Vánoční dopis 2015

V Praze dne 12. 12. 2015

Milí přátelé,

uplynul další rok a my Vás chceme znovu pozdravit, podělit se s Vámi o pár střípků ze života naší komunity a poděkovat Vám za Vaši blízkost, přátelství a vše dobré, co pro nás děláte. Jsme vděčné, že se s Vámi můžeme takto „setkat“ a dát Vám nahlédnout do událostí a milostí, kterými nás Pán v této době zahrnul.
Největším darem byl pro nás celý tento jubilejní rok, kdy jsme si spolu s celým řádem připomínaly 500. výročí narození naší sv. matky Terezie. V tomto čase milosti jsme měly příležitost nově poznávat nejen její nauku, ale i její osobnost, to kým skutečně byla. V Ávile 14. října 2015 při mši svaté na ukončení oslav ji náš generální představený otec Saverio Cannistrà ve své homilii charakterizoval takto: „Terezie byla uchvácená Pánem a zároveň nohama na zemi, ztracená v Bohu i pozorná ke každé konkrétní záležitosti, společenská i milující samotu, umírněná i náročná, zaneprázdněná každodenními boji i se srdcem prahnoucím po věčném životě. Kdybychom ztratili z pohledu toto napětí, které pronikalo celou její osobou, vykreslili bychom ji staticky, zploštěle a otřepaně. Když napsala a nosila stále u sebe ona slova, která všichni známe: Nada te turbe, nada te espante (Nic ať tě neznepokojuje, nic ať tě neděsí), bylo to právě proto, že si je potřebovala neustále opakovat tak, jako se trosečník zmítaný vlnami přimkne k jedinému záchrannému prknu, které má na dosah: k oné odevzdanosti do Božích rukou.“ Je útěšné, jak byla Terezie naplno lidská i Boží, zakoušela svou slabost i sílu, kterou ji zahrnoval Pán. A dále promluva pokračuje: „A v této proměnlivosti, v tomto ustavičném kolísání nahoru a dolů nepřestává Terezie bedlivě pozorovat obzor, kde vyhlíží svého Přítele, Milovaného, Mistra, Kapitána. A když se jí podaří Ho zahlédnout, obnovují se jí síly a může pokračovat v cestě…“ Její řešení každodenních napětí je inspirující a aktuální i pro nás dnes.
Od ledna do června pokračovala jednou za měsíc v našem kostele setkání na tereziánská témata, jejichž součástí byla promluva některého z našich bratří i prostor pro vnitřní modlitbu. 28. březen, den narození sv. Terezie, jsme oslavily s celou karmelskou rodinou – s našimi bratry, terciáři, sestrami karmelitkami Dítěte Ježíše a karmelitkami sv. Terezie (z Florencie). Za každé společenství promluvil jeden zástupce o sv. Terezii – co pro něj znamená, jaký aspekt jejího života je pro něj nosný a oslovující. Po společném sdílení následovala slavná mše svatá, které předsedal náš provinční delegát otec Petr Glogar OCD. Před samotnou slavností sv. Terezie 15. října jsme připravily pro věřící triduum s přednáškami otce Jana Poříze OCD na téma „Marie a Marta“. Na slavnostní večerní mši svatou přijal naše pozvání apoštolský nuncius o. Giuseppe Leanza, který ve své promluvě zdůraznil Tereziinu žízeň po Bohu, která byla odpovědí na Boží žízeň po ní, její nasazení pro církev a pro spásu bratří a sester a také nás povzbudil na cestě našeho povolání.
Další velkou událostí v životě naší komunity byla dvě setkání s našimi sestrami z Dačic, jako odpověď na výzvu papeže Františka k setkání a sdílení kontemplativních komunit v rámci roku zasvěceného života. V dubnu, kdy k nám přijely sestry z Dačic, bylo setkání zaměřené na objevení či znovuobjevení naší historie a našich kořenů. V říjnu pak, kdy jsme my jely do Dačic, jsme se soustředily na téma „Vtělení Karmelu do dnešní doby“. Obě tato setkání pro nás byla velkým obohacením.
O slavnosti svatého Josefa měla obláčku naše postulantka Mária, která spolu s hábitem přijala jméno sestra Miriam od Božího milosrdenství. Je pro nás hezké a symbolické, že jméno dostala po karmelské světici sv. Miriam od Ukřižovaného, „malé Arabce“, která byla letos v květnu svatořečená a že zároveň ve svém jménu nese krásnou Boží vlastnost, Boží milosrdenství, které vybral papež František jako téma pro nadcházející jubilejní rok. Naše tři postulantky Aneta, Kristýna a Lenka pokračují s odvahou a odhodláním ve formaci.
Jak již víte z našich minulých dopisů, i letos pokračovaly opravy našeho kláštera: střechy a podzemního systému štol. Byly jsme vděčné, že se střecha opravovala nad částí kláštera směrem na Hradčanské náměstí, takže průběh oprav téměř nenarušoval náš kontemplativní způsob života. Máme radost, že se z větší části podařilo opravy dokončit. Příští rok by tedy pro nás měl být v tomto smyslu klidnější. Ze srdce děkujeme za Vaši podporu, kterou jste nám v letech oprav prokázali.
V uplynulém roce se zintenzivnilo naše hledání pozemku pro nový klášter, protože ten stávající je pro náš způsob života kvůli hluku a malému prostoru zahrady nevyhovující. Děkujeme Pánu, že nám posílá lidi, kteří nám v hledání pomáhají a za nás v této záležitosti jednají. Několikrát se již zdálo, že se nám podaří vhodný pozemek získat, ale vždy se později objevily překážky, které jednání zkomplikovaly nebo úplně znemožnily. Každý den naše stěhování svěřujeme Pánu a prosíme o přímluvu sv. Josefa, patrona našeho kláštera. Dovolujeme si o modlitbu požádat také Vás, aby nám Pán dával světlo svého Svatého Ducha a otvíral cestu, po které se máme vydat. Za modlitby Vám budeme velmi vděčné.
Od Nového roku spustíme naše webové stránky (www.bosekarmelitky.cz). Můžete se na nich dovědět něco o nás, našem způsobu života, našich výrobcích a především o bohatství, kterým Pán zahrnul naše svaté. Zveme Vás k jejich návštěvě!
Na závěr našeho vánočního dopisu bychom Vás chtěly ujistit o naší modlitbě za Vás, za všechny Vaše blízké i za vše, co nosíte ve svých srdcích a popřát Vám i nám všem to, co se ve svém životě postupně naučila naše sv. matka Terezie: abychom se uprostřed menších i větších starostí, „při vlnobití i za klidné hladiny“ každodenního života vždy pevněji přimkli k onomu „záchrannému prknu“, odevzdali se do Božích rukou a čerpali novou sílu, naději a radost z Pána, Přítele, Mistra a Kapitána, když se nám podaří Ho zahlédnout „na obzoru“! Vánoční svátky, které zaměřují náš pohled na jesličky, ať jsou pro nás znamením Boží Lásky, která nám sama vychází vstříc, sama se dává, aniž ji musíme úmorně hledat a vyhlížet!

Požehnané a radostné vánoční svátky i celý rok 2016!

Vaše sestry bosé karmelitky

Zpět