Terezie z Lisieux a lectio divina

Velmi pravděpodobně se lectio divina jako taková na Karmelu v Lisieux nepraktikovala. Nemáme žádné poukazy, které by to potvrzovaly nebo které by se na to nebo na jinou formu metodické četby Písma vztahovaly. Terezie sama nikde neříká, jakým způsobem Písmo četla. Jen od její sestry Celiny víme, že se nespokojovala s nekritickou četbou Písma, ale že Písmo, především evangelium, pravidelně studovala, aby objevila Boha.
Z jejích spisů však můžeme odvodit způsob její biblické četby, která ovšem není nic zvláštního a v něčem se snad podobá lectio divina:
Ví velmi dobře, že různé události jejího života nejsou náhoda, nýbrž že patří k plánu, který s ní má Bůh, stejně jako dějiny izraelského lidu jsou řízeny Bohem.
Při četbě Písma chápe Boží plán v průběhu dějin a toto poznání jí pomáhá rozluštit Boží volání v její osobní historii a v dějinách a konkrétních situacích člověka. Při hledání povolání se jí ujasnilo, že jejím povoláním je být karmelitkou, snoubenkou a matkou. Avšak cítí v sobě povolání k tomu být bojovníkem, knězem, apoštolem, učitelem církve a mučedníkem. Přitom otevře Písmo a narazí na 12. a 13. kapitolu prvního listu Korinťanům. Nyní objevuje, že jejím povoláním je, být v srdci církve láskou.
Je to evangelium, které jí odhaluje vzhledem k její ubohosti malou cestu duchovního dětství. Za všechny objevy, které Terezie v průběhu svého života udělala, vděčí Písmu: např. ten o Božím milosrdenství, jak ho popisují ona tři podobenství u sv. Lukáše (ztracená ovce, ztracená drachma, marnotratný syn). Na každé stránce jejích rukopisů se nacházejí místa, která dávají nahlédnout její vlastní stav mysli nebo stav mysli druhých a která ji povzbuzovala jít dál po započaté cestě a zůstat v postoji plné důvěry malého dítěte před Otcem. Tím nejdůležitějším pro Terezii je, naslouchat hlasu toho, kterého milujeme a kterému jsme se zcela odevzdali. Když proniká do Písma, odhaluje Boží „charakter“ pokaždé lépe, stále více se obeznamuje s Božími zvyklostmi a s Božím způsobem „myšlení“ a jednání a usiluje o to, myslet a jednat jako on.
Terezie tím zakouší pravdu, která je dobře známá těm, kdo Písmo rozjímají: četba Písma s meditací, modlitbou a kontemplací, darovanou Duchem, nám dává vždy stále novým způsobem pronikat do tajemství Boží lásky a budeme hojnou měrou oplývat světlem pro náš vztah k Bohu a lidem.

Zpět