Modlitby bl. Bartoloměje Longa

Modlitba za obrácení nevěřících

Ó nejmilostivější Královno posvátného růžence, Trůne moudrosti,
ty můžeš skrze růženec zachránit všechny národy a přivést je zpět k Bohu.
Pamatuj, že ses na Kalvárii stala naší spoluvykupitelkou,
když ses spolu se svým ukřižovaným Synem
podílela ukřižováním svého Srdce na našem vykoupení,
a od té chvíle ses stala Prostřednicí všech lidí,
Útočištěm hříšníků a naší Matkou.

Ach, matko! Kolik duší každý den propadá záhubě!
Pohleď na milióny nevěřících ve všech končinách země.
Pohleď na ty, kdo dosud nepoznali Ježíše Krista!
Pohleď na ty, kteří, i když si říkají křesťané,
žijí daleko od tvého Syna a od tebe!

Ó blahoslavená Panno Marie růžencová, slyš naše modlitby!
Přimluv se u svého Syna a vypros u něj,
aby nevěřící celého světa obdrželi milost obrácení
a vstoupili do lůna církve.

Ať se všechny děti, které opustily naši svatou matku církev,
k ní radostně vrátí.
Vyslyš, růžencová Panno, modlitby Svatého otce,
aby všechny národy, sjednocené v jediné svaté víře,
znaly a milovaly Ježíše Krista, požehnaný plod života tvého,
který žije a vládne s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.

Modlitba za církev

Ó nejsvětější Panno Maria,
Královno posvátného růžence, Matko zázraků!
Kdykoli se svatá církev, nevěsta tvého Syna,
ocitala v nebezpečí,
kdykoli její vnitřní i vnější nepřátelé povstávali k válce
a snažili se připravit její pád,
ty jsi se vždy stavěla na její obranu,
mařilas zlé úmysly nepřátel, a dávala jsi církvi zvítězit.
Církev tě nazývá svou Matkou a vítěznou Marií!

Ó Maria, Královno růžence!
Snažně tě prosím za církev,
která nikdy nepotřebovala tvou obranu
a pomoc tolik jako v dnešní době,
neboť ještě nikdy se nevěra,
bezbožnost a úpadek morálky nešířily tak jako nyní,
a snad nikdy nebyl boj proti církvi tak intenzivní,
jako je v našich dnech.

Ukaž tedy, Maria, že jsi Matkou církve
a její všemocnou Ochránkyní
a že tvá jediná přímluva u tvého Božského Syna
zajistí církvi vítězství nad jejími nepřáteli!

Zahrň svou mocnou péčí také Kristova náměstka,
viditelnou hlavu církve.
Vlej do srdcí všech křesťanů úctu k němu,
oddanost jeho neomylné autoritě a lásku,
která mu přísluší jako otci všech věřících.
Povolej do církve apoštoly a ochránce jejích práv,
ať se upevní autorita učitelského úřadu sv. Petra v Římě
a s tímto pramenem a zárukou katolické jednoty
sjednoť srdce a mysl věřících.
Amen.

Zpět na úvod