Předpisy o papežské klauzuře mnišek

Všeobecné zásady

14. § 1. Klauzura vyhrazená pro mnišky života výlučně kontemplativního je nazývána papežskou, protože předpisy, kterými se řídí, mají být schváleny Svatým stolcem, i když jde o předpisy určené stanovami a jinými zákoníky institutu (statuty, direktáři, atd.). (65)
Protože je tu různost institutů věnujících se životu zcela kontemplativnímu a jejich tradic, některé podrobnosti týkající se odloučení od světa jsou ponechány partikulárnímu právu a mají být schváleny Apoštolským stolcem.
Vlastní právo může také určit přísnější pravidla klauzury.

Rozsah klauzury

§ 2. Zákon papežské klauzury se vztahuje na obydlí a na všechny vnitřní i vnější prostory vyhrazené pro mnišky.
Způsob odloučení budov, chóru, hovoren a celého prostoru vyhrazeného mniškám od vnějšího světa má být hmotný a účinný, nejen symbolický, a nemá být takzvaný „neutrální“, má být předepsaný ve stanovách a v doplňujících zákonících. A má se přitom počítat jak s růzností míst, tak s různými tradicemi jednotlivých institutů a klášterů.
Účast věřících na liturgických slavnostech nedovoluje vycházení mnišek z klauzury ani vstup věřících do chóru mnišek. Případní hosté nemohou být vpuštěni do klauzury kláštera.

Závaznost klauzury

§ 3. a) Mocí zákona o klauzuře mnišky, novicky a postulantky mají žít uvnitř v klauzuře kláštera a není jim dovoleno vycházet z ní, kromě případů, které uvádí právo, ani není dovoleno někomu vstupovat do klauzury kláštera, kromě případů předvídaných právem.
§ 3. b) Pravidla o odloučení od světa pro externí sestry ať určí vlastní právo.
§ 3. c) Zákon o klauzuře zavazuje těžce ve svědomí jak mnišky, tak lidi mimo klauzuru.

Vycházení a vstupování

15. Dovolení vstupovat a vycházet vyžaduje vždy spravedlivou a vážnou příčinu, (66) to znamená skutečnou nutnost jednotlivých mnišek nebo kláštera: vyžaduje to ochrana podmínek nutných pro život zcela kontemplativní a ze strany mnišek je to požadavek důslednosti ve zvoleném povolání. Samo o sobě tedy každé vycházení a každý vstup mají být výjimkou.
Zvyk zaznamenávat v knize vstupování a vycházení může být zachován podle rozhodnutí klášterní kapituly i jako příspěvek k poznávání života a dějinám kláštera.

16. § 1. Představené kláštera náleží, aby bezprostředně dohlížela nad klauzurou, zaručovala konkrétní podmínky odloučení a podporovala uvnitř v klášteře lásku k mlčení, k usebranosti a k modlitbě.
Ona posuzuje vhodnost vstupování do klauzury a vycházení z klauzury, hodnotí je a moudře rozlišuje, zda jsou nutné, ve světle povolání zcela kontemplativního podle pravidel tohoto dokumentu a stanov.
§ 2. Celá komunita má morální závazek chránit, podporovat a zachovávat papežskou klauzuru tak, aby druhotné nebo subjektivní pohnutky nepřevládly nad účelem, jaký má odloučení od světa.

17. § 1. Vycházení z klauzury kromě zvláštních indultů Svatého stolce nebo v případě velmi těžkého a bezprostředního nebezpečí dovoluje představená v případech řádných týkajících se zdraví mnišek, asistence nemocným mniškám, zastávání občanských práv a v těch potřebách kláštera, o které není možno postarat se jiným způsobem.
§ 2. Pro spravedlivou a závažnou příčinu může představená se souhlasem své rady nebo klášterní kapituly podle stanov dovolit vyjít z klauzury na nutný čas, ne více než na týden. Kdyby se pobyt mimo klášter měl protáhnout déle, až do doby tří měsíců, představená bude žádat o dovolení diecézního biskupa (67) nebo řeholního představeného, jestliže mu podléhá. Jestliže nepřítomnost trvá déle než tři měsíce, musí žádat o dovolení Svatý stolec kromě případů péče o zdraví.
Představená použije tohoto předpisu i k tomu, aby dovolovala vycházení, kdyby bylo nutné, kvůli účasti na řeholních formačních kurzech, které organizují kláštery. (68)
Ať se má na zřeteli, že kán. 665, §1 o pobytu mimo institut se netýká klauzurovaných mnišek.
§ 3. Jak k posílání novicek nebo profesek, kdyby to bylo nutné, (69) na doplnění formace do jiného kláštera řádu, tak k přeložení dočasnému nebo definitivnímu (70) do jiných klášterů řádu, dá představená svůj souhlas po poradě s radou nebo klášterní kapitulou podle stanov.

