eufrázie od Ježíše Marie
sestra Terezie od Ježíše
sestra Josefa Marie od Ježíše
sestra Marie od sv. Josefa
sestra Marie Eleonora od sv. Leopolda

„Já, níže podepsaný, rád vyhovuji této spravedlivé a naléhavé prosbě mých podřízených a doplňuji, že zakazuji Ctihodné matce M. Elektě, opustit během tří let mé služby klášter sv. Josefa v Praze bez mého výslovného příkazu.“

Dáno v Praze 22. února 1660

P. Dominik od Nejsvětější Trojice
generální představený

Zpět