Abbé Chevignardovi (AD 231)

začátek června 1905

Abbé,

dobrý Bůh, „který vše působí podle rozhodnutí své vůle“ (Ef 1,11), chtěl, aby se naše duše setkaly a načerpaly tak více lásky, adorace a chvály, jak mi sám říkáte. Musíme si tedy pomáhat modlitbou. Nevím, co mě k Vám přitahuje při Vaší přípravě na první mši svatou. Skutečně, jsem v ústraní, „s Kristem skrytá v Bohu“ (Kol 3,3), a prosím toho, který byl Kateřinou ze Sieny nazýván její „sladkou Pravdou“, aby ve Vaší duši uskutečnil přání, vyjádřené Otci v nejvznešenější modlitbě. „Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.“ (Jan 17,17).
Svatý Pavel píše ve své epištole Římanům, že „ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna…“ (Řím 8,29). Podle mě Vám to dobře odpovídá: nejste právě Vy předurčen, abyste se stal jeho knězem? Jsem přesvědčena, že se Otec ve své láskyplné činnosti sklání k Vaší duši a přetváří ji svou rukou a jemným dotekem, aby v ní stále rostla podobnost s Božím ideálem až k velkému dni, kdy Vám církev řekne: „Tu es sacerdos in aeternum.“ (Ty jsi kněz navěky). Tehdy ve Vás bude v jistém smyslu všechno kopií Ježíše Krista, velekněze, kterého budete moci neustále zpřítomňovat před jeho Otcem a pro duše. Jak velký úkol! To „nesmírně velká moc“ (Ef 1,19). Boží proniká Vaše nitro, aby od ní bylo proměněné a zbožštěné. Jaké usebrání a láskyplnou pozornost vyžaduje toto ohromné dílo! Svatý Jan od Kříže píše, že se duše musí zdržovat ve ztišení a v dokonalé samotě, aby v ní Nejvyšší mohl uskutečnit svá přání; tehdy ji on sám nese, jako matka bere do náručí své dítě, a sám se pověřuje řízením jejího nitra. Vládne v ní a vlévá do ní pokoj a klid (srov. DP 35,2; ŽP 3,54).
Raduji se s Vámi z toho, že na svém ornátu máte obraz naší Panny Marie Dobré rady. Myslím, že právě k Panně Marii, Matce kněží, má kněz vzhlížet a ji vzývat. Kéž Vám vyprosí „poznání Boží záře, skryté v Kristově tváři“ (srov. 2 Kor 4,6), o níž mluví Apoštol. Jděme k němu žebrat o ni v tichu vnitřní modlitby.
Sbohem, abbé. Kéž z nás on učiní opravdové svědky své pravdy, aby už na této zemi byli „chválou jeho slávy“ (srov. Ef 1,12).

Sr. M. Al. od Trojice n. k. ř.

Z knihy Alžběta od Nejsv. Trojice
S laskavým svolením KNA

Zpět