Školy spirituality

Koncept škol spirituality

Pojem „karmelitánská spiritualita“ je úzce spjat s pojmem „školy spirituality“. Škola spirituality je způsob výkladu a konkrétní život podle určité duchovní cesty, ve které se určitá skupina nebo okruh věřících nechává inspirovat příkladem tvůrců školy.

Základní prvky škol spirituality

Nezbytnou podmínkou vytvoření školy spirituality je vědomí příslušnosti následovníků k odkazu jejich učitele.

Hlavní školy spirituality

Dělení škol hlediska základních směrů spirituality a asketického zaměření

Jednota duchovní zkušenosti

Různost jednotlivých škol spirituality nijak nenarušuje základní jednotu duchovní zkušenosti. Díky Božímu zjevení víme, že jediným smyslem duchovního života je zbožštění člověka a jeho sjednocení s Bohem.

Základ všech škol spirituality

Je jím Kristus, ve kterém se setkávají všechny formy křesťanské dokonalosti a svatosti. „Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.“ (1Kor 3,11)

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými školami spirituality?

Když škola spiriuality ukazuje svou konkrétní cestu k dokonalosti, zdůrazňuje určité prvky duchovního života a formace, které jsou ale součástí každého typu křesťanské spirituality: dominikánská škola zdůrazňuje znalost teologie a kázání, františkánská škola upřednostňuje chudobu, karmelitánská škola zvýrazňuje rozjímavou modlitbu a mystické spojení s Bohem, mnišská formace klade důraz na liturgii, benediktinská škola akcentuje chudobu v následování Krista, který v Nazaretě pracoval vlastníma rukama, na rozdíl od františkánů napodobujících chudobu Krista poutníka.

Vývoj škol spirituality

Školy spirituality se postupně proměňují v závislosti na rozvoji civilizace a kultury, protože jejich zakladatelé vycházeli z tehdejších podmínek. Pouze otrocké a mechanické napodobování příkladů by postupně vedlo k zániku školy.

Potřeba rozmanitosti škol spirituality

Přeloženo s laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Přeložily sestry bosé karmelitky Praha

Zpět