7. dopis

Pax Christi

Ježíš Maria

Má nejdůstojnější, nejposlušnější matko,

přemilá dcero v Kristu, protože dnes neodjíždíme, oznamuji Vaší Důstojnosti, že jsme včera něco málo po poledni dorazili do Lince a večer jsme navštívili císaře, který zítra odjíždí k armádě. Dobré „modré matky“ (pozn. Ordine della Santissima Annunziata, nazývané také Turchine – modré), které jsem navštívil ve Štýrsku, se velmi odporoučejí Vaší Důstojnosti. Bylo mi jich líto, když jsem viděl, jak tyto osamocené chuděry v místě tak obléhaném konají mnoho pro lásku k našemu Pánu, ačkoliv všechno, co konáme z lásky, je téměř úplné nic. Vaše Důstojnost, drahá matko, ať se za nás se všemi svými milými dcerami vpravdě přimlouvá u Boha, protože doufám, že s pomocí vašich svatých modliteb dorazíme v bezpečí tam, kam nás svatá poslušnost posílá. Ostatně jsme už dost vytrpěli, jak o tom píšu matce podpřevorce a odsud až do Řezna nám zbývá ještě 25 nebo 26 poštovních mil.
Ó, drahá matko, s jakou úzkostí se snažím dovědět, jak se Vám daří, ale dozvím se to až později. Ale přesto Vás prosím, snažte se snášet všechno, co se Vám přihodí z lásky k našemu Pánu a utěšovat se Jím. Vizte, drahá matko, že jste jeho vyvolenou nevěstou. Radujte se tedy z toho, že máte, co byste mu mohla nabídnout, neboť Vaše Důstojnost dobře ví, že je třeba, aby nevěsta s sebou něco přinesla. Je pravda, že toto odloučení a nepřítomnost znamená pro Vaši duši nedostatek, přesto však, drahá matko, nepochybujte, že ten, který pro Vás tolik vykonal, vykoná ještě co má vykonat, a dá Vám, ne-li všechno ono uspokojení, které byste si přála, pak alespoň tolik, kolik budete potřebovat. Důvěřujte mu tedy celým srdcem a cvičte se nyní hodně v této důvěře, neboť v této situaci je toho zapotřebí, a to se líbí Vašemu Milovanému. Všechno je Vaší Důstojnosti a Vaše Důstojnost je celá Jeho. Snažte se odpoutat své srdce od všech věcí, usilujte o to, drahá matko, s velkou horlivostí a velmi opravdově, neboť, ujišťuji Vás, že Bůh od Vás očekává především tuto odpoutanost, a budete-li mu v tomto věrná, učiníte věc velmi milou svému Ženichovi, neboť vím, že Vás velmi miluje a chce mít toto Vaše srdce jen pro sebe.
Vizte, drahá matko, povím Vám jednu věc, která je pro Vás velmi důležitá a přijměte ji jako z úst našeho Pána Ježíše Krista. Píši Vám to, co cítím ve svém srdci. Ve svém nitru cítím nutkání napsat, jež nemohu opomenout a chtěl bych rozepsat daleko obšírněji, tak, jak to ve svém nitru cítím, ale čas mi to nedovoluje. Milujte z celého srdce jen toho, který jediný je hoden, aby byl námi milován; důvěřujte mu celým srdcem a nepochybujte o jeho pomoci. Vykonávejte všecky své povinnosti, jak jste se zavázala je vykonávat, ale stále s onou odpoutaností, o níž jsem hovořil, a která spočívá v tom vnitřním a ne v tom vnějším.
Svěřuji se laskavě do modliteb všem mým předrahým dcerám a sestrám společně i jednotlivě a prosím je, aby se snažily být svaté a aby neztrácely čas, a ať si stále uvědomují, že nebudou-li usilovat být takovými nyní, nebudou jimi ani později. Všecko pomíjí a všechno je bláznovství kromě věrné služby Bohu.
Ať Bůh tisíckrát žehná Vaší Důstojnosti a ať Vám dá tolik své lásky, kolik si jí pro Vás horoucně přeji, přál bych si Vás vidět celou planoucí tímto božským ohněm a tato moje touha je tak silná, že to nemohu nijak vyjádřit, neboť se mi zdá, že Bůh velice hladoví po Vašem srdci.
Bůh žehnej také všem ostatním drahým dcerám a ať je učiní svatými. Prosím, abyste mne velice odporoučela dobré paní Stroblinové, milé Nannerle, Caterle atd. a dobré a svaté paní Cassinettinové.
Císař zítra neodjíždí. Linc 27. června 1647.

Vaší Důstojnosti nehodný služebník
fr. Šimon od svatého Pavla

Pozn. k textu: poštovní míle byla cca 7,5 km.

Zpět