Pokoj před tváří Hospodina

Edith Stein a její přímluva za mír ve Svaté zemi

P. Vojtěch od sv. Hedviky OCD

Loni v srpnu jsme si připomněli šedesáté výročí mučednické smrti sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein). Při této příležitosti vyzval generální představený bosých karmelitánů, otec Camillo Maccise, všechny komunity svého řádu, aby se spojily v modlitbě za mír ve Svaté zemi. Následující příspěvek vznikl písemnou úpravou promluvy, která byla autorem pronesena při bohoslužbě, slavené dne 9. srpna 2002 v chrámu sv. Benedikta (kostele bosých karmelitek) v Praze na Hradčanech.

„Ať ti Hospodin žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní svou tvář před tebou a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí svou tvář k tobě a daruje ti pokoj.“

Slova tohoto biblického kněžského požehnání (srov. Num 6,24-26) jsou velmi vhodným úvodem k následujícímu zamyšlení, a to hned z několika důvodů:
Jednak proto, že jde o text, používaný jak v křesťanské, tak v židovské liturgii, a svatá Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein) je zároveň „velkou dcerou Izraele a věrnou dcerou církve“, jak to vyjádřil papež Jan Pavel II. při jejím svatořečení dne 11. října 1998.
Dále proto, že jde o požehnání, které zjevuje základní Boží postoj k jednotlivému člověku i celému lidstvu, jak jej poznáváme v celém Zjevení. Starozákonní Hospodin, Bůh milosrdenství, dobroty a štědrosti vůči Izraeli je totožný s Ježíšovým Otcem, který dává svému slunci svítit na zlé i na dobré (srov. Mt 5,45). Požehnání (beraká) je navíc v židovském pojetí účinnou modlitbou, to je takovou, která působí to, co vyjadřuje, a tím se blíží katolickému pojetí svátostí jako účinných znamení. A v neposlední řadě je vhodné vyjít od tohoto požehnání také proto, že jde o modlitbu za pokoj, mír (šálóm). A právě o ten nám jde; konkrétněji: o trvalý a spravedlivý mír ve Svaté zemi…
Biblický pokoj však není ledajakým mírem; není jen protikladem války (tak např. Kaz 3,8), nýbrž podstatným prvkem smlouvy Hospodina s jeho lidem, základním obsahem ustavičného Božího požehnání. Je to největší dar, který může Bůh udělit člověku; šálóm, jak nás upozorňují biblisté, má širokou škálu významů: od pokoje a blahobytu až po zdraví a spásu (tak např. G. von Rad).
Právě tento dar pokoje pro Svatou zemi, zkoušenou dlouhodobým násilím, chceme svěřit přímluvné modlitbě sv. Terezie Benedikty od Kříže. Proč právě jí? Viděno pohledem tohoto světa se totiž vtírá skeptická otázka: kým je Edith Stein, aby cokoli zmohla proti spirále násilí, atentátů a následných represí? Z pohledu církve a karmelitánského společenství je možné tutéž otázku formulovat ještě jinak: proč bychom měli právě ji spojovat s tímto úmyslem?
Snad nám právě následující úvaha pomůže nalézt uspokojivou odpověď na tyto otázky.

Žena hluboké přímluvné modlitby
Moc a moudrost kříže
Malá Ester a mír pro Svatou zemi

Zpět