Motivace pro tereziánskou klauzuru

P. Emmanuel Renault OCD

Úvod

Jak bychom se měli bavit o nových Stanovách, aniž bychom hovořili o klauzuře? Jistě není ve Francii a bez pochyby v celém řádu jediná karmelitka, které by se tato otázka tím či oním způsobem nedotýkala.
Není třeba se tomu divit vzhledem ke konkrétnímu významu, který má klauzura v životě tereziánských karmelitek a v jejich vztahu ke světu.
I když by se neměla popírat oprávněnost pochyb, které klauzura vyvolává, přesto není nutné přičítat kanonickým ustanovením, které ji předpisují, větší hodnotu, než jiným podstatným prvkům tereziánského charismatu a jejímu poslání v církvi. Klauzura nedělá celý Karmel!
To je tedy na úvod, abychom otázce klauzury dali její správné místo v celku učení a řádové kázně Stanov, které nyní vykládáme, když jsme jednali o karmelitánských bohatstvích a teologických a duchovních koncepcích těchto nových Stanov.
Z tohoto důvodu se budeme, místo abychom hned přihlíželi k praktickým problémům aplikování klauzurních zákonů, zabývat po rychlém historickém přehledu, který předkládá motivace společné všem kontemplativním klášterům, specifickým opodstatněním tereziánské klauzury. Následující sestavení po skupinách dovoluje shrnout a vzájemně přihlížet k hlavním otázkám, které zaměstnávají tu či onu komunitu, abychom konečně také naznačili několik řešení.
Z důvodu jasnosti se zdá dobré, definovat nejprve pojmy, které se týkají klauzury.

Definice pojmů
Krátké dějiny klauzury
Všeobecné motivace pro klauzuru
Motivace vlastní tereziánské klauzuře
Závěr

Zpět