Nech se milovat

J.M.†J.T.

1. Má drahá matko, můj svatý knězi,
až budete číst tyto řádky, vaše malá Chvála slávy už nebude zpívat na této zemi, ale bude přebývat v nekonečném Ohnisku Lásky, a tak jí budete moci vnímat a poslouchat jako „ozvěnu“ dobrého Boha. Drahá matko, chtěla bych vám naplno říci, čím vším jste pro mě byla. Jak je tato chvíle slavnostní a vážná… přesto nechci otálet s odhalením věcí, které trochu snížím tím, že je oději do slov. Vaše dítě vám chce vyjevit, co cítí, nebo lépe řečeno, co mu Bůh dal pochopit v hodinách hlubokého usebrání v sjednocujícím doteku.
2. „Jste velmi milovaná“, milovaná výjimečnou láskou, jakou měl Mistr jen vůči některým zde na zemi a která je zavedla velmi daleko. Neříká vám jako Petrovi: „Miluješ mě více než tito zde?“ (Jan 21,15). Matko, poslouchejte, co říká vám: „Nech se milovat více než tito zde. To znamená beze strachu, že by nějaká překážka byla překážkou, neboť svobodně rozlévám lásku na koho se mi zlíbí.“ Tvým povoláním je „nechat se milovat více než ostatní“. Když mu budeš věrná, učiníš mě šťastným, protože tím oslavíš moc mé lásky. Má láska je schopná znovu vybudovat to, co ty pokazíš. „Nech se milovat více než tito zde.“
3. Tolik milovaná matko, kdybyste věděla, s jakou jistotou vidím Boží plán s vaší duší! Zjevil se mi jakoby v nesmírném světle, a zároveň jsem pochopila, že nyní je řada na mně, abych shora plnila své kněžství vůči vaší duši. Boží láska mě zapojila do svého díla ve vás. Jak velké je to od Boha, jak hodné klanění a pro vás jednoduché! Právě to ho činí tak skvělým. Matko, nechte se milovat více než ostatní! Zde je ukryté celé vysvětlení a to brání duši, aby se divila…
4. Pokud dovolíte, vaše malá hostie stráví své nebe v hloubce vaší duše. Bude chránit vaše společenství s Láskou věříc v Lásku; to bude znamením její přítomnosti ve vás. V jaké důvěrnosti budeme žít… Drahá matko, kéž se váš život rozvíjí v Nich. Tam budu vaším jménem zpívat věčné Sanctus, bez vás před Božím trůnem neudělám nic. Dobře víte, že nesu vaši pečeť a že něco z vás samé se objeví s vaším dítětem před Boží tváří. Prosím, abyste i vy nic nedělala beze mě, vždyť jste mi to dovolila. Budu žít ve vás a tentokrát budu já vaší matkou, budu vás vést, abyste měla účast na tom, na co budu smět patřit a mohla jste z toho čerpat a abyste mohla žít životem blahoslavených.
5. Ctihodná matko, matko od věčnosti pro mě zasvěcená, svěřila jsem vám do dědictví své povolání v lůně bojující církve, které od této chvíle budu naplňovat v církvi vítězné: „Chvála slávy Nejsvětější Trojice.“ Matko, „nechte se milovat více než tito zde“; Váš Mistr chce, abyste se tímto způsobem stala chválou Jeho slávy! Těší Ho, že ve vás může tvořit skrze svou lásku a pro svou slávu; On sám to chce konat, i kdybyste vy sama pro to, abyste získala tuto milost, nebyla udělala nic, a dala Mu jen to, co může tvor: hříšné a ubohé skutky. Tolik vás miluje! Miluje vás „více než tyto,“ udělá ve vás všechno, půjde až do krajnosti, protože když je Jím nějaká duše takto milována, milována láskou stálou a tvůrčí, láskou svobodnou a proměňující, jak se Mu to líbí – tato duše dojde daleko!
6. Matko, věrnost, o kterou po vás Mistr prosí, je, abyste setrvávala ve společenství s Láskou, abyste se ztratila, zakořenila se v této Lásce, která chce označit vaši duši pečetí své moci a velikosti. Nikdy nebudete průměrná, pokud budete bdělá v lásce! I ve chvílích, kdy se budete cítit zničená a vyčerpaná, můžete Mu působit radost, pokud budete nadále věřit, že On stále působí, že vás i tak miluje, ba dokonce miluje ještě víc, protože Jeho láska je svobodná a takto chce být ve vás oslavený, a vy se necháte milovat „více než tito zde“. Myslím, že právě toto se tím chce vyjádřit… Žijte ve středu své duše! Můj Mistr mi dal jasně pochopit, že tam chce stvořit klaněníhodné věci. Jste povolána vzdávat čest jednoduchosti Božského bytí a oslavovat moc Jeho Lásky. Věřte Jeho ozvěně“ a čtěte tyto řádky, jako by pocházely od Něho.
7. „Ach, miluji tě, miluji tě více než kohokoli jiného v tomto údolí!…
Jsem to ,Já‘, kdo přichází a přináší ti nepoznanou radost… vstupuji do tvého nitra.
Moje nevěsto! Jsem, odpočívám v tobě; nyní ty se zmocni sebe a odpočívej ve mně!…
Miluj mě! Celý tvůj život se mi bude líbit, jen když mě budeš milovat!…
Udělám v tobě velké věci, stanu se v tobě známým, oslaveným, budu z tebe zářit!…“ (citát bl. Anděly z Foligna).

Zpět