4. dopis

Pax Christi

Ježíš Maria

Má nejdůstojnější, nejposlušnější matko,

ať pravý Utěšitel naplní srdce Vaší Důstojnosti tolikerou hojnou útěchou, kolik jen je schopno přijmout.
Prosím Vás, drahá matko, nemějte mi to za zlé, že jsem Vám tak dlouho nepsal a ještě i nyní je pro mne těžké Vám psát, protože se tím ve mně obnovuje bolest, kterou cítím vzhledem k Vaší indispozici. A velmi Vás prosím, abyste mi otevřeně dala vědět, jak se Vám daří. Ó jakou útěchou, drahá matko, by mi byla tato hodina, o níž mi Vaše Důstojnost napsala ve svém posledním dopise. Ale není třeba, aby skončila tak brzy jako ty ostatní, nýbrž aby trvala přinejmenším celý den.
Z hloubi srdce jsem se zaradoval ze zlepšení této dobré sestry, protože, drahá matko, mám zkušenost, že nejobtížnější léčbou v duchovních nemocech je, když si jednou umanou, že mají nadpřirozené věci, přesvědčit je o opaku. Nechť se Vaše Důstojnost snaží, aby byla schopna dojít správného poznání, že svatost nespočívá v těchto věcech, ale v opravdových ctnostech, a že sebemenší úkon pokory (jak praví náš ctihodný otec Jan od Kříže) má větší cenu než nejvznešenější vytržení. Ohledně zpovědníka, drahá matko, Vám důvěrně sděluji, že ho považuji za dobrého otce. Avšak vzhledem k tomuto úřadu jsem téhož názoru jako Vaše Důstojnost a Bůh ví, jak toužím po tom, abyste měly někoho, kdo by byl dle mého přání, protože, drahá matko, nelze dost věřit, jak na tom záleží. Je to věc, kterou nedovedu vysvětlit (praví náš ctihodný otec Jan od Kříže), jak je duch penitenta utvářen podle ducha zpovědníka.
Tím spíše ať se Vaše Důstojnost snaží sestrám pomáhat, ať si je volá často do své cely a mluvte s nimi o duchovních věcech, o modlitbě a ať se naučí být vážné a skromné v celém svém počínání i ostatních věcech. Prostě snažte se jim být pravou matkou, která může říci se sv. Pavlem filiae meae quas iterum parturio in Domino. Ó, drahá matko, jak milé a jak příjemné jsou Bohu ony nevěsty, které rodí duchovní dcery.
Co se Vás týká, Vaše Důstojnosti, snažte se milovat Boha a nemít strach a vytrvejte ve svém klidu a věřte, že Vám říkám pravdu, tj., že Vaše duše je natolik očištěná, že nesmíte myslet na něco jiného. V souladu se svým svědomím Vás ujišťuji, že nejste nic jiného než bílý papír, ať už vám rozum říká cokoli jiného.
Naše dobrá matka převorka si zde pomáhá, jak nejlépe může, stejně tak i všechny ostatní a z milosti Boží mají dobrou vůli a touhu získat dokonalost. Ať mi Vaše Důstojnost prokáže tu laskavost a předá můj pozdrav otci převorovi a vyřiďte mu, že se nedivím, že je tak špatný, protože nikdy nebyl jiný. Nicméně řekněte mu, že je-li on špatný, pak já jsem ten nejhorší.
Drahá matko, nevím, jestli tam u vás ještě děláte to, co jste několikrát dělaly. Ale pokud bych byl dobrý k tomu, abych mohl dát nějakou radu, radil bych, aby se to nedělalo, ale ať mi to Vaše Důstojnost odpustí, že se stále pletu do věcí, které se mne netýkají. Kdybych tedy byl na místě Vaší Důstojnosti, když bych chtěl poslat otcům něco k jídlu, poslal bych jim slušné množství živých ryb a nic jiného. A to spíše o nějakém svátku než když mají rekreaci. Kdybych však mohl s Vaší Důstojností mluvit, myslím, že byste mi dala za pravdu.
Modlete se za mne, drahá matko a zůstávejte stále v Srdci Ježíše Krista se všemi svými dcerami, kterým se svěřuji do modliteb a přeji všem hezké svátky.

Vaší Důstojnosti nehodný služebník
Fr. Šimon od svatého Pavla
(nedatováno)

Zpět