Litanie ke sv. Alžbětě od Trojice

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.

Svatá Alžběto od Trojice, oroduj za nás.
Dcero Boží,
Snoubenko Kristova,
Chráme Ducha svatého,
Odpočinku Nejsvětější Trojice,

Zcela milující,
Zcela naslouchající,
Zcela se klanějící,
Hluboce usebraná,
Velká Prosebnice,
Lidství navíc pro Ježíše,
Kontemplující Krista u paty kříže,
Pokorná a radostná v oběti,

Ty, kterás zakoušela přemíru lásky Boží,
Ty, kterás prožívala nebe ve víře,
Ty, kterás žila v započaté věčnosti,
Učitelko naslouchání ve vnitřním tichu,
Učitelko ustavičné modlitby,
Horlivá učednice svatého Pavla,
Apoštolko Letnic v duších,
Struno božské lyry,
Ztracená v Bohu,
Božsky šťastná
Propasti touhy po lásce,
Příbytku Boží,
Chválo slávy Nejsvětější Trojice,
Ty, která vedeš k Životu, ke Světlu a k Lásce,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatá Alžběto od Trojice, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, bohatý milosrdenstvím, tys odhalil svaté Alžbětě od Trojice tajemství své skryté přítomnosti v ospravedlněné duši a učinil jsi z ní ctitelku v duchu a v pravdě; dej, ať na její přímluvu setrváme v Kristově lásce, abychom byli chrámem Ducha a chválou tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět