Biblická perspektiva Lectio divina

Z pohledu Písma je lectio divina četba Božího Slova ve víře a modlitbě, přičemž vycházíme z víry v Ježíše, jenž říká: „Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl“ (Jan 14,26).
Jistým způsobem Nový zákon praktikuje lectio divina Zákona starého. Nový zákon je skutečně z části plodem četby, kterou konali křesťané ve světle svých problémů a ve světle nového zjevení, které Bůh dal vzkříšením Ježíše, přítomného a živého ve společenství.
Lectio divina sleduje stejný cíl jako Písmo: „dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše“ (2 Tim 3,15) a podnítit k „učení, usvědčování, k nápravě a k výchově ve spravedlnosti,“ neboť tak bude „Boží člověk náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (2 Tim 3, 16-17). Oživuje naši naději, protože „všecko co bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději“ (Řím 15,4).

Lectio divina předpokládá několik základních věcí, které jsou při křesťanské četbě Písma vždy přítomné:
1. Jednota Písma. Bible tvoří velkou jednotu: každá kniha, každý verš mají své místo a svou funkci, aby nám odhalily Boží záměr. Různé části Písma jsou jako kameny ohromné zdi. Společně načrtávají Boží záměry. Princip jednoty Písma zakazuje, abychom texty izolovali, vytrhávali je z kontextu a izolované je opakovali jako absolutní pravdu. Jeden kámen ještě netvoří zeď, jedna linie ještě nevytváří obraz. Písmo není nákladní auto, naložené kameny, ale dům, v němž lze bydlet.
2. Aktuálnost neboli vtělování slova. Jako křesťané nemůžeme při četbě Písma odhlížet od našeho života, ale musíme ho přijmout. Máme-li před sebou život, objevujeme v Bibli odraz toho, co právě sami prožíváme. Písmo se nám pak stane zrcadlem toho, co prožíváme a co se odehrává v nitru každého člověka. Odhalíme, že se Boží slovo nevtělilo jen v oněch dávných dobách, nýbrž že se vtěluje také dnes. Neboť on chce být s námi a pomáhat nám zvládnout naše problémy a uskutečnit naše naděje. „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!“ (Ž 95,8).
3. Stěžejní bod při četbě. Víra v Ježíše nám pomáhá, abychom lépe porozuměli Písmu; Písmo nám pomáhá, abychom lépe pochopili význam Ježíše pro náš život. Komunitní četba Písma působí, že Bible, tradice a život splývají v živou jednotu.

Otázky pro osobní a komunitní reflexi:

  1. Máme při četbě Bible před očima tři předpoklady, nutné ke křesťanské lectio divina?
  2. Co děláme v naší komunitě ve prospěch biblické formace, která dovoluje respektovat jednotu celého Písma při rozjímavé četbě?
  3. Jak spojujeme Boží slovo v Písmu s Božím slovem v našem životě?
  4. Jakým způsobem dosahujeme toho, aby se Kristus stal stěžejním bodem naší rozjímavé četby Písma?

Pokračovat
Zpět na úvod