Atributy Boží

Bůh je vše

Hledejte jedině Boha, nezastavujte se u ničeho, co je stvořené. Mluvíte-li, jako byste nemluvili; díváte-li se, jako byste neviděli; posloucháte-li, jako byste neposlouchali. Jedině Bůh sám je vším; stvoření je jen nicotou a hříchem. Všechno zde na zemi je marností, poněvadž všechno, co pomíjí, je ničím. Ve chvíli smrti budeme moc litovat, že jsme nevyužili čas!…

Nezměrnost

K čemu přirovnám svého Boha? K oceánu? To nestačí.
Kdyby celá země měla jenom jednu kapku vody, aby se osvěžila, nestačilo by jí to. Podobně i láska všech srdcí nestačí pro Tebe, můj Bože.
Já jsem kapka vody a Ty jsi oceán.
Toužím po srdci větším, než je země i moře, aby Tě milovalo!…

Všudypřítomnost

Sestoupila jsem do moře na samotné dno jeho propasti a uslyšela jsem: Podívej se na všechno, a všechno přezkoumej. Podívala jsem se na všechna zvířata, která v moři žijí a obhlédla jsem všechny skály i celé stvoření, které nabízí moře. A potom jsem v moři uviděla Boha, a celé moře bylo obsažené v Bohu.
Potom jsem se vrátila na zemi, procházela jsem jí, vešla jsem do samého středu a nalezla jsem Boha ve všem, všude a celá země byla obsažená v Bohu.
A tehdy jsem uslyšela hlas, který mi řekl: Tak jako se ta zvířata, která žijí v moři (žijí a hýbou se v moři), podobně všechno, co je na zemi, žije a hýbe se v Bohu a je obklopené Bohem.

Spravedlnost

Prosby k Boží spravedlnosti
Dost, můj Bože, dost, přestaň! Učiň své srdce citlivým, můj Bože. Uslyš nářek a volání; podívej se na to zpustošení!… Dost, přestaň, učiň své srdce citlivým: nakloň své ucho a naslouchej…
Vím dobře, Pane, že nás biješ kvůli nám samým; ale Tvá spravedlnost je mocnější. Dost, Pane a smiluj se nad námi. Tvé srdce je nekonečně laskavé a mírné, ale Tvá spravedlnost je strašnější než peklo…
Nejednej s námi podle své spravedlnosti, ale podle svého milosrdenství, neboť Ty sám jsi svatý, spravedlivý.
Kvůli sobě a svým bratřím si vybírám stát před Tvým milosrdenstvím, a ne před Tvou spravedlností.
Jednej s námi, Pane, podle svého milosrdenství; naše nepravosti se nemohou ukázat před Tvou spravedlností. Kdybys mě soudil podle své spravedlnosti, jak hluboké peklo by čekalo mne a mé bratry…
Protože jsi spravedlivý, můj Bože, učiň s námi podle svého milosrdenství.
Slituj se nad voláním mých bratří…

Spravedlnost Lásky
Buďte věrní Bohu. Když bude člověk věrný Bohu, Bůh bude věrný člověku.
Není to Bůh, který člověku stanovuje trest, to člověk sám ho vyžaduje. Neexistuje člověk, který by mohl Boha obvinit.
A přece, Bůh je smutný – kdyby mohl být smutný – že je přinucen jednat zbraněmi člověka…
Podívejte se na otce, který miluje svého nejstaršího syna. Čím více ho kárá a čím více ran mu uděluje, tím více se syn stává zlým. Aby ho zachránil, musí ho otec poslat do vězení. A člověk je Bohu dražší než Jeho prvorozený Syn…
A přece, i když my opouštíme Boha, On nám dává čas i zkroušenost…
Můj Bože, buď naším soudcem: ne jako člověk, ale jako Bůh, jako Otec a Stvořitel.

Milosrdenství

Pane, děkuji Ti, že chceš být mým soudcem; raději chci jít do pekla z Tvé vůle a Tvého rozhodnutí, než jít do nebe ze svého vlastního rozhodnutí.

