11. dopis

Nejdůstojnější, v Kristu nejposlušnější matce Marii Elektě od Ježíše, převorce bosých karmelitek, Graz

Fra Řehoř od Ježíše Marie, Provinciál bosých karmelitánů provincie Nejsvětější svátosti v Německu.

Bosé karmelitky z krakovského kláštera se nyní nacházejí v Praze, neboť byly vyhnány luteránskými heretiky, a protože neznají český jazyk, jsou všemi opuštěné a nemohou nalézt ani to nejnutnější pro svůj život, atd. Zdálo se mi nezbytné, pohnut křesťanskou láskou, poslat tam nějaké mnišky mluvící německy, které by mohly převzít úřad převorky, sakristiánky, vindířky atd. a nakonec jsem určil důstojnou matku sestru Marii Elektu od Ježíše s dalšími 9 sestrami, a přikázal jsem, aby co nejdříve přišly do Prahy a zde se ujaly úřadů, jak jim budou přiděleny výše zmíněnou matkou sestrou Marií Elektou od Ježíše, převorkou kláštera bosých karmelitek v Grazu. Ustanovuji ji vikářkou všech bosých karmelitek, které se nacházejí v Praze až do mého dalšího rozhodnutí.

V důvěře odevzdávám tento svůj dopis podepsaný vlastní rukou a zapečetěný mou obvyklou pečetí.
Ve Vídni, v našem konventu Panny Marie Karmelské a naší matky sv. Terezie, 15. srpna 1656.

Fr. Řehoř od Ježíše Marie, Provinciál

Zpět