Protokol lékařské komise česky

Překlad protokolu publikoval F. Blaťák 1910 a doplnil J. Matějka 2003

My níže podepsaní vědy lékařské doktoři a vážení professoři veleslavné university pražské a slovutní přísežní fyzikové království českého: stvrzujeme a dosvědčujeme, že jsme i my i s námi podepsaní chirurgové království českého a města Prahy na žádost ctihodných panen karmelitek u sv. Josefa na Malé Straně pražského města vlastníma očima viděli, jakož i vlastníma rukama ohledali a co nejdůkladněji prozkoumali tělo ctihodné matky Marie Elekty od Ježíše, bývalé zakladatelky téhož kláštera, na sedadle posazené, a že jsme je nalezli dokonale neporušené, mající kůži úplně zachovalou, barvu hnědou neboli kaštanovou a všecky údy ohybné a vypryšťující jakousi tekutinu vůně jasmínové. Kteroužto neporušenost považujeme jednomyslně za naprosto zázračnou a všecky přirozené síly přesahující, a to hlavně z následujících důvodů:

Předně: Poněvadž právě jmenovaná ctihodná matka zemřela na vodnatelnost a na zapálení plic, jak dosvědčuje Jeho Excellence pan Mikuláš z Franchimontu, který ji v nemoci několik roků léčil a k ní též v poslední nemoci docházel.

Za druhé: Poněvadž tělo ctihodné matky nevykuchané pohřbeno bylo na místě tak vlhkém, že rakev po třech letech od řeholních panen vyzdvižená nalezena byla nejen jako v kaluži shnilé vody ponořená, ale i sama na stopu zvýši podobné vody plná, kdežto šaty byly hnilobou úplně zničeny, tak že z nich sotva nejmenší částka zachována býti mohla, ano i břicho zemřelé vodou naběhlé se jevilo.

Za třetí proto, že po vyzdvižení těla zůstalo dlouhou dobu vystavené vysokým teplotám vzduchu a slunce, jak jsme viděli a dosvědčují to ctihodné panny, které byly přítomny jak pohřbení tak vyzdvižení a ostatních uvedených.

Na dotvrzení toho, byvše zvláště povoláni, tuto listinu vlastní rukou podpisujeme a svou pečetí opatřujeme.

Stalo se v Praze, dne 12. měsíce srpna roku 1677.

Nicolaus Franchimont
a Franckenfeldt
Medicinæ Doctor et Primarius Professor et senior, necnon Regni Bohemiæ prothophysicus.
G. F. Ent. Cassinis
de Bugella
Chirurg Reg. Boh. senior
Henricus Vossius
Phliæ et medicinæ
Dr. Collegiatus iuratus
Pragensis. Mpria.
Kilian Ffesserland
Chirurgus.
Joannes Antonius
Cassinis de Bugella
Phliæ et Med.Doct.
Collegiat. Prag Mpr.
Lorentz Osburgbürger
undt Chirurgus der Königl.
Kleinen Statt Prag

Zpět