Milosrdenství omývá hříchy
Pane, jsem černá, černější než uhlí; ale Tvé milosrdenství, které je větší než moře, mě omyje.
Kdyby se všichni šli do moře napít a umýt, moře by se kvůli tomu ani nevyčerpalo, ani nezašpinilo.
Pane, Ty jsi to moře. Mnozí po Tobě touží, ale jsme slepí: neumíme Tě ani hledat, ani Tě vidět, ani Tě najít. Temnota nás oslepuje.
Já se mezi ně, Pane, také počítám…

Přímluva o milosrdenství
Smiluj se nad mými bratry; Bože můj, slitování! Oni Tě oslaví lépe než já… Nacházela jsem se níže, než oni a mne jsi vytrhl z propasti… Nemiluji Tě tak, jak si to zasluhuješ. Vymaž, můj Bože, (jejich hřích), vymaž…
Pán se raději slituje nad ubohým nemocným než nad spravedlivým, který se bojí stvoření…
Ano, Pane, říkáš mým bratřím, že nemají spravedlivé srdce: „Ten, který se bojí stvoření, odsouvá Mě stranou.“ Srdce spravedlivé a pokorné se pozvedá; prochází ohněm, projde vším a jde k Bohu… Viděla jsem ho, mohu to dosvědčit…
Nemohu se tak dívat na mé ubohé bratry…

Trpělivost

Dcero moje, buď pokojná. Netrap se tím, co si o tobě lidé myslí; buď pokojná. Lidské záměry pomíjejí: dovol jim, aby se naplnily.
„Podívej: Já, který jsem Bohem, proti tomu nemám námitky, ale čekám. Neměj námitky ani ty a čekej spolu se Mnou…“

Boží přítomnost

(28. července1871 k ní mluví hlas):
– Dávej pozor, buď bdělá: Pán touží, Pán touží, Pán touží…
– Ale po čem touží? Prosím, řekni mi.
– On touží, abys Ho neztrácela z očí, dokonce ani na čtvrt hodinky…

Pocit bezpečí v Bohu – dítě v matčině lůně

Pane, zachovej mě vždy ve Tvé lásce tak, jako matka uchovává dítě ve svém lůně. Ono tam nepotřebuje nic ani k jídlu, ani k pití; je chráněno před každým nebezpečím: u své matky má všechno…
Pane, když mě zachováš ve své lásce, nic mi nebude chybět…
Netoužím po ničem jiném, než být jenom Tvá; nechci se od Tebe nikdy odloučit…
Jako dítě, které se stane křehké a zranitelné, když opustí lůno matky, tak i já bych byla nešťastná, kdybych opustila Tebe…
Zachovej mne, Pane, ve svém lůně; zachovej mne uvnitř své lásky…

Ptáče pod matčinými křídly

Od včerejška jsem zpívala a zpívám píseň Pánu.
Řekla jsem: Pane, jsem jako malé ptáče, chycené dravcem: on ho klovl do hlavy a téměř ho rozdrtil; ale to ubohé maličké uteklo pod křídla matky, aby bylo v bezpečí.
Také jsem se topila ve strachu, smutku a bolesti. Moje kosti se rozpadly; morek mých kostí chřadl; moje tělo bylo rozdrcené.
Upřela jsem své oči na Otce, Jeho oči na mně spočinuly a ten pohled mě uzdravil. Morek mých kostí, který chřadl, se stal sladkým jako cukr; moje kosti se posílily a staly se takovými, jaké byly, když jsem měla patnáct let; mé tělo se pohnulo radostí a celá moje bytost také.
Přiběhla jsem ke svému Otci a Králi; a můj Král si přisedl ke mně a byla jsem jak malé pískle pod křídly své matky. A dívala jsem se na svého nepřítele přes pírka křídel mého Otce a mého Krále a ničeho se nebála; byla jsem v bezpečí…
Vešla jsem s Králem a vyšla jsem s Králem. Moji nepřátelé, kteří mě viděli, byli překvapení a říkali: „Ne, to není ona, to je někdo jiný…
Ale ano, jsem to já, protože sám Nejvyšší mě vzal pod křídla své péče a vešla jsem s Králem a vyšla jsem s Králem.
Když mě viděli, mí nepřátelé dostali strach a kolena se pod nimi podlamovala, a já jsem šla po jejich hlavách…
Ó, vůbec to nedovedu vypovědět tak, jak to cítím…

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět