O povolání a formaci sester

„Protože cílem zasvěceného života
je připodobnění se Pánu Ježíši
a jeho celkovému sebeobětování,
formace se chce zaměřit především na toto.
Má to tedy být cesta postupného dosahování
postoje Krista ve vztahu k Otci.“ (VC 65)

Povolání

Povolání k zasvěcenému životu, zejména ke kontemplativnímu životu na Karmelu, zůstává tajemstvím. Jeho zrod je vždy dílem Ducha svatého.
K rozlišení povolání je možné kontaktovat (písemně či telefonicky) komunitu; první kontakty dívky či ženy se odehrávají v atmosféře diskrétnosti a úcty, bez ukvapenosti. Převorka a novicmistrová se s ní setkávají, aby odpovídaly na její otázky a poznaly její dosavadní život a očekávání.

Kandidatura

Postulát

Cílem postulátu je příprava na začátek zasvěceného života ve vlastním smyslu, jímž je noviciát.
Do postulátu kandidátka nastupuje, je-li po době kandidatury schválena klášterní kapitulou sester.
Doba postulátu je rok až rok a půl.

Noviciát

Noviciát znamená začátek řeholního života v pravém smyslu slova.
Do noviciátu postulantka nastupuje, vnímá-li od Boha své povolání k životu bosých karmelitek, požádá-li o to písemně klášterní kapitulu a je-li kapitulou sester odsouhlasena.
Noviciát začíná obřadem obláčky, kdy sestra přijímá karmelitánský hábit a nové řeholní jméno.
Požadovaný věk pro započetí noviciátu je alespoň osmnáct let.
Doba noviciátu je dva roky.
Po celou dobu může novicka svobodně opustit řád. Doba svobodného rozlišování povolání bez přijetí závazků trvá přibližně 3,5 roku.

Období časných slibů

Po ukončení noviciátu, je-li komunitou přijata, může novicka požádat o složení časných slibů.
Časné sliby se skládají na dobu tří let s možností prodloužení o další tři roky.
Po dobu formace až do konce druhého roku časných slibů sestru doprovází novicmistrová.

Sliby slavné

Po uplynutí časných slibů, požádá-li o to a je-li komunitou přijata, skládá klauzurovaná mniška sliby slavné, externí sestra sliby věčné.
Požadovaný věk pro složení slavných slibů je alespoň dvaadvacet let.
Slavnými sliby se sestra plně začleňuje do komunity a získává hlas v kapitule kláštera.
Charakter obřadu slavných (nebo věčných) slibů je veřejný.
Sestra při něm přijímá černý závoj místo bílého jako viditelné znamení, že patří Kristu.
Celková doba formace je alespoň 6,5 roku.

Zpět