Zkratky děl karmelitánských klasiků

Spisy sv. Terezie od Ježíše:

Ž = Kniha života
Ž 1,3 = 1. kapitola, 3. číslo
H = Vnitřní hrad
1H 2,4 = 1. příbytky, 2. kapitola, 4. číslo
C = Cesta dokonalosti
CE = Cesta dokonalosti (rukopis z Escorialu, 1. redakce)
CV = Cesta dokonalosti (rukopis z Valladolidu, 2. redakce)
NB: Bez upřesnění (C) se míní číslování 2. redakce, text je však identický v obou verzích díla
CT = Cesta dokonalosti (kodex z Toleda; kopie s odlišnými textovými variantami k CV a s rukopisnými zásahy světice)
Z = Kniha o zakládáních
Platí pravidla jako u Knihy života
M = Myšlenky o lásce Boží (meditace nad verši Písně písní)
Platí pravidla jako u Knihy života
R = Duchovní relace
R 1,2 = 1. relace, 2. číslo
D = Dopisy
Platí pravidla jako u Duchovních relací
Zv = Zvolání duše k Bohu
Zv 3,2 = 3. část, 2. číslo
St = Stanovy
Platí pravidla jako u Zvolání duše k Bohu
ZpV = Způsob vizitování klášterů
ZpV 32 = 32. číslo (totéž pravidlo platí u všech následujících spisů Terezie)
B = Básně
Pam = Pamflet
Odp = Odpověď na jednu výzvu
PaZ = Poznámky a zápisky
PsR = Pseudotereziánské rady

Spisy sv. Jana od Kříže:

V = Výstup na horu Karmel
1V 3,5 = 1. kniha, 3. kapitola, 5. číslo
N = Temná noc
Platí pravidla jako u Výstupu
DP = Duchovní píseň
DPA = 1. redakce; DPB = 2. redakce
Bez upřesnění (DP) se míní číslování 2. redakce, text je však identický v obou verzích díla; DP 1,6 = 1. kapitola, 6. číslo
ŽP = Živý plamen lásky
Platí pravidla pro určení redakce a citovaného místa knihy jako u Duchovní písně
K = Korespondence
K 2 = 2. dopis
P = Poezie
P 3,5 = 3. báseň, 5. verš
Výroky = Výroky o světle a lásce
Výroky 17 = 17. výrok
Výstrahy = Výstrahy
Výstrahy 3 = 3. číslo (totéž pravidlo platí u obou dalších spisů Jana)
Rady = Čtyři rady řeholníkovi
Posudek = Posudek a dobrozdání

Spisy sv. Terezie od Dítěte Ježíše:

AS = Dějiny duše (Autobiografické spisy)
AS 54 = strana 54 českého vydání v KNA
RkA = Rukopis A; RkB = Rukopis B; RkC = Rukopis C
RkA 26r-v = 26. strana rukopisu A, líc (recto) i rub (verso)
NB: Jelikož v dosavadním českém vydání není uvedeno číslování rukopisů, uvádí se při citaci do závorky navíc zkratka AS a číslo stránky českého vydání
DT = Dopisy Terezie
DT 27,2v = 27. dopis, rub 2. strany
BT = Básně Terezie
BT 21,3 = 21. báseň, 3. strofa
ZR = Zbožné rekreace
ZR 3,4r = 3. rekreace, líc 4. strany
MT = Modlitby
Platí pravidla jako u Zbožných rekreací
VdŽ = Vstupuji do života (= Poslední rozhovory aneb Novissima verba)
VdŽ 36 = strana 36 českého vydání
ŽZ = Žlutý zápisník matky Anežky (po uvedení data následuje číslo výroku)
PSJ = Poslední slova sestře Jenovéfě (po uvedení data následuje číslo výroku)
PSM = Poslední slova sestře Marii (po uvedení data následuje číslo výroku)
JST = Jiná slova Terezie (uvádí se jméno adresátky a měsíc pronesení výroku)
RS = Různé spisy (bližší určení se vypisuje)

Spisy bl. Alžběty od Trojice:

NvV = Nebe ve víře
NvV 31 = 31. číslo dílka (u následujících tří spisů platí totéž pravidlo)
VNP = Velikost našeho povolání
PU = Poslední ústraní
NsM = Nech se milovat
AD = Alžbětiny dopisy
AD 65 = 65. dopis
Deník = Deník (uvádí se datum a číslo, případně pouze číslo)
IP = Intimní poznámky
IP 15 = 15. intimní poznámka
AP = Alžbětina poezie
AP 11,5 = 11. báseň, verš 5

Zpět