6. den – Činné mlčení svatého Josefa

Boží slovo

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes bude totiž po dítěti pátrat, aby ho zahubil.“
Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo to, co řekl Pán ústy proroka: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“
Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě a odeber se do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli.“
Vstal tedy, vzal dítě a jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území Galilejské. Šel tedy a usadil se ve městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: „Bude nazýván Nazaretský.“

(Z evangelia podle Lukáše 2, 13-15.19-23)

Meditace

Je velmi užitečné uvažovat zvláště o mlčení svatého Josefa.
Evangelium nám předkládá jen několik málo slov Panny Marie, ale co se týče svatého Josefa, neuvádí žádné. Jeho rozhovory s anděly nemají žádnou jinou odpověď než skutky. Andělé mluví, on mlčí a koná.
Při události tak bolestné a plné úzkosti, jakou byla bezesporu ztráta Ježíše, je Maria plná obav a vyjevuje je navenek. Svatý Josef mlčí. Jeho mlčení je nejdokonalejším projevem víry, jeho učenlivosti, jeho oddanosti.
Možná nám je někdy tak trochu líto, že neznáme ani jedno jediné slovo, které tento svatý Patriarcha pronesl k Ježíši a k Marii. Můžeme si jich představit celou řadu, ale neznáme žádné.
To není bez tajemství a bez významu, protože nás to uvádí do velmi cenného poučení pro náš duchovní život: nejlepším komentářem ke všemu tomu, co Pán koná a říká, ke všemu tomu, co Pán chce, je činné mlčení. Svatý Josef je tvorem, který naslouchá a je otevřený Božímu hlasu. Je příliš zaměstnán nasloucháním Pánu, má obavu přerušit jej či předejít, a tak vždy mlčí.
A jak je plodné toto mlčení! Umožňuje, aby mezi Božím slovem a Josefovou poslušností nebylo nic jiného než nepřetržitost. Bůh promlouvá a svatý Josef koná.
„Neboj se…“, a on se nebojí, všechna dramata skončila.
„Vstaň…“, a on vstává a hle, již se vydává na cestu.
„Vrať se…“, a on už se vrací.
Tato bezprostřednost reakcí světce na všechny Pánovy náznaky – jak nádherná je to vnitřní dispozice!
Pomysleli jsme kdy na to, že mlčení je v našem životě jednou z podmínek naší věrnosti, jedním z rozměrů naší odpovědi a naší připravenosti vůči Božím náznakům?
Nejedná se jednoduše o umrtvování jazyka; jedná se o to, osvojit si postoj krajní odevzdanosti, abychom byli skutečně použitelní v Božích rukou, aby Pán vždy nalézal naši odpověď tak bezprostředně mezi svým náznakem a uskutečněním jeho záměrů, aby nic, ani jediný úder srdce nekladl odpor, ale všechno v nás aby bylo přilnutím, důvěrou, a především láskou.
Svěřme tomuto drahému světci svůj život. U něj si můžeme být jistí, vždyť Bůh sám svěřil do jeho rukou existenci svých dvou nejmilovanějších bytostí, Ježíše a Marie.

Prosby

Prosme Boha Otce, Pramen veškeré svatosti, aby nám příkladem a s pomocí svatého Josefa udělil dar žít ve shodě s naším křtem:

Učiň nás svatými Bože, neboť ty jsi svatý.

Otče svatý, ty chceš, abychom se nazývali a skutečně byli tvými dětmi,
– dej, aby tě církev oslavovala po celé zemi světlem své svatosti.

Otče svatý, ty nás zveš, abychom kráčeli v důstojnosti našeho povolání a ve všem se ti tak líbili,
– dej, abychom přinášeli bohaté plody dobrých skutků.

Otče svatý, tys nás smířil se sebou v Kristu,
– chraň všechny, kdo věří ve tvém jménu, abychom s tebou tvořili jedno.

Otče svatý, ty chceš, abychom s tebou stolovali při věčné hostině v nebi,
– daruj nám milost růst v lásce u stolu tvého Těla a tvého Slova.

Otče svatý, dovol našim zemřelým bratřím a sestrám, aby mohli nazírat tvou tvář,
– a také nás učiň hodnými tvé slávy.

Modlitba

Bože, tvé slovo je pravým světlem našim krokům, radostí a pokojem našim srdcím; na přímluvu svatého Josefa dej, abychom je osvíceni tvým Duchem přijímali s živou vírou, a tak byli s to zahlédnout v temnotách lidských osudů znamení tvé přítomnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět na Úvod