Svatý Jan od Kříže a lectio divina

U sv. Jana nacházíme výrok, který vypočítává čtyři kroky lectio divina: „Hledejte při četbě a naleznete v meditaci, tlučte při modlitbě a otevře se vám v kontemplaci.“ (Výroky o světle a lásce 157). Praxe lectio divina sv. Jana od Kříže se spojuje s tradicí, která mu předcházela. Během svého věznění v Toledu jinou duchovní stravu neměl. O této lectio svědčí jeho první básně: dvě Romance, píseň Pramen a Duchovní píseň. To vše jsou písně biblické duše.
Bible je pro Jana od Kříže pramenem nezměrného bohatství, tak nezměrného jako jsou poklady skryté v Kristu, jediném Slovu Otce. Janovo vlastní slovo, slovo mystika, je zralým plodem stálého kontaktu s Písmem. Pro Jana je rozjímavá četba Bible pramenem všech jeho vnitřních bohatství a výchozím bodem jeho radikality, orientované na evangelium: „Když chceš najít pokoj a útěchu duše a opravdu sloužit Bohu, pak se nespokojuj s tím, co jsi opustil; neboť možná ti to, s čím znovu zacházíš, právě tak zbraňuje a snad ještě více než předtím. Zanechej všech věcí, které ti ještě zbyly a ustraň se v tom jediném, co s sebou přináší všechno ostatní a co je blažená samota, doprovázená modlitbou a duchovní četbou.“ Janovo svědectví spočívá v jeho slově a jeho zkušenosti, které jsou co nejhlouběji zakořeněny v Písmu, ne proto, že by se držel Písma jako klišé nebo že často z Písma cituje, ale proto, že v jeho slovech je něco nadpřirozeného a tajemného, co odporuje každému pokusu o výklad. Jedná se o slovo mystika, toho, kdo zná Boží Slovo ze studia a ze zkušenosti. Láska k Písmu – podle toho, co víme od lidí, kteří Jana znali, prý nečetl téměř nic jiného – stvořila nového Jana od Kříže, nového člověka, který ve svých slovech nově dává to, co vzniklo z nevyslovitelné zkušenosti.
Četba Písma ve světle nového duchovního zakoušení Boha z reality – také ona je slovem Božím, vskutku milost z víry – a doprovázeni Janem od Kříže, nás jako karmelitány povolává k tomu, abychom Slovo takříkajíc znovu stvořili. Lectio divina je rozměr modlitby, podstatně spojený s naším charismatem. S Janem od Kříže, jehož spisy nám dávají pochopit, jak bohaté je Písmo a život, se lectio stane hlubokou, novou, tvůrčí duchovní zkušeností. Je to kontemplativní četba, úzce spojená s naším prorockým posláním a otevřená pro Boha v dějinách.

Zpět