Vánoční dopis 2017

V Praze dne 12. 12. 2017

Milí přátelé,
srdečně Vás zdravíme a jako už tradičně Vám ke konci roku posíláme náš vánoční dopis. V loňském roce byla svatořečena naše sestra Alžběta od Trojice. Často zvala všechny, které měla ráda, k niternému vztahu s Pánem. Své přítelkyni Germaně de Gemeaux napsala: „Mějte stále Pána ve svém nitru… Kéž do Vás vtiskne svou krásu…“ Pán stále přebývá v našich srdcích a skrze různé události, ať už náročné nebo krásné, se našich srdcí dotýká, utváří je a otiskuje – dovolíme-li Mu to – do nich svou krásu. O některé z těchto Jeho „dotyků“ bychom se rády v tomto našem dopise s Vámi rozdělily.
Jednou z největších událostí – nejen pro nás – byla nemoc a smrt našeho otce kardinála Miloslava Vlka. Chodíval k nám jednou týdně sloužit mši svatou a měl k naší komunitě velmi blízko. Během posledních týdnů jeho života jsme s ním zůstávaly ve spojení a provázely ho tímto těžkým obdobím svou modlitbou. Naposledy u nás sloužil mši svatou vloni na Štědrý den ráno a přesně o tři měsíce později bylo jeho tělo vystaveno v našem kostele. Mnoho lidí přicházelo rozloučit se s ním a pomodlit se. Zádušní mši svatou sloužil v našem kostele Dom Samuel Lauras, opat z Nového Dvora. V promluvě na otce kardinála s vděčností vzpomínal a připomenul jeho lásku ke kontemplativním řeholnicím a řeholníkům. Otec kardinál byl neúnavným hlasatelem Boha blízkého, možná právě proto byla v našem kostele po celou dobu, kdy se lidé přicházeli s otcem kardinálem rozloučit, cítit Boží přítomnost a pokoj.
Na začátku postní doby jsme prožily exercicie, kterými nás provázel otec Michael Slavík. Vůdčí postavou těchto dnů byl Mojžíš, který šel svým životem s Pánem, dělal spoustu chyb, padal a vstával, bral věci do svých rukou, ale zároveň se nechal Bohem pročišťovat, věřil Božímu slovu, uchoval si schopnost žasnout a byl pro druhé povzbuzením. Musel procházet zkouškami stejně jako my, a proto nám může být na naší každodenní pouti vzorem postupného růstu v poslušnosti a věrnosti Pánu.
O slavnosti sv. Josefa složila své časné sliby naše sestra Alžběta Miriam od Božího milosrdenství. Při této příležitosti si ke svému řeholnímu jménu Miriam přidala ještě jméno Alžběta po sv. Alžbětě od Trojice, která je jí velmi blízká. Sestra Terezie Marie od Matky Církve pokračuje v druhém roce noviciátu a příští rok o svátku Uvedení Páně do chrámu by měla složit své časné sliby.
V pondělí po slavnosti Seslání Ducha Svatého proběhly v naší komunitě volby. Převorkou byla zvolena sestra Terezie Markéta od Ježíšova a Mariina Srdce a podpřevorkou sestra Marie Sára od Ducha Svatého. Novicmistrovou zůstala sestra Marie Milada od Spasitele světa. Svěřujeme tyto sestry spolu s ostatními do Vašich modliteb.
Náš duchovní správce, otec Jiří Skoblík, oslavil o prázdninách své významné životní jubileum. Protože je milovníkem hudby, uspořádaly jsme pro něj v našem kostele koncert duchovní hudby jako dar k tomuto jubileu. Program připravil náš pan varhaník Vladimír Roubal ve spolupráci s dalšími hudebníky a zpěváky. Pro všechny, kteří se koncertu zúčastnili, to byl krásný kulturní i duchovní zážitek.
V druhé polovině října přijal naše pozvání provázet nás dnem duchovní obnovy otec Jeroným Jurka OFM. V předvečer rekolekce jsme s ním strávily společnou rekreaci v sestersko-bratrském sdílení. Tématy dvou promluv, které pro nás měl připravené, byly božské ctnosti naděje a láska. Naší nadějí je Ježíš Kristus, s Ním projdeme vším. Naděje nás napřimuje, dává nám kráčet vpřed, chrání nás před rezignací, dává nám vytrvat pod tíhou úkolů a obtíží a dává nám sílu, o které ještě nevíme, že ji máme. Láska pramení v Bohu, má určovat celý náš život, je naším počátkem i cílem, přináší nám radost, pokoj a hluboké štěstí a roste, když se zříkáme sebe samých a trpělivě snášíme těžkosti. Promluvy o. Jeronýma nás velmi povzbudily.
V minulém vánočním dopise jsme Vám slíbily, že Vás budeme informovat o našem stěhování. V letošním roce jsme ušly velký kus cesty, našly jsme pozemek pro nový klášter i kupce pro náš současný klášter a stojíme před podepsáním smluv. Věříme, že cesta, po které nyní jdeme, je připravená Pánem pro naši komunitu a že se na nás naplní Boží vůle. Pán nám posílá dobré lidi, kteří nám pomáhají a spolupracují s námi a mnozí se za celý proces modlí. I my se každý den po mši svaté modlíme litanie ke sv. Josefovi, které jsme si sestavily „na míru“ pro naše stěhování. Protože je svatý Josef patronem našeho domu, svěřujeme se do jeho ochrany a věříme, že se za nás u Pána přimlouvá. Sama naše svatá matka Terezie ho často doporučovala jako mocného přímluvce ve všech potřebách. Chtěly bychom o modlitbu poprosit i Vás, abychom se v tomto rozhodujícím období života naší komunity nechaly vést Duchem Svatým a byly vnímavé pro Boží vedení. Za Vaše modlitby Vám budeme velmi vděčné.
Ke konci tohoto našeho vánočního dopisu bychom Vám rády ze srdce poděkovaly za všechno, co pro nás děláte, za Vaši přízeň, přátelství, jakýkoli drobný projev lásky a hlavně za Vaše modlitby, které jsou tím nejcennějším, co si vzájemně můžeme dát. I my se za Vás všechny denně modlíme a svěřujeme Pánu nejen Vás, ale i všechny Vaše blízké a všechno, co nosíte ve svém srdci.
Na úvod jsme zmínily krátký citát z dopisu sv. Alžběty od Trojice, ve kterém přeje své přítelkyni, aby Pán do jejího srdce „vtiskl svou krásu“. Ale jak se disponovat pro tento Boží otisk? V dopise své rodné sestře Markétě Alžběta cituje svého oblíbeného autora Ruysbroecka: „Svatý je ten…, kdo nejvíce hledí k Bohu“. Když o letošních Vánocích zaměříme svůj pohled do jesliček a otevřeme svá srdce, bude to možná to nejlepší, co můžeme udělat, aby do nás Pán mohl otisknout svou krásu, a tato Jeho krása pak ozařovala nejen nás, ale i všechny naše blízké a ty, se kterými se setkáme.

Přejeme Vám všem požehnané a pokojné Vánoce i celý rok 2018!

Vaše sestry bosé karmelitky

Zpět