18. § 1. Vstup do klauzury je dovolen kromě zvláštních indultů od Svatého stolce:
-kardinálům, kteří si s sebou mohou vzít doprovod; nunciům a apoštolským delegátům v místech podřízených jejich jurisdikci; vizitátorovi při kanonické vizitaci, diecéznímu biskupu nebo řeholnímu představenému ze spravedlivé příčiny.

§ 2. S dovolením představené:
-knězi, aby uděloval svátosti nemocným, asistoval těm, které jsou dlouho nebo těžce nemocné, a v tomto případě také, aby někdy pro ně sloužil mši svatou. Případně pro liturgické průvody a pohřby;
-těm, jejichž práce nebo odborné znalosti jsou nutné k péči o zdraví mnišek a o potřeby kláštera;
-vlastním aspirantkám a mniškám, které jsou na cestách, jestliže to předvídá vlastní právo.

Setkávání mnišek

19. Po předběžném povolení od Svatého stolce se mohou organizovat setkávání mnišek téhož kontemplativního institutu v témže národě nebo kraji, když je k nim pohnutkou opravdová nutnost společně uvažovat, jestliže je mnišky svobodně přijímají a jestliže k nim nedochází příliš často. Taková shromáždění ať jsou pokud možno konána v klášteře řádu.
Kláštery shromážděné ve federaci určují pravidelnost a způsoby svých federálních shromáždění ve svých statutech s ohledem na ducha a na požadavky kontemplativního života.

Sdělovací prostředky

20. Pravidla pro používání sdělovacích prostředků, ve vší jejich různosti, v jaké se dnes vyskytují, chtějí chránit usebranost: je možno skutečně odstranit kontemplativní mlčení, když se klauzura naplní hlukem, zprávami a slovy.
Takové prostředky proto mají být užívány střízlivě a rozvážně (71) nejen pokud jde o obsah, ale také o množství informací a o druh sdělovacího prostředku. Ať se má na zřeteli, že u těch, které jsou zvyklé na vnitřní mlčení, se toto všechno vtiskuje silněji do pocitů a dojmů a znesnadňuje to usebranost.
Užívání rozhlasu a televize může být dovoleno ve zvláštních okolnostech náboženského rázu.
Případné užívání jiných moderních sdělovacích prostředků, jako je fax, mobilní telefon, internet, ať už kvůli informacím nebo kvůli práci, může být k obecnému užitku klášteru dovoleno po pečlivém rozlišování podle rozhodnutí klášterní kapituly.
Mnišky ať dbají na získání nezbytných informací o církvi a o světě ne rozmnožováním zpráv, ale tím, že si z nich umějí vybrat v Božím světle to podstatné, aby to přinášely do modlitby a uváděly v soulad se srdcem Kristovým.

Dohled nad klauzurou

21. Diecézní biskup nebo řeholní představený ať bdí nad zachováváním klauzury v klášterech svěřených jeho péči, brání ji, nakolik mu to přísluší, a tak pomáhá představené, které náleží ochrana bezprostřední.
Diecézní biskup nebo řeholní představený ať obvykle nezasahuje do udělování dispenzů od klauzury, ale jen ve zvláštních případech podle této instrukce.
Vizitátor při kanonické vizitaci má ověřovat zachovávání pravidel, týkajícich se klauzury a ducha odloučenosti od světa.
Církev povzbuzuje mnišky pro velkou úctu, kterou má k jejich povolání, aby zůstaly věrné životu v klauzuře, prožívaly ducha a kázeň klauzury se smyslem pro odpovědnost, a tak podporovaly v komunitě prospěšné a úplné zaměření na kontemplaci trojjediného Boha.

Pokračovat
Zpět na úvod