12. dopis

Ježíš Maria

Nejdůstojnější, v Kristu nejposlušnější matko,

pax et gaudium Spiritus Sancti. Opravdu ze srdce jsem si přál a předsevzal jsem si cestovat přes Prahu, abych pozdravil Vaši Důstojnost a potěšil se s Vámi i s Vašimi nejmilejšími dcerami. Ale když jsem uvážil, že bych prodloužil cestu o 23 míle, a že tou cestou mnoho z našich řeholníků šlo tam a vracelo se zpět, a také na radu ctihodného otce Alexandra, jsem své rozhodnutí změnil a vydal jsem se jinudy.
Je mi převelice líto, že Vaše Důstojnost i sestra Terezie jste nemocné, a že snášet tamější podnebí je pro Vás těžší než v Grazu, avšak ke změně došlo z výslovné vůle Boží a ne z Vaší vlastní libovůle. Proto se můžete a máte hodně utěšovat, i když byste měla být nemocná po mnoho let anebo brzy zemřít. Bůh přijímá Vaši oběť a od věčnosti ustanovil, že chce nakládat volně se životem a smrtí Vaší Důstojnosti. Buďte tedy stále odevzdaná do vůle Boží a pokračujte ve svých přípravách a chystání na tuto cestu, která pro Vás znamená jistý přechod do ráje.
Máte už mnohaletou zkušenost, že tento smrtelný život je plný hloží a trní, strachů a pochybností, běd, pokušení a nebezpečí, proto jsou blažené ty osoby, které se denně připravují a přibližují k smrti. Živte v sobě naději v Boha a dceřinou důvěru v Nejsvětější Pannu Marii. Buďte pevně přesvědčena, že jste předurčena pro slávu a pro život v milosti a lásce. Věřte a doufejte, že Vaše utrpení a dobré skutky, které konáte, byť často malátně, bázlivě a roztržitě, jsou přesto milé Jeho Božské Velebnosti a zasluhují věčnou milost a slávu, a nedávejte prostor opačným myšlenkám. Jsem dostatečně informován o Vašem životě i svědomí, a proto mi můžete a musíte věřit. Touto otevřeností srdce získá Vaše Důstojnost nesrovnatelně mnohem více než svou obvyklou stísněností, váhavostí a bázlivostí, které ve Vás podněcuje ďábel a které mají kořen ve Vašem přirozeném bázlivém, úzkostném a bojácném založení. Pro lásku Boží, uvažujte o tom, co jsem Vám právě řekl, věřte, že se Vám bude dařit den ode dne mnohem lépe.
Z Agusta (Augsburgu?) mi otec převor napsal, že paní Velzinnová se odevzdala Boží Prozřetelnosti. Ať ji Bůh ji potěší a dovede tuto svou dceru do přístavu spásy. O tu, kterou jste tak brzy propustili, jsem se se vší snahou postaral a už si našla místo a mluví o vás všech dobře. Můžete doufat, že k vám přijde jiná, lepší. Kdyby snad Vaše Důstojnost potřebovala nějakou jinou laičku, je to pár dní, co mi matka představená ukázala dívku, Angličanku, které je 17 a půl let, je statná a dobrého vzrůstu, paní ji velice chválí a doporučuje, přestože by si ji velice ráda ponechala doma ve svých službách. Ať mě Vaše Důstojnost o tom zpraví. Je sice pravda, že by mohla ještě rok počkat, když je tak mladičká, ale svým vzezřením vypadá na 25 let.
Mile zdravím všechny sestry a z nich každou zvlášť, aniž bych je vyjmenovával. Za všechny, i za novoprofesku se modlím a budu modlit dál, ačkoliv jsou mé modlitby tak chladné. Avšak jako ten, kdo nejvíce potřebuje modlitby Vaší Důstojnosti a jejích nejoddanějších dcer, se velmi velmi svěřuji do vašich modliteb, a kéž vás Pán ráčí vždycky vyslyšet a obohatit vás všechny svými nejsvětějšími milostmi a požehnáním. Amen, amen.
Co se týče výtisku Života panny matky Pauly Marie, považuji to za těžké, protože je třeba, aby byl prověřen a schválen našimi představenými. Na příkaz nejjasnější Jasnosti, matko, jsem napsal vídeňskému otci převorovi, aby jí ho poslal. Myslím, že se jí bude líbit a pak snad i ona sama si to bude přát a postará se, aby byl vytištěn.

Mnichov, 14. září 1658

Vaší Důstojnosti nehodný služebník
Fr. Gerardo od svatého Lukáše

Zpět