Vánoční dopis 2016

V Praze dne 12. 12. 2016

Milí přátelé,

srdečně Vás zdravíme na sklonku tohoto roku, který byl pro nás i pro celou církev časem milosti, časem Božího milosrdenství. Svatá Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře na začátku svého Rukopisu A napsala: „Udělám ostatně jen jediné: začnu zpívat o tom, o čem musím stále znovu mluvit – o Hospodinově milosrdenství!!!“ I my se spolu s Vámi chceme ohlédnout za uplynulým rokem a podělit se o projevy Boží přízně a milosrdenství, kterými nás Pán zahrnul.

Potěšilo nás, že první Svatá brána byla otevřena v hlavním městě Středoafrické republiky, kde působí bratři bosí karmelitáni z janovské provincie, do které patří také naše komunita. Pro tuto nejchudší zemi Afriky byla návštěva papeže Františka velkým povzbuzením a mocným impulzem pro nový začátek po několika letech stálých bojů a přinesla všem Středoafričanům novou naději do budoucnosti.
V komunitě jsme jubilejní rok velmi intenzivně prožívaly. Dvakrát v měsíci jsme se setkávaly nad textem některého z našich svatých, abychom odhalily Boží milosrdenství v pokladu karmelitánské tradice. Protože žijeme v papežské klauzuře a ven obvykle nevycházíme, otevřely jsme v klášteře vlastní Svatou bránu, jak to církev umožňuje kontemplativním komunitám. Na začátku měsíce jsme společně procházely Svatou branou, modlily se a prosily o vylití Pánova milosrdenství na církev a svět, na země sužované válkou a všechny trpící a potřebné.
V únoru jsme prožily dny duchovních cvičení na téma Boží milosrdenství s otcem Tomášem Holubem. První den exercicií bylo veřejně ohlášeno jeho jmenování plzeňským biskupem, což nás velmi potěšilo. Ukazoval nám Boha jako Boha cesty, který nám říká: „Pojď za mnou a uvidíš“, a ne: „Já ti to vysvětlím“. Jen když s Ním s důvěrou den co den kráčíme, ukazuje nové, „ještě větší“ věci a dává zakoušet své milosrdenství.
Největší „hlasatelkou Božího milosrdenství“ z našich svatých je bezesporu sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, proto jsme letos chtěly její svátek více oslavit. Naše pozvání přijala Kateřina Lachmanová, která 1. října hovořila o procesu objevování Boha milosrdného u sv. Terezky. Představila ji jako „restaurátorku“ Boha milosrdenství, která stále hlouběji objevovala, jak se v Božím Srdci milosrdenství rozpíná, přetéká z něj a chce nás zaplavit. Po přednášce a nešporách následovala slavnostní mše svatá, kterou sloužil otec David Peroutka OCD. V promluvě nastínil, jak sv. Terezka prožívala svou slabost jako otevřenost pro Boží nekonečné milosrdenství. Je to ona, která nás učí věřit v Boží „ano“, které říká Bůh k naší existenci zdarma, nezaslouženě, bezpodmínečně, bezvýhradně. Následující den otec Vojtěch Kodet OCarm ukázal sv. Terezku jako tu, která se naplno otevřela Boží touze a lásce a objevila, že nejzákladnější Boží vlastností je Boží milosrdenství, skrze které se dívá na všechny ostatní Boží vlastnosti. V zrcadle Božího slitování četla Terezie všechno, co se s ní a okolo ní dělo, což může být nemalou inspirací pro náš každodenní život.
Velkou radostí nejen pro celý náš řád bylo svatořečení naší sestry Alžběty od Trojice. Papež František ji jako jedinou ženu spolu s dalšími blahoslavenými dne 16. října 2016 prohlásil za svatou. Mimořádně ji oslovovalo tajemství Nejsvětější Trojice a její přebývání v duši křesťana. Po své smrti chtěla přitahovat duše k vnitřnímu usebrání, aby se do nich Bůh vtiskl a přetvořil je v sebe. Její památku jsme oslavily slavnostní mší svatou, po které následovalo pásmo z jejího života.
Dne 22. července o svátku svaté Marie Magdaleny vydal papež František novou apoštolskou konstituci Vultum Dei Quarere, určenou ženským kontemplativním řádům. Mluví v ní o základních prvcích kontemplativního života a vyzývá nás k znovuobjevení jejich hodnoty. Chce nás jakoby znovu nadchnout k hledání Boží tváře. Od vydání poslední apoštolské konstituce pojednávající o našem způsobu života uplynulo již více než 60 let. Jsme proto vděčné za tato papežova slova, která obsahují nové impulzy a podněty pro prožívání našeho povolání.
O svátku Uvedení Páně do chrámu, 2. února, měla obláčku naše postulantka Kristýna. Spolu s karmelským hábitem přijala i nové jméno sestra Terezie Marie od Matky Církve. Jsme Pánu vděčné za tuto naši „novou“ sestru. Další dvě postulantky po upřímném hledání a rozlišování poznaly, že prozatím zde není jejich místo, a v první polovině roku od nás odešly. Věříme, že si je Pán nadále povede a bude jim ukazovat cestu.
Jak již víte, už delší dobu se chceme stěhovat, protože stávající klášter je pro náš způsob života kvůli hluku a malému prostoru zahrady nevyhovující. V tomto roce jsme podnikly další kroky a díky Pánu v této záležitosti pokročily. Děkujeme Pánu, že nám posílá lidi, kteří nám v této věci pomáhají. Každý den naše stěhování svěřujeme Pánu a prosíme o přímluvu sv. Josefa, patrona našeho kláštera. Dovolujeme si o modlitbu požádat také Vás, aby nám Pán dával světlo svého Svatého Ducha, aby nás vedl, chránil a otvíral cestu, po které se máme vydat. Za modlitby Vám budeme velmi vděčné! O našem stěhování Vás chceme během příštího roku více informovat na našich webových stránkách.

Na závěr našeho vánočního dopisu bychom Vám rády poděkovaly za všechnu Vaši pomoc, za všechno dobré, za Vaše modlitby. Přízeň každého z Vás je pro nás darem od Pána, za který Mu denně děkujeme. A modlíme se za Vás všechny a za všechno, co nosíte ve svých srdcích.
Náš dopis jsme začaly krátkým citátem z úvodu „Příběhu jedné duše“ sv. Terezie z Lisieux. Rády bychom ho zakončily citátem ze závěru Rukopisu C: „Jeden učenec řekl: ,Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět.’ To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho žádost neobracela k Bohu (a byla myšlena jen v materiálním smyslu slova), toho svatí dosáhli v naprosté úplnosti. Všemohoucí jim dal opěrný bod: Sám sebe a jen sebe! Jako páku jim dal modlitbu, která zapaluje ohněm lásky, a tak pozdvihli svět…“ Přejeme Vám o letošních vánočních svátcích otevřená srdce pro přijetí Pána, který přišel na svět, aby nám dal sám sebe, aby byl naším „opěrným bodem“ a my opřeni o Něj „pákou modlitby“ mohli aspoň o kousek nejen v příštím roce pozvednout svět!

Požehnané a pokojné Vánoce i celý nový rok 2017!

Vaše sestry bosé karmelitky z Prahy

Zpět