Zázrak k beatifikaci sestry Alžběty od Trojice

Zázrak k beatifikaci sr. Alžběty od Trojice, potvrzený Svatým otcem Janem Pavlem II. dne 17. února 1984, se odehrál ve Francii v únoru roku 1943. Týkal se uzdravení P. Jana Marie Chanuta, trapistického mnicha z arciopatství v Citeaux, z těžké infekce ledvin tuberkulózního charakteru.
Jak popsal prof. Francesco De Rosa, (1) tento řeholník již v roce 1938 začal pociťovat těžkosti při močení, které byly diagnostikovány jako důsledek infekce ledvin tuberkulózního charakteru. To způsobilo, že většinu času trávil v klášterní ošetřovně, a jen málo mohl dodržovat řeholní život v jeho plnosti. Klášterní lékař sdělil opatovi, že nemoc P. Chanuta ohrožuje jeho život a předpověděl, že v průběhu pěti – šesti měsíců přijde smrt. Nemocnému bylo tehdy sotva 34 let.
Opat, který je zodpovědný za své podřízené, doporučil své řeholní komunitě modlitbu za uzdravení P. Chanuta na přímluvu Boží služebnice Alžběty od Trojice, ke které choval zvláštní úctu a v této záležitosti také napsal sestrám karmelitkám do Dijonu, kde sr. Alžběta žila. Modlitby byly vyslyšené a nemocný byl uzdraven. Zemřel až ve věku 71 let, a to ne z důvodu onemocnění ledvin, ale kvůli kvůli srdečnímu selhání a problémům s kardiovaskulárním systémem.
S kanonickým šetřením uzdravení se začalo již v diecézním procesu v Dijonu v roce 1948, kde se také podle tehdejšího postupu Apoštolského stolce uskutečnil v letech 1963 – 1965 apoštolský proces. V roce 1969 byl zveřejněn dekret o platnosti tohoto kanonického postupu, kvůli zkoumání ctností Služebnice Boží byl ale pozastaven.
Dekret potvrzující její heroické ctnosti podepsal papež Jan Pavel II. dne 12. července 1982. (2) Po tomto aktu Generální postulátor řádu připravil Positio o domnělém zázraku a dne 19. března 1983 své pozitivní stanovisko o nevysvětlitelnosti tohoto jevu z medicínského hlediska podepsal již vzpomínaný prof. Francesco De Rosa, který byl znalcem u Kongregace pro svatořečení. Jeho stanovisko dne 10. června 1983 prověřovali lékaři, kteří tvořili radu u stejné Kongregace.
Za několik měsíců, 29. listopadu téhož roku, projednali procesní dokumentaci o domnělém zázraku teologičtí poradci, kteří se vyslovili pro nadpřirozené vysvětlení uzdravení, a připsaly ho přímluvě Služebnici Boží Alžbětě od Trojice, které byla tato intence v modlitbě přednášena.
V lednu roku 1984 se touto otázkou zabývali kardinálové a biskupové, kteří jsou členy této Kongregace, a ti výše vzpomínané stanovisko definitivně potvrdili.
Svatý otec Jan Pavel II. byl dne 17. února 1984 informován prefektem Kongregace o výsledku proběhlého zkoumání. Nařídil zveřejnit dekret o zázraku, (3) a dne 25. listopadu téhož roku obřadem beatifikace povýšil Služebnici Boží Alžbětu od Trojice ke cti oltáře v bazilice sv. Petra v Římě.

Přeloženo s laskavým svolením
krakovské provincie bosých karmelitánů

Přeložily bosé karmelitky z Prahy

Zpět

Poznámky pod čarou:

(1) Divionen. Beatificationis et Canonizationis S. D. Elisabeth a SS. Trinitate (…) Iudicium Medicum Legale super sanatione Rev. D. Joannis Chanut, Romae 1983, s. 1-3; por. Simeone della Santa Famiglia, Virtu eroiche e miracolo. L’itinerario della glorificazione, w L’Osservatore Romano, ed. quotidiana, 13 novembre 1983, wkładka, s. VI.
(2) Acta Apostolicae Sedis, 74 (1982) 1085-1089.
(3) Tamtéž, 76 (1984) 917-919.