„Váš život je s Kristem skryt v Bohu“ (Kol 3,3)

Jan Pavel II.

Apoštolský list všem Bohu zasvěceným osobám v řeholních společnostech
a sekulárních institutech v rámci mariánského roku

Ad omnes personas consecratas

22. 5. 1988

Drazí bratři a sestry v Pánu!

Úvod

Encyklika Redomptoris Mater objasňuje význam Mariánského roku, který slavíme s celou církví od minulých letnic, až do nadcházející slavnosti Mariina Nanebevzetí. V tomto časovém rozmezí chceme navázat na poučení II. vatikánského koncilu, který nám ve své dogmatické konstituci o církvi staví před oči Matku Boží jako tu, která jde před Božím lidem po cestě víry, lásky a dokonalého sjednocení s Kristem (LG 58,63).
Proto vidí celá církev v Marii svůj dokonalý vzor, svou „podobu“. Co zde říká koncil v duchu patristické tradice o církvi jako o univerzálním společenství Božího lidu, mají všichni, kdo tvoří toto společenství, učinit s ohledem na své povolání předmětem svého rozjímání.
Jistě si mnozí z vás, drazí bratři a sestry, v tomto Mariánském roce znovu uvědomují, jaké je pouto mezi Matkou Boží a vaším zvláštním povoláním. Tento list, který vám posílám k Mariánskému roku, vám chce poskytnout pomoc pro vaše uvažování o tomto námětu.
Čerpám přitom z úvah, které vypracovala již dříve Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty („Řeholníci ve stopách Mariiných“, Vatikán 1987). Tímto textem vám chci také vyjádřit lásku, jakou chová církev k vám, k vašemu povolání i k poslání, které tak mnohonásobným způsobem vykonáváte na mnoha místech uprostřed Božího lidu. Toto všechno je pro církev veliký dar. A protože Bohorodička je svou účastí na Kristově tajemství také neustále přítomna v životě církve, je vaše povolání a vaše služba současně odleskem této její přítomnosti. Musíme se tedy ptát, jaké vztahy jsou mezi tímto „pravzorem“ a povoláním zasvěcených osob, které chtějí v různých řádech, kongregacích a institutech prožívat svou oddanost Kristu.

Spolu s Marií rozjímáme o tajemství svého povolání
Spolu s Marií rozjímáme o tajemství svého zasvěcení
S Marií rozjímejme o vašem zvláštním apoštolátě
Závěr

Zpět