Jakými máme být?

Tereziánská komunita pro církev a svět dneška
Závěrečný dokument mimořádného generálního definitoria OCD
Ariccia, 5.-12. září 2011

„Již jste, dcery, viděly, jak velký podnik se to usilujeme zvládnout; jakými tedy máme být, abychom nebyly v očích Božích a v očích světa příliš troufalé? Je jasné, že máme zapotřebí se velmi namáhat, a při tom velmi pomáhá mít vznešené myšlenky, abychom usilovaly, aby takovými byly i naše skutky“ (Cesta dokonalosti 4,1).

Úvod

Ve chvíli, kdy dílo započaté v klášteře sv. Josefa dostává konkrétní podobu, se svatá matka Terezie snaží, aby její společnice pochopily hluboký význam skutečnosti, že byly shromážděny na tomto místě. Jejich život, prostý a zdánlivě bezvýznamný uprostřed velkých dějin světa, ze kterého se stáhly do ústraní, měl podle Tereziina úmyslu a díky žáru jejího srdce zapáleného láskou k Bohu i k lidem, mimořádnou důležitost.
Zprávy o katastrofách, o válkách mezi křesťany, o mnoha lidech, kteří žili a umírali bez toho, že by poznali dobrou zprávu evangelia, skličovaly srdce světice. Tehdy se spolu se svými sestrami cítila povolána k poslání: Pán je shromáždil u sv. Josefa, „abychom… byly, a tak uspokojovaly Jeho Majestát“ (C 3,1).
V základu tereziánské intuice není pouhý morální impulz. To, co Terezie chtěla, je nabídnout svůj život společně s ostatními, v lásce, odpoutanosti a pokoře proto, aby sjednocené v Kristu přispěly k šíření jeho požehnání světu, k uzdravení ran, které vnímáme jako vlastní, protože milujeme muže a ženy, kteří svět obývají, tím způsobem, jakým je miloval On.
Během mimořádného definitoria slaveného v Arccii, kde se shromáždili vyšší představení Řádu bosých karmelitánů a definitorium pod vedením generálního představeného P. Saveria Cannistra, jsme se snažili uchopit tuto tereziánskou intuici, přeložit ji a aktualizovat ji pro dobu a prostředí, ve kterém žijeme.
Proto jsme v prvé řadě reflektovali naši aktuální situaci, na základě vizitací, které definitoři uskutečnili v první části šestiletí a na základě setkání pořádaných pro jednotlivé územní celky, kterých se účastnil otec generál, definitor zodpovídající za danou oblast a vyšší představení regionů. Tato analýza, obsažená v reflexi nad stavem řádu, jak ji představil otec generál, a připojená k tomuto dokumentu z rozhodnutí definitoria, nám pomohla vést dialog o cestě, kterou máme ujít v průběhu příštích let, až do generální kapituly v roce 2015.
Dále jsme diskutovali nad projekty trvalé formace, které navrhlo centrum řádu, nad misiemi, nad návrhy, jakým způsobem oslavit výročí narození sv. Terezie, nad situací center závislých na generální radě a také nad vztahem s našimi sestrami mniškami.
Posledních dnů našeho setkání se účastnili také biskupové bosí karmelitáni, které jsme požádali, aby nám pomohli lépe pochopit službu, kterou tereziánský Karmel může konat v místních církvích. Spolubratři biskupové mohli, mimo jiné, sdílet mezi sebou a s námi své obavy a naděje a společně s námi prožili zkušenost bratrství a společenství jednoho charismatu, který nás spojuje.
Na těchto stránkách chceme nyní podrobněji sdílet zkušenosti těchto dnů. Kéž dá Pán na přímluvu sv. Terezie, v době, kdy se připravujeme oslavit výročí jejího narození, abychom hlouběji a intenzivněji pokračovali na cestě, kterou nám ukázala sv. Terezie, na cestě služby Kristu, našemu Pánu a v Něm na cestě služby církvi a celému lidstvu.

Jít k podstatě věcí
V Tereziině škole
Úkoly pro šestiletí
Tereziánská komunita pro dnešní svět

Zpět