Město Nové Pompeje

Díky jeho dřívějším snahám se kolem chrámu postupně vytvořilo moderní město, otevřené pro turistiku a spojené i s archeologickými vykopávkami. Dříve opuštěná a zanedbaná oblast se naplnila životem. Nové silnice, pošta, továrny, řemesla a služby, hotely pro návštěvníky – to je jen část z iniciativ inspirovaných Bartolomějem. Svatyně Panny Marie Růžencové každoročně přitahuje miliony poutníků. Papež Benedikt XVI. řekl při návštěvě Pompejí 19. října roku 2008:
„Nové Pompeje (…) jsou příkladem nové civilizace, která povstala a rozvinula se pod mateřským pohledem Panny Marie. Typickým rysem křesťanské civilizace, jak mnohokrát zdůrazňovali moji ctihodní předchůdci, je milosrdná láska: láska Boží, která se projevuje v lásce k bližnímu. Když sv. Pavel píše křesťanům do Říma: „V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu“ (12,11), vyvolává to myšlenku na Bartoloměje Longa a na nejrůznější díla milosrdné lásky pro nejpotřebnější, která uvedl do pohybu. Pobízen láskou dokázal navrhnout nové město, které pak vyrostlo kolem mariánského poutního místa, téměř jako světlo vysílající paprsky záře víry a naděje. Město Panny Marie a milosrdné lásky, které nicméně není oddělené od světa, není, jak se říká, katedrálou na poušti, ale je začleněno do krajiny tohoto údolí, aby ho osvobozovalo a zvelebovalo.
Kdo by si pomyslel, že zde vedle rozvalin antických Pompejí vyroste Mariánské poutní místo světového významu a tolika sociálních iniciativ, které tlumočí evangelium do konkrétní služby lidem v nesnázích? Kam přichází Bůh, poušť rozkvétá! Také bl. Bartoloměj Longo vydal díky svému osobnímu obrácení svědectví této duchovní síle, která proměňuje člověka zevnitř a uschopňuje ho činit velké věci podle Božího plánu. Příběh jeho duchovní krize a obrácení je dnes velice aktuální. V době univerzitních studií v Neapoli se vzdálil křesťanské víře pod vlivem imanentistické a pozitivistické filozofie se stal bojovným antiklerikálem a začal se oddávat spiritistickým a pověrčivým praktikám. Jeho obrácení, objev pravé Boží tváře, přináší velmi výmluvné poselství pro nás, protože bohužel podobné tendence nechybí ani v našich časech. V tomto roce sv. Pavla bych rád zdůraznil, že Bartoloměj Longo byl stejně jako sv. Pavel proměněn z pronásledovatele v apoštola. Stal se apoštolem křesťanské víry, mariánského kultu a zejména růžence, ve kterém našel syntézu celého evangelia.
Toto město, které založil, je tedy historickým dokladem toho, jak Bůh proměňuje svět. Naplňuje lidské srdce láskou a činí z něj hybatele náboženské a sociální obnovy. Pompeje jsou příkladem toho, jak víra může působit v lidských městech, jak povolává apoštoly lásky, kteří vstupují do služeb malých a chudých a činí tak proto, aby i ti nejposlednější byli respektování ve své důstojnosti a nacházeli přijetí a pozvednutí. Tady v Pompejích lze pochopit, že láska k Bohu a láska k bližnímu jsou neoddělitelné. Tady pravý křesťanský lid, lidé, kteří jsou v životě připraveni k oběti, nachází sílu vytrvat v dobrém bez útěku ke kompromisu. Tady, u nohou Mariiných, rodiny nacházejí nebo upevňují radost lásky, která je drží pohromadě.
Kéž tento poutní chrám a město zůstane vždy spojen s jedinečným darem Panny Marie, kterým je modlitba růžence. Když vidíme na slavném obraze Madony z Pompejí Pannu Marii a Dítě Ježíše, jak předávají růžence sv. Kateřině a sv. Dominikovi, ihned chápeme, že tato modlitba vede skrze Marii k Ježíšovi, jak nás to učil také náš drahý papež Jan Pavel II. v listu Rosarium Virginis Mariae, ve kterém výslovně odkazuje na bl. Bartoloměje Longa a na charisma Pompejí. Růženec je kontemplativní modlitba, přístupná pro všechny: velké i malé, laiky i kleriky, vzdělance i neučené. Je to duchovní pouto s Marií, které vede k tomu, abychom zůstali spojeni s Ježíšem, připodobňovali se mu, přibližovali se k jeho vnímání a jednali tak, jak jednal On. Růženec je duchovní zbraň k boji proti zlu, proti každému násilí, zbraň za pokoj v srdcích, v rodinách, ve společnosti a ve světě.“

Životopis je zpracován ze zahraničních webů
http://bartolo-longo.pl
http://www.beatobartololongo.net
http://www.beatobartololongo.it
http://santuario.it

Pokračovat
Zpět na úvod