Praktická perspektiva Lectio divina

Hlavním účelem lectio divina je, že s pomocí Písma můžeme objevovat, přijímat a slavit Boží Slovo, neboť dnes slyšíme ve svém životě to, co stojí v žalmu: „Ach, kéž byste dnes uposlechli Božího hlasu!“ (Ž 95,7).
Dějiny církve nám ukazují, že abychom dosáhli tohoto cíle, je zapotřebí dvou současně probíhajících pohybů: směrem ode dneška ke včerejšku a směrem od včerejška k dnešku. Pohyb směrem ode dneška ke včerejšku se snaží dopátrat slovního smyslu textu, zkoumá text, dějiny, až dojde k všeobecně lidské problematice (včerejška). Pohyb směrem od včerejška k dnešku se pokouší odkrýt duchovní smysl, ducha, poselství, teologickou výpověď, tedy to, co nám Bůh (textem ze včerejška) chce říct. V tomto druhém pohybu záleží na víře, přičemž nám velmi napomáhá atmosféra modlitby a ona také podporuje pochopení duchovního smyslu. Litera a duch: tyto dva pohyby se k sobě navzájem chovají jako tělo a duše; bez nich není výklad možný.
Snadno vidíme, že oba dva tyto pohyby jsou vesměs přítomny v lectio divina. Pohyb ode dneška k včerejšku se odráží především ve fázi čtení a meditace, pohyb směrem od včerejška k dnešku především v meditaci a modlitbě. V kontemplaci splývají oba pohyby v jeden jediný. Oba jsou však možné jen tehdy, když četba vychází ze tří základních předpokladů:

 1. Musíme mít před očima situaci dnešního člověka s jeho problémy a výzvami, které zpochybňují jeho víru a ohrožují jeho život.
 2. Musíme si všímat víry společenství, která nám umožňuje vstoupit do společenství s týmž Bohem, který kdysi vedl svůj lid a zjevil se mu v Ježíši Kristu.
 3. Musíme respektovat biblický text tak, jak je, a vyvarovat se jakékoli manipulace nebo zkrácení jeho smyslu. Jen tak nám četba umožňuje rozhovor s Bohem a živí ho.

Abychom lectio divina uvedli ve skutek, byly nám nabídnuty různé konkrétní návody pro praxi. Odkazujeme na dva: jeden, navržený latinskoamerickým týmem pro teologickou reflexi O.Carm./O.C.D., a druhý od P. Bruno Secondina O.Carm. (z výše citované knihy: La lettura orante della Parola – lectio divina in comunita e in parrocchia, Padua 2001. Autor zde podává grafické znázornění svého návodu.).

Tým pro teologickou reflexi O.Carm./O.C.D. rozlišuje mezi návodem pro osobní a komunitní lectio divina:

A. Osobní lectio divina:

 1. Na začátku modlitba k Duchu svatému
 2. Pomalá a pozorná četba textu
 3. Chvíle vnitřního ztišení, zpřítomnění přečteného
 4. Objasnění smyslu každé věty
 5. Aktualizace a „znovupřežvýkání“ Slova ve spojení s konkrétním životem
 6. Rozšíření pohledu a spojení přečteného textu s jinými biblickými texty
 7. Nové čtení, spojené s modlitbou nad textem a odpovědí Bohu
 8. Učinit předsevzetí
 9. Výběr jedné věty jako hesla pro zapamatování

B. Komunitní lectio divina:

 1. Pozdrav a modlitba: Pozdrav a krátké sdělení si toho, co účastníci očekávají; úvodní modlitba k Duchu svatému.
 2. Čtení textu: pomalá a pozorná četba textu. Moment ticha, aby do nás mohl text proniknout. Opakovat text větu po větě, jako pomůcka k lepšímu připamatování si přečteného.
 3. Smysl textu sám o sobě: Sdělit si dojmy a nejasnosti ohledně smyslu textu. Je-li to nutné, znovu si text přečíst a vzájemně si vypomoci tímto nebo jinými biblickými texty. Chvíle ticha ke vstřebání slyšeného.
 4. Smysl textu pro nás dnes: Text „znovu přežvýkat“ a odhalit jeho smysl pro nás dnes. Aplikovat smysl textu na konkrétní situace našeho života. Smysl rozšířit tím, že přečtené konfrontujeme s jinými biblickými texty. Situovat text do Božího plánu, který se odehrává v dějinách.
 5. Modlit se s textem: Text si ještě jednou pozorně přečíst nebo ho předčíst. Okamžik ticha, abychom připravili odpověď Bohu. Ve formě proseb vyslovit obdržené osvícení nebo povzbuzení, posílení.
 6. Kontemplace – angažovanost: Vyslovit předsevzetí, k němuž povzbudila rozjímavá četba textu Písma. Vše shrnout do hesla, abychom si ho v průběhu dne mohli zpřítomňovat.
 7. Žalm: Navrhnout žalm, který odpovídá tomu, co jsme nyní ve skupině zažili. Žalm společně pomalu recitovat a tím setkání ukončit.

Otázky pro osobní a komunitní reflexi:

 1. Používalas při osobní nebo komunitní lectio divina jednu z těchto metod?
 2. Používáte při osobní nebo komunitní lectio divina jinou metodu? Pokud ano, jakou?
 3. Jak by mohla vypadat vlastní karmelitánská metoda lectio divina pro kontemplativní sestry?

Zpět na Úvod