Tělesné zdraví

Chtěl jsem alespoň letmo vzít v úvahu i téma zdraví, nejen proto, že je to téma velice aktuální, ale především proto, že v tomto ohledu se Terezie jeví záhadou. Víme, že velké procento tehdejší francouzské mládeže umíralo na tuberkulózu. A přece se mi zdá velice tajemné, že právě Terezie onemocněla touto smrtelnou chorobou. (4)
Důvod mého překvapení je velice prostý. Světová organizace zdraví nastínila v posledních letech obraz „zdraví“, který se mi jeví jak optimistický, tak i pokorný. Optimistický, protože ukazuje, že činitelé určující zdraví se nalézají ve vlastních rukou člověka či v dosahu jeho osobní svobody. A pokorný, protože nepřímo otvírá prostor působení Prozřetelnosti. Máme sice ve svých rukou činitele určující naše zdraví, avšak můžeme o ně přijít.
Ve shodě s názorem Světové organizace zdraví, která sdružuje lékaře všech kontinentů, se zdraví zakládá na: „…procesu uschopnění jednotlivců a společenství k tomu, aby měli lepší kontrolu nad činiteli určujícími zdraví.“ (5)
Během svého působení na poli klinické psychologie a psychoterapie jsem mohl vypozorovat následující činitele určující zdraví:

Myšlení. Na poli medicíny je dnes známo, že naše myšlení se bezprostředně odráží v tělesné stránce. Doporučuje se, že člověk má namísto myšlení na nemoc spíše myslet na prostředky, které slouží k získání či udržení si zdraví.

Emoce. Emoce zahrnují organickou složku, a to především na úrovni hormonů. Negativní emoce – nenávist, smutek, stesk atd. – mají špatný vliv na tělesné zdraví, stejně jako se špatně odrážejí i na zdraví duševním, sociálním a duchovním.

Jednání. Je samozřejmé, že vlastní chování: stravovací návyky, sport, práce, hluboké dýchání, schopnost uvolnit se atd. – to všechno bezprostředně souvisí se zdravím.

Vztah mysl-tělo. Dalším činitelem rozhodujícím o našem zdraví je vliv naší mysli na tělo a následně tedy i na zdraví.

Imunitní systém. Fungující a vyrovnaný imunitní systém nás účinně chrání proti vnějším antigenům – bakteriím, virům, cizopasníkům a plísním, stejně jako vnitřním škůdcům, jako je rakovina či nemoci spojené se selháváním imunitního systému. Stres narušuje účinné a vyrovnané působení systému, zatímco pokoj ducha jej posiluje.

Přátelské vztahy a altruismus. Na základě výzkumu a zkušeností medicínského rázu dnes už víme, že se naše zdraví zlepšuje, máme-li kolem sebe skupinu lidí, na které se můžeme spolehnout, blízkých přátel, a především můžeme-li konat práci, která má služebný ráz. (6)

Vznešený ideál. Poznáme-li vlastní poslání v rámci osobního povolání, ať v mysli či v realitě, načrtáváme tím obraz vyjadřující naši vizi obsahující vznešené cíle, které mají do jisté míry altruistický ráz. Snaha splnit své poslání a naplnění ideálu, který nám zazářil, vyžaduje zdraví. A tím už začínáme chápat, jak důležitou roli hraje vznešený a ušlechtilý ideál i pro naše tělo.

Meditace. Lékaři nejrůznějšího náboženského založení uznávají na základě výsledků průzkumu provedeného roku 1971, že meditace, kterou my katolíci nazýváme „kontemplativní modlitbou“ – modlitbou srdce, modlitbou usebrání (sv. Terezie z Avily), modlitbou srdce (sv. Jan od Kříže), atp. – přináší veliký užitek i našemu tělesnému zdraví. Patří sem: účinek alfa-vln na mozkovou činnost, klidná srdeční činnost, snížení hladiny kyseliny mléčné, která vyvolává svalové napětí, snížení spotřeby kyslíku atd. (7)

Tváří v tvář těmto činitelům ovlivňujícím zdraví se rodí spontánní přesvědčení, že Terezie využívala většiny z nich. Každodenní rozjímání, vznešený ideál, přátelské a altruistické vztahy, pokojný duch, který vyrovnaně a pozitivně povzbuzuje imunitní systém, pozitivní myšlení a kladné emoce i činnost, většinou zdraví prospěšná, to všechno se objevuje v Tereziině životě za mřížemi lisieuxského Karmelu.
Vždyť dokonce sama vypráví, že při chřipkové epidemii byla jednou ze tří sester, které tehdy neonemocněly. A nejen to: v ty dny jí nechyběly síly ani zdraví potřebné k péči o zbytek komunity. Pro toho, kdo si je vědom činitelů ovlivňujících zdraví, to znamená, že Tereziin imunitní systém pracoval velice dobře.
Co tedy oslabilo její imunitu? Jaké napětí uvnitř společenství vyvolalo takový stres, že její imunitní systém tolik oslabil? Možná napětí vyvolané mocenskými ambicemi, které předcházely volbu matky Anežky na místo představené? Možná i skutečnost, že Anežka končila svoje tříleté období jako představená lisieuxského kláštera a že se na obzoru začala stahovat černá mračna ohlašující bouři?
Odpovědi na tyto otázky vyžadují další podrobné studium. My se nyní spokojme s poznámkou, že Terezie je člověk, který dokáže mít pod kontrolou činitele ovlivňující zdraví, tedy alespoň ty, které záležely na ní. Nevhodná strava, příliš málo spánku, epidemie tuberkulózy ve Francii v tehdejší době atd. – toto všechno nedokázala bezprostředně ovlivnit.

Pokračovat
Zpět na úvod