Žena z pohledu Edity Steinové

Wojciech Zyzak

Úvod

Otázka přirozenosti a povolání ženy zaměstnává západní civilizaci již déle než posledních sto let. Společenské změny, které se odehrály v tomto období, nevyhnutelně přinášejí otázky týkající se úlohy ženy. Organizace spojených národů svolala světové konference žen do Mexika (1975), Kodaně (1980), Nairobi (1985) a Pekingu (1995). Hlavním poselstvím těchto konferencí byla pravda, že bez spravedlnosti a rovného pohledu na ženu se lidská společnost nemůže skutečně rozvíjet. (1)
I magisterium církve v poslední době poskytuje ve svém náhledu na ženu cenný materiál, který komplexně poukazuje na její specifika. Papež Jan Pavel II. ve své exhortaci Mulieris dignitatem cituje poselství II. Vatikánského koncilu ženám: „Nastává hodina, a již nastala, kdy se plně rozvíjí povolání ženy, hodina, kdy žena získává ve společnosti možnosti, vliv, vyzařování, jakých dosud nedosáhla. Proto ve chvíli, kdy lidstvo prochází tak hlubokou proměnou, mohou ženy, osvícené duchem evangelia, pomoci lidstvu, ohroženému úpadkem.“ (2)
Rozdíly mezi mužem a ženou jsou vnímány i ve spiritualitě. Přijímá se totiž teze o teologických základech jednoty ve spiritualitě a antropologických základech odlišnosti jejích jednotlivých podob. (3) V tom smyslu je uváděna celá řada hledisek specifikace jednotlivých spiritualit. Najdeme mezi nimi též hledisko antropologicko-psychologické, které bere v úvahu rozdíl ve spiritualitě mužů a žen. (4) Proto lze také hovořit bezprostředně o ženské mystice. Velké učitelky modlitby v církvi, jako například Hildegarda z Bingenu, Mechthilda z Magdeburgu, Kateřina Sienská, Terezie z Avily nebo Terezie z Lisieux vyjadřovaly ve svých mystických textech zvláštním způsobem svou ženskou přirozenost, toužící po sjednocení se s Milovaným. (5)
Jednou z největších přímluvkyň za uznání skutečného charakteru a povolání ženy byla Edita Steinová, pozdější sestra Terezie Benedikta od Kříže. Pro mnohé byla a zůstala velkou ženskou osobností minulého století. (6) Pro naše téma budou mít zvláštní význam její přednášky napsané v období 1928 – 1933, které byly uspořádány do sborníku Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade (Žena. Její úloha dle přirozenosti a milosti). (7) V těchto spisech poskytuje Edita pronikavé analýzy založené na zdravém základě, týkající se úlohy ženy v moderní společnosti a v církvi. To, o čem psala, se týkalo jejího osobního života a zkušeností. (8) Ještě než se proto začneme zabývat Editinými názory, na okamžik se zastavme u několika událostí z jejího života.

Edita Steinová jako žena
Přirozenost ženy
Povolání ženy
Formace ženy
Génius ženy
Závěr

Zpět